ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ УКРАЇНИ

 

(СТАНОМ НА 01.01.2012 РОКУ)

 

       До Переліку включені нормативні документи, які прийняті Мінрегіоном України та його попередниками (Держбуд УРСР, Мінінвестбуд України, Мінбудархітектури України,Держкомістобудування України, Держбуд України, Мінбуд України) і які чинні на території України станом на 01.01.2012 р.

       Крім того, Перелік містить нормативні документи колишніх СРСР, УРСР та РЕВ, чинність яких станом на 01.01.2012 р. на території України ще не скасована.

       У графі «Додаткові дані» наведено терміни введення в дію нормативних документів; вказано, вперше вводиться документ або на заміну якого саме; надано інформацію про розробників кожного нормативного документу або організацію, яка здійснює супровід цього нормативного документу.

       Назви нормативних документів наведені трьома мовами: українською, російською та англійською. Документи розміщені відповідно до класифікації нормативних документів Мінрегіону України. Перелік схвалено секцією з питань технічного регулювання у будівництві та науково-технічної діяльності Науково-технічної ради Мінрегіону України (Витяг з протоколу № 3 від 11 квітня 2012 року).

        

       У збірнику чинних нормативних документів використовуються такі умовні позначення:

ДСТУ Б - державний (національний) стандарт України, прийнятий Мінрегіоном України після 1992 року; ДСТУ Б (ГОСТ) - міждержавний стандарт, чинний в СНД, до чинності якого приєдналась Україна і який прийнятий Мінрегіоном після 1992 року;

ДСТУ Б EN - європейський стандарт, впроваджений в Україні;

ДСТУ Б ISO - міжнародний стандарт, впроваджений в Україні;

ДБН - державні (національні) будівельні норми України;

РСТ - республіканський стандарт (колишньої УРСР, чинність якого не скасовано);

РСН - республіканські будівельні норми (колишньої УРСР, чинність яких не скасовано);

ГОСТ - стандарт колишнього СРСР, прийнятий до 1992 р., чинність якого не скасовано;

СНиП - будівельні норми і правила колишнього СРСР, прийняті до 1992 р., дію яких не скасовано;

СТ СЭВ - стандарт колишньої Ради Економічної взаємодопомоги, прийнятий до 1992 р., чинність якого не скасовано.

 


Науково-інформаційний центр "Леонорм" є офіційним агентом з розповсюдження будівельних стандартів на електронних та паперових носіях.

Ви маєте можливість замовити в нас офіційні копії тексти цих документів:

ТЕЛ/ФАКС: (032) 244-89-39

Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua

Якщо спроба надіслати нам електронного листа на адресу leonorm.lviv.ua виявилась невдалою, пропонуємо скористатись альтернативною поштовою скринькою Е-mail: LvivLeonorm@ukr.net

 


 

Позначення

Назва

Додаткові дані (дата надання чинності; на заміну (за наявності); організація розробник або організація, яка здійснює супровід НД)

А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ А 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ, НОРМУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ І МЕТРОЛОГІЯ

А 1.1 Система стандартизації та нормування у будівництві (ССНБ)

 

ДБН А.1.1-1-2009

Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення.

Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положения.

The system of regulation and standardization in construction. Basic principles.

Чинні з 01.01.2011 р.

На заміну ДБН А. 1.1-1-93 ТОВ «Центр історико- містобудівних досліджень»

ДСТУ Б А.1.1-5-94

Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення.

Общие физико-технические характеристики и эксплуатационные свойства строительных материалов. Термины и определения.

General physical and technical characteristics and exploitation properties of building materials. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-6-94

Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення.

Теплофизические испытания материалов. Термины и определения.

Thermal and physical tests of materials. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-7-94

Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення.

Метод термического анализа материалов. Термины и определения.

Thermoanalysis method of materials. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-8-94

Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення. Терміни та визначення.

Метод рентгеноструктурного анализа материалов. Аппаратурное оформление. Термины и определения.

Method of x-ray analysis materials. !nstmmentation execution. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-9-94

Метод електронної мікроскопії матеріалів. Терміни та визначення.

Метод электронной микроскопии материалов. Термины и определения.

Method of electronic microscopy materials. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-10-94

Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни та визначення.

Метод микроскопического количественного анализа структуры материалов. Термины и определения.

Method of microscopic guantitative analysis of the materials structure. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р.

Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-11-94

Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення.

Показатели качества и методы оценки уровня качества продукции. Термины и определения.

Quality index and methods for the quality level production evaluation. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-12-94

Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та визначення.

Изделия строительного назначения из минерального волокна. Термины и определения.

Products of building purpose from mineral fibre. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-13-94

Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення

Материалы мелкоштучные стеновые. Термины и определения.

Wall small piece materials. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-14-94

Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення.

Изделия керамические облицовочные. Термины и определения.

Facing ceramics. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-15-94

Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення.

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Термины и определения.

Rооfing, daмр сourse матеriаls in rolls. Тегms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-16-94

Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення.

Черепица керамическая и бетонная. Термины и определения.

Ceramic and сеmеnt tile. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-17-94

Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення.

Изделия керамические кислотоупорные, канализационные и дренажные.

Термины и определения.

Acid resistant, sewage and drainage ceramics. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-18-94

Лінолеум. Терміни та визначення Линолеум. Термины и определения. Linoleum. Тегms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-19-94

Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення.

Перлит. Материалы и изделия перлитовые. Термины и определения.

Perlite. Perlite materials and products. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-20-94

Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення.

Мел природный, мука известняковая и доломитовая. Термины и определения.

Naturel chalk, limestone and dolomite powders. Тегms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-21-94

Скло та вироби зі скла будівельного призначення. Терміни та визначення.

Стекло и изделия из стекла строительного назначения. Термины и определения.

Glass and glassware of building purpose. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ««УкрДІС»»

ДСТУ Б А.1.1-22-94

Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. Технологія виготовлення. Терміни та визначення.

Стекло строительное листовое прокатное и тянутое. Технология изготовления. Термины и определения.

Building, sheet, rolled and viscous glass. The technology of production. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше «УкрДІС»

ДСТУ Б А.1.1-23-94

Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення.

Средства пакетирования и контейнеры для строительных материалов и изделий. Термины и определения.

Packaging means and containers for building materials and products. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-24-94

Місцеві будівельні матеріали. Терміни та визначення.

Местные строительные материалы. Термины и определения.

Local building materials. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-25-94

Ґрунти. Терміни та визначення.

Грунты. Термины и определения. Boden. Terms and definitions.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

^ТУ Б А.1.1-26-94

Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни та визначення.

Отходы промышленности для строительных изделий. Термины и определения.

Industrial wastes for the manufacture of building products.. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б А.1.1-27-94

Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення.

Материалы строительные. Дефекты. Термины и определения.

Building materials. Defects. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б А.1.1-28-94

Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення.

Изделия полимерные погонажные профильные и отделочные стеновые (рулонные и листовые). Термины и определения.

Longs structural polymeric wall-finishing articles (roll and sheet). Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б А.1.1-29-94

Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні і приклеювальні. Терміни та визначення.

Мастики кровельные, гидро- и пароизоляционные и приклеивающие. Термины и определения.

Roofing steam and damp course bonding mastics. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б А.1.1-30-94

Вермикуліт, матеріали та вироби на його основі. Терміни та визначення.

Вермикулит, материалы и изделия на его основе. Термины и определения.

Vermiculite, materials and products on it's base Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-31-94

Сировина глиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення.

Сырье глинистое для производства искусственных пористых заполнителей. Термины и определения.

Argillaceous raw material the manufacture of porous pieceaggregates. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б А.1.1-32-94

Вироби будівельного призначення із природного каменю. Терміни та визначення.

Изделия строительного назначения из природного камня. Термины и определения.

Atricles of building purpose from natural stone. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-33-94

Вироби гіпсові звуковбирні та звукоізоляційні. Терміни та визначення.

Изделия гипсовые звукопоглощающие и звукоизоляционные. Термины и определения.

Gypseous sound-absorbing and sound-proof products. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-34-94

Вироби санітарно-технічні керамічні. Терміни та визначення.

Изделия санитарно-технические керамические. Термины и определения.

Ceramic sanitary ware. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-35-94

Бетон легкий на пористих заповнювачах. Терміни та визначення.

Бетон легкий на пористых заполнителях. Термины и определения.

Porous aggregates lightwight concrete. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-36-94

Гіпс та інші місцеві в'яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни та визначення.

Гипс и другие местные вяжущие. Гипс сыромолотый. Термины и определения.

Gypsum binders and other local binders Raw grinded gypsum. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-37-94

Каолін збагачений для керамічних виробів. Терміни та визначення.

Каолин обогащенный для керамических изделий. Термины и определения.

Concentrated kaolin for ceramic ware. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-38-94

Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни та визначення.

Строительные изделия из пористой керамики. Термины и определения.

Building Warebfrom porous ceramics. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-39-94

Методи контролю якості сировини та будівельних матеріалів. Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни та визначення.

Методы контроля качества сырья и строительных материалов. Дилатометрия, калориметрия и колориметрия. Термины и определения.

Quality control methods of raw material and building materials. Dilatometry, calorimetry and colorimetry. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-40-94

Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних матеріалів і конструкцій. Терміни та визначення.

Поляризационно-оптические измерения напряжения строительных материалов и конструкций. Термины и определения.

Polarizable and optical measurements of building materials and structures stress. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р.

Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-41-94

Сировина природна для виробництва силікатних виробів. Вироби вапняно- кремнеземисті. Терміни та визначення.

Сырье природное для производства силикатных изделий. Изделия известняковокремнеземистые. Термины и определения.

Natural raw material for silicate products. Lime- earth silicon products. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-42-94

Сировина природна неглиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення.

Сырье природное неглинистое для производства искусственных пористых заполнителей. Термины и определения.

Non argillaceous raw material for the manufacture of porous piece-aggregates . Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-43-94

Ресурсозбереження. Терміни та визначення Ресурсосбережение. Термины и определения. Resources savings. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.1.1-44-94

Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни та визначення.

Сырье минеральное для производства вяжущих веществ. Термины и определения.

The mineral raw materials for the production of binders. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше КНУБА

ДСТУ Б А.1.1-45-94

Покриття лакофарбові будівельні. Терміни та визначення.

Покрытия лакокрасочные строительные. Термины и определения.

Paint coats for construction. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше КНУБА

ДСТУ Б А.1.1-46-94

Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. Терміни та визначення.

Материалы строительные. Методы определения минералогического состава. Термины и определения.

Building materials. The methods to determine mineralogical composition. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше КНУБА

ДСТУ Б А.1.1-47-94

Хімічні добавки для бетонів. Терміни та визначення.

Химические добавки для бетонов. Термины и определения.

Chemical additives for concrete. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше КНУБА

ДСТУ Б А.1.1-48-94

Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних властивостей. Терміни та визначення.

Материалы строительные. Методы определения теплофизических свойств. Термины и определения.

Building materials. The methods to determine thermal and physical properties. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше КНУБА

ДСТУ Б А.1.1-49-94

Матеріали будівельні. Методи фізико- хімічних досліджень. Терміни та визначення.

Материалы строительные. Методы физикохимических исследований. Термины и определения.

Building materials. The methods of physicochemical examinations. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше КНУБА

ДСТУ Б А.1.1-50-94

Добавки активні мінеральні. Терміни та визначення.

Добавки активные минеральные. Термины и определения.

Active mineral additives. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше

ДСТУ Б А.1.1-51-94

Реологічні властивості цементних паст і розчинів. Терміни та визначення.

Реологические свойства цементных паст и растворов. Термины и определения.

Rheology cement paste and mortan. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше КНУБА

ДСТУ Б А.1.1-52-94

Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в'яжучих речовин. Терміни та визначення.

Материалы строительные. Методы определения дисперсности вяжущих веществ. Термины и определения.

The methods for the determination of specific surface and particles size distribution in binders. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше КНУБА

ДСТУ Б А.1.1-53-94

Методи визначення пористості. Терміни та визначення.

Методы определения пористости. Термины и определения.

The methods to determine porosity. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше КНУБА

 ДСТУ Б А.1.1-54-94

Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення.

Сырье глинистое для производства керамических строительных материалов. Термины и определения.

Clay raw materials for production of ceramic building materials. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р.

Введено вперше ЗАТ «Укргеолбудм»

ДСТУ Б А.1.1-55-94

Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення.

Природные пески для производства строительных материалов. Термины и определения.

Natural sands for production of building materials. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ЗАТ «Укргеолбудм»

ДСТУ Б А.1.1-56-94

Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни та визначення.

Горные породы для производства нерудных строительных материалов. Термины и определения.

Rocks for production of non-metallic building materials. Terms and definitions.

Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше ЗАТ «Укргеолбудм»

ДСТУ Б А.1.1-57-95

Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Складування, зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів. Терміни та визначення.

Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Складирование, хранение и транспортировка материалов и полуфабрикатов. Термины и определения.

Common concrete and reinforset concrete products technique Storage, keeping and transportation of materials and semiproducts. Terms and definitions.

Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б А.1.1-58-95

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В'яжучі системи. Терміни та визначення.

Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Вяжущие системы. Термины и определения.

Соmmоn cоnсrеtе аМ rеіnfоrесеd соnсrеtе рrоduсts tесhnіguе. Віп&^ systems. Terms and definitions.

Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б А.1.1-59-95

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні, розчинові суміші та бетони. Терміни та визначення.

Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Бетонные, растворные смеси и бетоны. Термины и определения.

Common concrete and reinforced concrete products technique. Concrete, concrete and mortar mixes. Terms and definitions.

Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б А.1.1-60-95

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та визначення.

Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Арматурные изделия и закладные элементы. Термины и определения.

Common concrete and reinforced products technique.Prefabricated reinforcing steel elements and cast - in members. Terms and definitions.

Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б А.1.1-61-95

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Формування виробів. Терміни та визначення.

Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Формование изделий. Термины и определения.

The technology of heavy concrete and reinforced concrete articles. Shaping of articles. Terms and definitions.

Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б А.1.1-62-95

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення.

Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Тепловая обработка изделий. Термины и определения.

Common concrete and reinforced concrete producrs technique. Thermal teatment of products. Terms and definitions.

Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б А.1.1-63-95

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Розпалублення, доводка, складування та зберігання виробів. Терміни та визначення.

Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Распалубка, доводка, складирование и хранение изделий. Термины и определения.

Common concrete and reinforced concrete products technique. Stripping, finishing, storage and keeping of products. Terms and definitions.

Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б А.1.1-64-95

Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення.

Строительные материалы, бетоны и изделия. Контроль качества технологических процессов и продукции. Термины и определения.

Building materials, congretes and products. Quality control of production processes and products. Terms and definitions.

Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б А.1.1-65-95

Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. Терміни та визначення.

Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Термины и определения.

System of technical maintenance and repair of building machine. Terms and definitions.

Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б А.1.1-66-95

Капітальні вкладення, основні фонди. Терміни та визначення.

Капитальные вложения, основные фонды. Термины и определения.

Capital investments, basic funds. Terms and definitions.

Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б А.1.1-68-95

Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення.

Конкурентоспособность и говаропродвижение строительных материалов и изделий на внешних рынках. Термины и определения.

Competitiveness and promotion of building products and wares at international markets. Terms and definitions.

Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б А.1.1-69-99

Заповнювачі пористі. Терміни та визначення.

Заполнители пористые. Термины и определения.

Fillers porous. Terms and definitions.

Чинний з 01.09.99 р. Введено вперше

ДСТУ Б А.1.1-70-2000

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення.

Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Формы для изготовления бетонных и железобетонных изделий. Термины и определения.

Common concrete and reinforced concrete products technique. Formworks for production of concrete and reinforced concrete products.

Terms and definitions.

Чинний з 01.07.2001 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б А.1.1-71-2000

Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення.

Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Оборудование для изготовления бетонных и железобетонных изделий. Термины и определения.

Common concrete and reinforced concrete products technique. The equipments for production of concrete and reinforced concrete articles. Terms and definitions.

Чинний з 01.07.2001 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б А.1.1-72-2000

Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення.

Экологические характеристики строительных материалов. Термины и определения.

Ecological characteristics of building materials.Terms and definitions.

Чинний з 01.07.2001 р. Введено вперше КНУБА

ДБН А.1.1-73-2003

Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві.

Положение по производственному нормированию расхода материалов в строительстве.

Principles concerning production normalization of materials’ losses in building.

Чинні з 01.01.2004 р.

На заміну СНиП 5.01.18-86 УкрНДЦ «Цінобуд»

ДСТУ Б А.1.1-74-2004

Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять.

Изделия замковые и скобяные. Термины и определения понятий.

Hardware and lock articles Terms and definitions of concepts.

Чинний з 01.10.2004 р.

На заміну ГОСТ 27346-87 «Сімферопольське ЦПКТБ»

ДСТУ-Н Б А.1.1-75:2007

Настанова з розроблення технічних умов на добавки для цементів, сухих будівельних сумішей, розчинів і бетонів.

Руководство по разработке технических условий на добавки для цементов, сухих строительных смесей, растворов и бетонов.

Guidance on specification development for concrete admixtures, dry building mixes, mortars and concretes

Чинний з 01.10.2007 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б А.1.1-76:2007

Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять.

Пенополиуретаны монтажные (монтажные пены). Термины и определения понятий.

Fiiting foam polyurethanes (fiiting foams). Terms and definitions of notions .

Чинний з 01.02.2008 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

Настанова. Керівний документ L щодо застосування і використання Єврокодів.

Руководство. Руководящий документ L про применение еврокодов.

Guidance paper L (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) Application and use of Eurocodes.

Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше ТК «Арматура для залізобетонних конструкцій»

ДСТУ-Н Б А.1.1-78:2007

Настанова. Керівний документ F. Довговічність за Директивою стосовно будівельних виробів.

Руководство. Руководящий документ F. Долговечность по Директиве про строительные материалы.

Guidance paper F (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) Durability and the construction products Directive

Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007

Настанова. Керівний документ І щодо застосування статті 4 (4). Директиви стосовно будівельних виробів.

Руководство. Руководящий документ І про использование статьи 4(4) Директивы про строительные материалы.

Guidance paper I (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) Thе application of article 4(4) of the construction products Directive.

Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше ДП «Орган із сертифікації будівельної продукції «ЦЕНТРСЕПРОБУДМЕТАЛ»

ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007

Настанова. Керівний документ J щодо перехідних мір відповідно до Директиви стосовно будівельних виробів.

Руководство. Руководящий документ J про переходные меры в соответствии с Директивой про строительные материалы.

Guidance paper J (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) Transitional arrangements under the construction products Directive.

Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше ДП «Орган із сертифікації будівельної продукції «ЦЕНТРСЕПРОБУДМЕТАЛ»

ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами Директиви Ради Європи 89/106/ЄЕС.

Основные требования к зданиям и сооружениям. Руководство по применению терминов основных требований к зданиям и сооружениям в соответствии с поясняющими документами Директивы Совета Европы 89/106/ЕЕС.

Basic requirements for buildings and structures. Guideline for application of the basic requirement terms for building and structures according to guidance papers of the council's directives 89/106/CEC.

Чинний з 01.10.2008 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008

Настанова. Керівний документ А щодо призначення нотифікованих органів по роботі з Директивою стосовно будівельних виробів.

Руководство. Руководящий документ А о назначении нотифицированных органов по работе с Директивой про строительные материалы.

Guidance paper А (concerning the Construction Products Directive 89/106/EC) The designation of notified bodies in the field of the construction products Directive..

Чинний з 01.01.2009 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008

Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби.

Руководящий документ В про определение контроля производства на предприятии в технических условиях на строительные изделия.

Guidance paper B (concerning the Construction Products Directive 89/106/EC) the definition of factory production control in technical specifications for construction products.

Чинний з 01.01.2009 р. Введено вперше

ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008

Настанова. Керівний документ С щодо поводження з комплектами та системами за Директивою стосовно будівельних виробів.

Руководство. Руководящий документ С про обращение с комплектами и системами по Директиве про строительные изделия.

Guidance paper C (concerning the Construction Products Directive 89/106/EC). The treatment of kints and systems under the Construction Products Directive.

Чинний з 01.01.2009 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008

Настанова. Керівний документ Н щодо узгодження підходів відносно небезпечних речовин за Директивою стосовно будівельних виробів.

Руководство. Руководящий документ Н по согласованию. подходов к опасным веществам согласно Директиве относительно строительных изделий.

Guidance paper H (concerning the Construction Products Directive 89/106/EC). A harmonised approach relating to dangerous substances under the Construction Products Directive.

Чинний з 01.01.2009 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ-Н Б А.1.1-86:2008

Настанова. Керівний документ Е щодо рівнів та класів згідно з Директивою стосовно будівельних виробів.

Руководство. Руководящий документ Е про уровни и классы в соответствии с Директивой про строительные изделия.

Guidance paper E (concerning the Construction Products Directive 89/106/EC). Levels and classes in the Construction Products Directive.

Чинний з 01.03.2009 р. Введено вперше ДП «Орган із сертифікації будівельної продукції «ЦЕНТРСЕПРОБУДМЕТ АЛ»

ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008

Настанова. Керівний документ G. Європейська система класифікації будівельних виробів за реакцією на вогневий вплив.

Руководство. Руководящий документ G. Европейская система классификации строительных изделий по реакции на огневое воздействие.

Guidance paper G (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC). The European classification system for the reaction to fire performance of construction products.

Чинний з 01.03.2009 р. Введено вперше ДП «Орган із сертифікації будівельної продукції «ЦЕНТРСЕПРОБУДМЕТАЛ»

ДСТУ-Н Б А.1.1-88:2008

Настанова. Керівний документ D щодо СЄ- маркування згідно з Директивою стосовно будівельних виробів.

Руководство. Руководящий документ D относительно СЕ-маркировка в соответствии с Директивой про строительные изделия.

Guidance paper D (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EC) CE marking under the construction products directive.

Чинний з 01.03.2009 р.

Введено вперше

ДП «СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ»

ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008

Настанова. Керівний документ К. Системи відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері Директиви стосовно будівельних виробів.

Руководство. Руководящий документ К. Системы соответствия, роль и задачи нотифицированных органов в сфере Директивы относительно строительных изделий.

Guidance paper K (concerning the Construction Products Directive 89/106/EEC) The attestation of conformity systems and the role and tasks of the notified bodies in the field of the construction products directive.

Чинний з 01.03.2009 р.

Введено вперше

ДП «СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ»

ДСТУ-Н Б А.1.1-90:2008

Настанова. Керівний документ М щодо оцінки відповідності за Директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві.

Руководство. Руководящий документ М по оценке соответствия согласно Директиве относительно строительных изделий: начальное испытание типа изделия и контроль производства на предприятии.

Guidance paper M (concerning Council Directive - 89/106/EEC (CPD)) Conformity assessment*) under the cpd: Initial type-testing and Factory production control.

Чинний з 01.03.2009 р.

Введено вперше

ДП «СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ»

ДСТУ-Н Б А.1.1-91:2008

Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм.

Требования к построению, изложению, оформлению и изданию строительных норм.

Formation, statement, design and publication rules of standards.

Чинний з 01.01.2010 р. на заміну ДБН А.1.1 -2-93 Зміна № 1, чинна з 01.04.2011 р.

ДП «Укрархбудінформ»

ДСТУ-Н Б А.1.1-92:2008

Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм.

Требования к оформлению документов при разработке строительных норм.

Document design requirements at developing building norms

Чинний з 01.01.2010 р. на заміну ДБН А.1.1 -3-93 Зміна № 1, чинна з 01.04.2011 р.

ДП «Укрархбудінформ»

ДСТУ-Н-П Б А.1.1- 93:2010

Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві.

Руководство по разработке проектов повторного использования в строительстве.

Guidance on development of projects reuse in building.

Чинний з 01.10.2011 р. Введено вперше ДП «ДП

«УкрНДІпроцивільсільбуд»»

ДБН А.1.1-94:2010

Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення.

Проектирование строительных конструкций по Еврокодам. Основные положения.

Design of structural construction by EN Eurocodes. General rules.

Чинний з 01.07.2013 р.

Введено вперше

ТОВ «НВП «Будконструкція»

ДСТУ Б А.1.1-95:2010

Реєстрація будівельних норм. Регистрация строительных норм. Guidance on registration of build norms.

Чинний з 01.10.2011 р. Введено вперше ДП «Укрархбудінформ»

ДСТУ Б А.1.1-96:2010

Ведення справи будівельних норм. Ведение дела строительных норм. Guidance on conduct of an affair.

Чинний з 01.01.2012 р. Введено вперше ДП «Укрархбудінформ»

ДСТУ Б А.1.1-97:2010

Організація робіт з нормування та стандартизації у будівництві.

Организация работ по нормированию и стандартизации в строительстве.

The organization works with the normalization and standardization in construction.

Чинний з 01.01.2012 р. Введено вперше ДП «Укрархбудінформ»

ДСТУ-Н Б А.1.1-98:2011

Настанова з розроблення положень щодо оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель та споруд у проектах національних стандартів як регламентних технічних умов.

Руководство по разработке положений про оценивание соответствия согласно Техническому регламенту строительных изделий, зданий и сооружений в проектах национальных стандартов как регламентных технических условий.

Guidelines for the development of provisions on conformity assessment in accordance with the Technical Regulations of construction products and buildings in the projects of national standards as regulatory specifications.

Чинний з 01.10.2012 р. Введено вперше

ДСТУ-Н Б А.1.1-99:2011

Настанова експертам з підготовки висновку та проекту Технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування

Руководство экспертам по подготовке заключений и проекта Технического свидетельства пригодности новых строительных изделий для использования.

Guidelines to experts on the preparation and conclusion of the project Technical validity certificate of new building materials for use.

Чинний з 01.10.2012 р. Введено вперше НТЦ ОВ «БудЦентр»

А 1.2.

Система сертифікації продукції у будівництві (ССПБ)

 

ДСТУ Б А.1.2-1:2007

Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення.

Оценка соответствия в строительстве согласно Техническому регламенту строительных изделий, зданий и сооружений. Основные положения.

Building conformity assessment scheme in according technical regulations. Basic principles.

Чинний з 01.07.2008 р.

Введено вперше

ДП «СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ»

ДСТУ Б А.1.2-2:2009

Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам.

Оценка соответствия в строительстве согласно Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений.

Порядок оценивания соответствия продукции установленным требованиям.

Building conformity assessment scheme in according technical regulations. Product conformity assessment programme to the specified requirement.

Чинний з 01.07.2010 р.

Введено вперше

ДП «СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ»

ДСТУ Б А.1.2-3:2009

Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під час призначення органів з оцінювання відповідності.

Оценка соответствия в строительстве согласно Техническому регламенту строительных изделий, зданий и сооружений. Порядок рассмотрения и критерии анализа документов при назначении органов по оценке соответствия.

Conformity assessment scheme in according technical Regulations. Documents consideration order and analysis criteria during conformity

assessment bodies setting.

Чинний з 01.07.2010 р.

Введено вперше

ДП «СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ»

ДСТУ Б А.1.2-4:2009

Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів.

Оценка соответствия в строительстве согласно Техническому регламенту строительных изделий, зданий и сооружений. Реестр деклараций соответствия, сертификатов и бланки документов.

Building conformity assessment scheme in according technical regulations. Registry of conformance certificates and declarations documents sheets.

Чинний з 01.07.2010 р.

Введено вперше

ДП «СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ»

ДСТУ Б А.1.2-5:2009

Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації).

Оценка соответствия в строительстве согласно Техническому регламенту строительных изделий, зданий и сооружений. Требования к персоналу и порядок его сертификации (аттестации).

Building comformity assessmeht scheme in according tehnical regulation. Requirements for personnel and them certification(attestations) programme.

Чинний з 01.07.2010 р.

Введено вперше

ДП «СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ»

ДСТУ-Н Б А.1.2-6:2010

Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із застосуванням розрахункового методу підтвердження відповідності.

Оценка соответствия в строительстве

согласно Техническому регламенту строительных изделий, зданий и сооружений. Руководство по порядку проведения оценки соответствия с использованием расчетного метода подтверждения соответствия.

Building conformity assessment scheme in according technical regulations. Setting is from the order of conducting of evaluation of conformity with application method of attestation of conformity.

Чинний з 01.01.2011 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

А 1.3. Система метрологічного забезпечення у будівництві (СМЗБ)

 

А 2. ВИШУКУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

А 2.1. Вишукування

 

ДБН А 2.1-1-2008

Інженерні вишукування для будівництва. Инженерные изыскания для строительства Engineering searchings for building.

Чинні з 01.07.2008 р.

На заміну СНиП 01.02.07-87 «УкрНДІІНТВ»

А 2.2. Проектування

 

ДБН А.2.2-1-2003

Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и зданий.

The composition and the content of materials, environmental effects assessment under projection and construction of plants, buildings and construction works.

Чинні з 01.04.2004 р.

На заміну ДБН А.2.2-1-95 Зміна № 1

чинна з 01.07.2010 р. «УкрНДІІНТВ»

ДБН А.2.2-2-96

Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва.

Техническая защита информации. Общие требования к организации проектирования и проектной документации для строительства.

Technical information security. The main standards for building projection and projecting documents organization.

Чинні з 01.01.97 р. Введено вперше Зміна № 1

чинна з 01.10.2005 р. ДПІ «Діпроверф»

ДБН А.2.2-3-2004

Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.

Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства.

Structure, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of projecting documents for construction.

Чинні з 01.07.2004 р.

На заміну ДБН А.2.2-3-97 ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН А.2.2-4-2003

Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд.

Положение про авторский надзор за строительством зданий и сооружений.

Instruction for construction of buildings and construction works under the author control.

Чинні з 01.10.2003 р.

На заміну СНиП 1.06.05-85 ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007

Настанова з розроблення та складання

енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції.

Руководство по разработке и составлению энергетического паспорта зданий при новом строительстве и реконструкции.

Instruction for development and complication of energy passport of buildings under new construction and reconstruction.

Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДБН А.2.2-6:2008

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково- проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини.

Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение научнопроектной документации для реставрации объектов недвижимого культурного наследия.

Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of scientific and projecting documents for immovable cultural heritage.

Чинні з 01.01.2009 р.

На заміну РНиП 102-84 «УКРНДІПРОЕКТРЕСТ АВРАЦІЯ»

ДСТУ Б А.2.2-7:2010

Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення.

Раздел инженерно-технических мероприятий гражданской защиты (гражданской обороны) в составе проектной документации объектов. Основные положения.

Section of engineering and technical measures of civil protection (civil defense) as a part of project. Documentation of the for objects. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р. Введено вперше «ВНДІ ЦЗ» МНС України

ДСТУ Б А.2.2-8:2010

Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів.

Раздел «Энергоэффективность» в составе проектной документации объектов.

Chapter "energy efficient" in composition the project documents of objects.

Чинний з 01.07.2010 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-ЗТ Б А.2.2-9:2011

Генеральний проектувальник. Основні положення.

Генеральный проектировщик. Основные положения.

General designer. General principles.

Технічний звіт

Наказ № 437 від 30.12.2011

А 2.3. Територіальна діяльність у будівництві

 

ДБН А.2.3-1-99

Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення.

Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения.

Territorial management in building. The basic principles.

Чинні з 01.01.2000 р. На заміну ДБН 361-92 ТК «Будматеріали»

А 2.4. Система проектної документації для будівництва (СПДБ)

 

ДСТУ Б А.2.4-1:2009

Умовні графічні зображення та умовні

Чинний з 01.01.2010 р.

 

познаки трубопроводів та їх елементів.

Условные изображения и обозначения трубопроводов и их элементов.

Designations pipelines and their elements.

На заміну ДСТУ Б А.2.4-1-95 (ГОСТ 21.206-93),

ГОСТ 2.784-96,

СТ СЗВ 3506-81,

СТ СЗВ 3507-81

ВАТ «Харківський Водоканал

проект»

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

Умовні графічні зображення та умовні познаки елементів генеральних планів та споруд транспорту.

Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта.

Graphical symbols and signs of elements of general layouts and transport.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93)

ЗАТ «ГІПРОцивільпромбуд»

ДCTУ Б А.2.4-3:2009

Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів.

Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

Rules of industrial process automation working documentation execution.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93)

ДП «Укрдіпромез»

ДCTУ Б А.2.4-4:2009

Основні вимоги до проектної та робочої документації.

Основные требования к проектной и рабочей документации.

Main requirements for design and working documents.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97)

ЗАТ «ГІПРОцивільпромбуд»

ДCTУ Б А.2.4-5:2009

СПДБ. Загальні положення.

СПДС. Общие положения.

System of progect documents for building. General principles.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93)

ЗАТ «ГІПРОцивільпромбуд»

ДCTУ Б А.2.4-6:2009

Правила виконання робочої документації генеральних планів

Правила выполнения рабочей документации генеральных планов.

Rules of fulfillment of working documentation of general layouts.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93)

ДПІ «Укрміськбудпроект»

ДСТУ Б А.2.4-7:2009

Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.

Правила выполнения архитектурностроительных рабочих чертежей.

Rules for execution of architectural and construction working drawings.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93),

СТ СЗВ 1633-79,

СТ СЗВ 2825-80,

СТ СЗВ 2826-80,

СТ СЗВ 4937-84

ЗАТ «ГІПРОцивільпромбуд»

ДCTУ Б А.2.4-8:2009

Умовні графічні зображення та умовні познаки елементів санітарно-технічних систем.

Условные графические изображения и условные обозначения элементов санитарнотехнических систем. Designations graphical elements of sanitary engineering systems-simbols.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93),

ГОСТ 2.784-96,

ГОСТ 2.785-70

ВАТ «Харківський Водоканал проект»

ДСТУ Б А.2.4-9:2009

Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів.

Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.

Rules of carring out of working documents of thermal isolation of equipment and pipelines.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.405-93)

ВАТ «УкрНДІінжпроект»

ДCТУ Б А.2.4-10:2009

Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів.

Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.

Rules of developing specifications for equipment, products and materials.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну

ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95)

ДПІ «Укрміськбудпроект»

ДCТУ Б А.2.4-11:2009

Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів.

Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий.

Rules for execution of sketch drawings of general types of non-standart products.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну

ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95)

ДПІ «Укрміськбудпроект»

ДCТУ Б А.2.4-12:2009

Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень.

Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных.

Rules for execution of working documentation on heatmechanical solutions of boiler rooms.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну

ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95)

ДПІ «Укрміськбудпроект»

ДCТУ Б А.2.4-13:2009

Умовні графічні зображення та умовні познаки в документації з інженерно- геологічних вишукувань.

Условные графические изображения и условные обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям.

Graphic symbols for engineering survey documents.

Чинний з 01.01.2010 р. На заміну

ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96) «КримГІІНТІЗ»

ДСТУ Б А.2.4-14-2005

Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання.

Автоматизированные системы технического диагностирования строительных конструкций. Техническое задание.

Computer-aided test systems of building constructions. Technical directions.

Чинний з 01.07.2005 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДCТУ Б А.2.4-15:2008

Антикорозійний захист конструкцій будівель і споруд. Робочі креслення.

Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи.

Anticorrosive protection of buildings structures. Working drawings.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.513-63 ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

ДСТУ Б А.2.4-16:2008

Автоматизація технологічних процесів. Умовні графічні зображення приладів і засобів автоматизації в схемах.

Автоматизация технологических процессов. Изображения условные графические приборов и средств автоматизации в схемах.

Industrial process automation. Instrumentation symbols for use in diagrams.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.404-88 ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

ДСТУ Б А.2.4-17:2008

Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд.

Правила выполнения рабочих чертежей гидротехнических сооружений.

Guidance for hydraulic structures working documentation development.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.615-88 ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

ДСТУ Б А.2.4-18:2008

Електричне освітлення території промислових підприємств. Робочі креслення.

Электрическое освещение территории промышленных предприятий Рабочие чертежи.

Electric lighting for industrial project site. Working drawings.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.607-82 ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

ДСТУ Б А.2.4-19:2008

Умовні графічні зображення електрообладнання і проводок на планах.

Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.

Graphic symbols of electrical equipment and wiring on plans.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.614-88 ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

ДСТУ Б А.2.4-20:2008

Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації.

Правила учета и хранения подлинников проектной документации.

Methods of recording and storing of the project documentation originals.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.203-88 ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

ДСТУ Б А.2.4-21:2008

Силове електрообладнання. Робочі креслення.

Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи.

Power electrical equipment. Working drawings.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.613-88 ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

ДСТУ Б А.2.4-22:2008

Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень.

Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам.

Production technology. Main requirements for work drawings.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.401-88 ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

ДСТУ Б А.2.4-23:2008

Централізоване управління энергопостачанням. Умовні графічні зображення та умовні познаки виду та змісту інформації.

Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические

изображения и условные обозначения вида и содержания информации.

Centralized power supply control. Graphical and letter designation of the type and contents of information.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.611-85 ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

ДСТУ Б А.2.4-24:2008

Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення.

Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи.

Internal electric illumination. Workings drawings.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.608-84 ДПІ «Укрміськбудпроект»

ДСТУ Б А.2.4-25:2008

Газопостачання. Внутрішні пристрої. Робочі креслення.

Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи.

Gas - supplying. Internal devices. Workings drawings.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.609-83 ДПІ «Укрміськбудпроект»

ДСТУ Б А.2.4-26:2008

Газопостачання. Зовнішні газопроводи. Робочі креслення.

Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи.

Gas - supplying. Outward gas pipelines. Workings drawings.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.610-85 ДПІ «Укрміськбудпроект»

ДСТУ Б А.2.4-27:2008

Інтер'єри. Робочі креслення. Интерьеры. Рабочие чертежи. Interiors. Working drawings.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.507-81 ДПІ «Укрміськбудпроект»

ДСТУ Б А.2.4-28:2008

Мережі теплові (тепломеханічна частина). Робочі креслення.

Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи.

Heat supply system (thermomechanical part). Working drawings.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.605-82 ДПІ «Укрміськбудпроект»

ДСТУ Б А.2.4-29:2008

Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення.

Автомобильные дороги. Земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи.

Motor-ways. Embankment and road pavement. Working drawings.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.511-83 «ДерждорНДІ»

ДСТУ Б А.2.4-30:2008

Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення.

Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи.

Anticorrosive protection of technological apparatus, gas pipes and pipelines. Working drawings.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.402-83 ДП «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій»

ДСТУ Б А.2.4-31:2008

Водопостачання і каналізація. Зовнішні мережі. Робочі креслення. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи.

Water supply and sewerage. Outside networks. Working drawings

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.604-82 ВАТ «Харківський Водоканалпроект»

ДСТУ Б А.2.4-32:2008

Водопровід і каналізація. Робочі креслення. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи. Water supply and sewerage. Working drawings.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.601-79 ВАТ «Харківський Водоканал проект»

ДСТУ Б А.2.4-33:2008

Колії залізничні. Робочі креслення. Железнодорожные пути. Рабочие чертежи. Railway tracks. Working drawings.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.5І0-83 ДП «Київдіпротранс»

ДСТУ Б А.2.4-34:2008

Правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних споруд.

Правила выполнения рабочей документации гидромелиоративных линейных сооружений.

Working documents for hydro-landreclamation linear structures. Rules of execution

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.616-88 ВАТ «Харківський Водоканал проект»

ДСТУ Б А.2.4-35:2008

Нормоконтроль проектної документації.

Нормоконтроль проектной документации. Normative control of project documentation.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.002-81 ПП «Центр якості»

ДСТУ Б А.2.4-36:2008

Умовні графічні зображення підіймально - транспортного устаткування.

Условные графические изображения подъемно-транспортного оборудования.

Hoisting-and-conveying machinery. Symbols.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.112-87 ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б А.2.4-37:2008

Позначення характеристик точності.

Обозначения характеристик точности. Presentation of dimensional accuracy data.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.113-88 «НДІБВ»

ДСТУ Б А.2.4-38:2008

Умовні графічні зображення у схемах енергетичного устаткування.

Условные графические изображения в схемах энергетического оборудования.

Conventional graphical designations in circuits. Energy generating equipment.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.403-80 Харківський НДПКІ «Енергопроект»

ДСТУ Б А.2.4-39:2008

Креслення будівельні. Правила виконання креслень дерев'яних конструкцій.

Чертежи строительные. Правила выполнения чертежей деревянных конструкций.

Building drawings. Rules of performance of drawings of wooden constructions.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну СТ СЭВ 4409-83 Асоціація «Лісові ресурси»

ДСТУ Б А.2.4-40:2009

Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Умовні графічні зображення на схемах та планах.

Телекоммуникации. Проводные средства связи. Условные графические изображения на схемах и планах.

Telecommunications. Wire communication facilites. Graphical symbols on diagrams and layouts.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.406-88 ВАТ «ДІПРОЗВ’ЯЗОК»

ДСТУ Б А.2.4-41:2009

Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи.

Heating, ventilation and air conditioning. Working schemes.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.602-79 ДП «НДПІмістобудування»

ДСТУ Б А.2.4-42:2009

Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Робочі креслення.

Телекоммуникации. Проводные средства связи. Рабочие чертежи.

Telecommunications. Wire communications facilities. Working drawings.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21.603-80 ДІ «Укрзв’язокпроект»

ДСТУ Б А.2.4-43:2009

Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ГОСТ 21.502-2007, МОD).

Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций.

Execution rules of design and working documents for metal structures.

Чинний з 01.01.2010 р.

Введено вперше ВАТ

«УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

А 3. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ А 3.1. Управління, організація і технологія

 

ДБН А.3.1-5-2009

Організація будівельного виробництва. Организация строительного производства. Organization of a building production.

Чинні з 01.01.2012 р.

На заміну ДБН А.3.1-5-96 «НДІБВ»

ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009

Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення.

Руководство по разработке и постановке на производство продукции строительного назначения.

Procedure of development and establishment on production of products for building purpose.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ДСТУ Б А.3.1-6-96 «НДІБВ»

ДБН А.3.1-7-96

Виробництво бетонних і залізобетонних виробів.

Производство бетонных и железобетонных изделий.

Production of concrete and reinforced concrete articles.

Чинні з 01.07.97 р.

На заміну СНиП 3.09.01-85 «НДІБВ»

ДБН А.3.1-8-96

Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів.

Проектирование предприятий по производству железобетонных изделий.

Plant projection of production of reinforced concrete articles.

Чинні з 01.07.97 р.

На заміну ОНТП 07-85 «НДІБВ»

ДБН А.3.1-9-2000

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання.

Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их содержание.

Putting finished protective erections of civil defence into operation and their maintenance.

Чинні з 01.04.2001 р.

На заміну СНиП 3.01.09-84

Зміна № 1

чинна з 01.10.2005 р. «НДІБВ»

ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008

Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів.

Pуководство по проведению технического диагностирования вертикальных стальных резервуаров.

Technical diagnostics manual for vertical steel tanks.

Чинний з 01.07.2009 р. Введено вперше ЗАТ ТК «Спецмонтаж»

ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008

Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій.

Pуководство по визуальному и измерительному контролю сварных соединений и наплавок металлических конструкций.

Work manual on visual and measuring inspection welding joint and surfacing of metal constructions.

Чинний з 01.07.2009 р. Введено вперше ЗАТ ТК «Спецмонтаж»

ДСТУ-Н Б А.3.1-12:2009

Настанова з організації державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду за виробництвом будівельних матеріалів і виробів Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами.

Pуководство по организации государственного архитектурностроительного контроля и надзора за производством строительных материалов и изделий Государственной архитектурностроительной инспекцией и ее территориальными органами.

Purpose concerning organization of state architectural and construction control and supervision to the manufacture of building materials and producf by State architectural and construction inspection and by its territorial bodies pertating.

Чинний з 01.08.2010 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б А.3.1-13:2010

Номенклатура показників якості будівельної продукції. Основні положення.

Номенклатура показателей качества строительной продукции. Основные положения.

Nomenklatura of indices of quality building production. General principles.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.200-78 НТК «Будстандарт»

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010

Настанова з проведення експертизи суб’єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури.

Руководство по проведению экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры.

Direction from examination subjects of building activity concerning their ability to carry out economic activity, related to creation of objects of architecture.

Чинний з 01.09.2011 р. Введено вперше

ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010

Настанова з ультразвукового контролю зварних з’єднань та наплавок металевих конструкцій.

Руководство по ультразвуковому контролю сварных соединений и наплавок металлических конструкций.

Work manual on ultrasonic inspection for welding joints of metal constructions.

Чинний з 01.10.2011 р.

Введено вперше ВАТ

«УКPНДШPОЕКTCTАЛЬКОНC ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

А 3.2. Система стандартів безпеки праці (ССБП)

 

ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007

Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва.

Руководство по определению опасных и вредных факторов и защите от их воздействия при производстве строительных материалов и изделий и их использованию в процессе возведения и эксплуатации объектов строительства.

Instruction concerning determination of dangerous and harm full factors and proofing against influent thereof in production of building materials and products and their application in the course of erection and utilizations of constructional projects.

Чинні з 01.12.2007 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДБН А.3.2-2-2009

Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення.

Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве. Основные положения.

Protection of labour and industrial safety in building. Basic principles.

Чинні з 01.04.2012 р.

На заміну СНиП III-4-80* «НДІБВ», КНУБА

ДСТУ Б А.3.2-3:2009

Роботи з приготування цементобетонних сумішей. Вимоги безпеки.

Работы по приготовлению цементобетонных смесей. Требования безопасности.

Cement concrete mixtures production works. Safety requirements.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну PCT УССТ 2004-90 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б А.3.2-4:2009

Роботи з приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки.

Работы по приготовлению асфальтобетонных смесей. Требования безопасности. Asfaltconcrete mixture preparation works. Safety requirements.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну PCT УССТ 1997-90 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б А.3.2-5:2009

Роботи з приготування органічних в'яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки.

Работы по приготовлению органических вяжущих материалов с добавками. Требования безопасности.

Organic binder materials with addivitives preparation works. Safety requirements.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну РСТ УССР 2005-90 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б А.3.2-6:2009

Роботи з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів. Вимоги безпеки.

Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности.

Works on thermal insulation of equipment and pipe lines. Safety requirements.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 12.3.038-85 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б А.3.2-7:2009

Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки

Работы окрасочные. Требования безопасности.

Painting works. Safety requirements.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 12.3.035-84 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б А.3.2-8:2009

Ремонт міських доріг і тротуарів. Вимоги безпеки.

Ремонт городских дорог и тротуаров. Требования безопасности.

Maintenance of urban roads and pavements. Safety requirements.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну РСТ УССР 1987-88 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б А.3.2-9:2009

Ремонт міських мостів, шляхопроводів і тунелів. Вимоги безпеки.

Ремонт городских мостов, путепроводов и тоннелей. Требования безопасности.

Repair of city bridges, overpasses and tunnels. Safety requirements.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну РСТ УССР 1988-88 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б А.3.2-10:2009

Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки.

Работы антикоррозионные. Требования безопасности.

Anticorrosive protective works. Safety requirements.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 12.3.016-87 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки.

Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности.

Roofing and water proofing works. Safety requirements.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 12.3.040-86 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б А.3.2-12:2009

Системи вентиляційні. Загальні вимоги.

Системы вентиляционные. Общие требования.

Ventilation systems. General requirements.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 12.4.021-75 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б А.3.2-13:2011

Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.013-78, MOD).

Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

Construction. Electric safety. General requirements.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 12.1.013-78 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б А.3.2-14:2011

Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки (ГОСТ 12.3.006-75, MOD).

Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей.

Общие требования безопасности

Occupational safety standards system. Operation of water supply and sewerage systems. General safety requirements.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 12.3.006-75 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б А.3.2-15:2011

Норми освітлення будівельних майданчиків (ГОСТ 12.1.046-85, MOD).

Нормы освещения строительных площадок.

Occupational safety standards system. Lighting of building sites.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 12.1.046-85 НТК «Будстандарт»

А 3.3. Система технологічної документації у будівництві (СТДБ)

 

Б. МІСТОБУДІВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

Б 1. МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Б 1.1* Система містобудівної документації (СМБД)

 

ДБН Б.1-1-93

Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів.

Порядок создания и ведения градостроительных кадастров населенных пунктов.

The procedure of working out and performing city planning cadastres of populated areas.

з 01.12.93 р. Введено вперше «НДІТІАМ»

ДБН Б.1-2-95

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України.

Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения комплексных схем транспорта для городов Украины.

Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of complex transport scheme for Ukrainian cities.

з 01.04.96 р.

Введено вперше Зміна № 1

чинна з 01.10.2005 р.

ДП «НДПІмістобудування»

ДБН Б.1-3-97

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів.

Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов городских населенных пунктов.

Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of general plans of urban populated areas.

Чинн з 01.12.97 р. Введено вперше (на заміну розділів 3, 4, 9 ВСН 38-82)

Зміна № 1

чинна з 01.02.2009 р. НДЦ «Екос»

ДБН Б.1.1-4-2009

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування.

Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования.

Structure, content, the procedure of elaboration, agreement, and confirmation of city-building basing.

Чинні з 01.10.2009р.

ДП "ДП

«УкрНДІпроцивільсільбуд»"

ДБН Б.1.1-5-2007

І-частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації (ДСК).

І-часть. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты (гражданской обороны) на особый период в градостроительной документации.

Part 1. Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of civil defence engineering and technical measures in city planning documents for a period.

Чинні з 01.04.2008 р. На заміну ВСН 38-83 «Діпромісто»

ДБН Б.1.1-5-2007

ІІ-частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту(цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації

ІІ-часть. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты (гражданской обороны) в мирное время в градостроительной документации.

Part 2. Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of civil defence engineering and technical measures in city planning documents in peaceful time.

Чинні з 01.04.2008 р. Введено вперше «Діпромісто»

ДБН Б.1.1-6-2007

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району.

Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения схем планирования территории района.

Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of regional territory planning schemes.

Чинні з 01.04.2008 р.

Введено вперше ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд»

ДБН Б.1.1-7-2007

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради.

Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения схем планирования территории сельсовета.

Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of village rada territory planning schemes.

Чинні з 01.04.2008 р.

Введено вперше ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд»

ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009

Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану територій.

Руководство о составе, содержании, порядке разработки, согласования и утверждения детального плана территории.

Guidance regarding composition, contents, procedure for development, concordance and approval of detailed plan of territory.

Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ДБН Б.2.4-2-94 Управління планування забудови територій Мінрегіонбуду України

ДБН Б.1.1-9-2009

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів.

Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов сельских населенных пунктов.

Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of general plans of rural populated areas.

Чинні з 01.09.2009 р.

На заміну ДБН Б.2.4-2-94 ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд»

ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010

Настанова з виконання розділів "Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації. Склад та вимоги.

Руководство по исполнению разделов «Охрана окружающей природной среды» в составе градостроительной документации.

Manual for execution of chapters on "the natural environment protection" in the documentation of landuse planing content and requirement.

Чинний з 01.10.2011 р. Введено вперше ДП «НДПІмістобудування»

ДБН Б.1.1-11:2011

Склад і зміст схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України.

Состав и содержание схем планирования территории Автономной Республики Крым и областей Украины.

The structure and the content of the arhitectural town planning documentation at the national and regional level

Чинні з 01.10.2011 р. Введено вперше

ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011

Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінгу).

Руководство про состав и содержание плана зонирования территории (зонингу).

The guidance on structure and content of the plan area zoning (zoning).

Чинні з 01.06.2012 р. Введено вперше

Б 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 

Б 2.1. Регіональне планування і розміщення об’єктів містобудування

 

Б 2.2. Планування і забудова міст, селищ і функціональних територій

 

ДБН 360-92 ** Видання 2002 р.

(зі змінами № 1 ... 10)

Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.

Планирование и застройка городских и сельских поселений. Planning and building up urban and rural settlements.

 

Чинні 19.03.2002 р.

Зміна № 4

чинна з 01.10.2011 р.

ДП «НДПІмістобудування»

ДБН Б.2.2-1-2008

Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування.

Кладбища, крематории и колумбарии. Нормы проектирования.

Cemeteries, crematoriums and columbariums. Designed Standards.

Чинні з 01.08.2008 р. Введено вперше Укркомун НДІпрогрес

ДБН Б.2.2-2-2008

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково- проектної документації щодо визначення меж га режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування.

Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения научнопроектной документации про определение границ и режимов использования зон охраны памятников архитектуры и градостроительства.

Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of the scientific and projecting documents concerning the determination boundaries and conditions of using the custody of architectural monuments and city planning.

Чинні з 01.01.2009 р. Введено вперше ДП «НДПІмістобудування»

ДБН Б.2.2-3-2008

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико- архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України.

Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения историкоархитектурных опорных планов, специальной научно-проектной документации для определения исторических ареалов населенных мест Украины.

Structure, contents, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of the historical and architectural basic plans for the determination historical regions of populated areas in Ukraine.

Чинні з 01.06.2009 р. Введено вперше ДП «НДПІмістобудування»

ДБН Б.2.2-5:2011

Благоустрій територій. Благоустройство территорий. Area improvements.

Чинні з 01.04.2012 р.

На заміну СНиП ІІІ-10-75

Б 2.3* Планування і забудова сільських поселень

 

ДБН Б.2.4-1-94

Планування і забудова сільських поселень.

Планирование и застройка сельских поселений.

Planning and building up rural settlements.

Чинні з 01.03.94 р.

На заміну РСН 175-86 ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд»

ДБН Б.2.4-2-94

Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень.

Виды, состав, порядок разработки,

согласования и утверждения градостроительной документации для сельских поселений.

Types, structure, the procedure of elaboration, agreement and confirmation of the city planning documents for rural settlements.

Чинні з 01.09.94 р.

На заміну РСН 168-91 ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд»

ДБН Б.2.4-3-95

Генеральні плани сільськогосподарських підприємств.

Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.

General plans of agricultural enterprises.

Чинні з 01.02.95 р.

На заміну СНиП ІІ-97-76 «УкрНДІагропроект»

ДБН Б.2.4-4-97

Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств.

Планировка и застройка малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Planning and building up small agricultural and farm enterprises.

Чинні з 01.10.97 р. Введено вперше «УкрНДІагропроект»

В. ТЕХНІЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

В 1. ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРОДУКЦІЇ

БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі

 

ДБН В.1.1-1-94

Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах.

Проектирование и строительство гражданских зданий из блоков и камней пиленых известняков крымских месторождений в сейсмических районах.

Projection and construction of civil buildings from blocks and stones, cutting limestone of the Crimean deposits in the seismic countries.

Чинні з 01.09.94 р. Введено вперше ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96)

Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість

Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.

Building materials. Ignitability test method.

Чинний з 01.01.98 р.

Введено вперше

«ЦНИИСК им.Кучеренко», Росія

ДБН B.1.1-3-97

Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення.

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов.

Основные положения.

Engineering defence of territories, buildings and construction works from displacements and collapses.

Чинні з 01.07.97 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.1.1-4-98

Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги.

Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. Building constructions. Fire resistance test methods. General requirements.

Чинний з 01.03.99 р.

На заміну СТ СЭВ 1000-88, СТ СЭВ 5062-85 Зміна № 1

чинна з 01.01.2006 р. «УкрНДІПБ»

ДБН В.1.1-5-2000

Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах (Частина І.Будинки і споруди на підроблюваних територіях.

Частина ІІ. Будинки і споруди на просідаючих ґрунтах).

Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах (Часть І. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях. Часть ІІ. Здания и сооружения на просадочных грунтах).

Buildings and construction works on artificial territories and subsided soils. (Part I. Buildings and construction works on artificial territories. Part II. Buildings and construction works on subsided soils.).

Чинні з 01.07.2000 р.

На заміну СНиП 2.01.09-91 , РСН 227-88, РСН 232-88, РСН 297-78, РСН 340-86, РСН 349-88 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.1.1-6-2001

Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість.

Двери и ворота. Методы испытаний на огнестойкость.

Doors and gates. Fire resistance test methods.

Чинний з 01.04.2002 р.

На заміну СТ СЭВ 3974-83 «УкрНДІПБ»

ДБН В.1.1-7-2002

Пожежна безпека об’єктів будівництва.

Пожарная безопасность объектов строительства.

Fire safety of building objects.

Чинні з 01.05.2003 р.

На заміну СНиП 2.01.02-85* Зміна № 1

чинна з 01.06.2007 р. «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б В.1.1-8-2003

Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість.

Кабельные проходки. Метод испытания на огнестойкость.

Penetration seals. Fire resistance test method.

Чинний з 01.04.2004 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б В.1.1-9-2003

Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість.

Подвесные потолки. Метод испытания на огнестойкость.

Suspended ceilings. Fire resistance test method.

Чинний з 01.04.2004 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б В.1.1-10-2004

Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум’я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку.

Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени по вертикальным поверхностям в горизонтальном направлении.

Building materials. Horizontal spread flame on vertical configuration test method.

Чинний з 01.04.2005 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б В.1.1-11-2005

Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість.

Электрические кабельные линии. Метод испытания на огнеупорность. Electrical cable lines. Fire resistance test method.

Чинний з 01.01.2006 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДБН В.1.1-12:2006

Будівництво у сейсмічних районах України.

Строительство в сейсмических районах Украины.

Building in seismic regions of Ukraine.

Чинні з 01.02.2007 р.

На заміну СНиП ІІ-7-81* га п.3.6 ДБН 360-92** ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.1.1-13:2007

Балки. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-3:1999, NEQ).

Балки. Метод испытания на огнестойкость.

Beams. Fire resistance test method.

Чинний з 01.01.2008 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б В.1.1-14:2007

Колони. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-4:1999, NEQ).

Колонны. Метод испытания на огнестойкость.

Columns. Fire resistance test method.

Чинний з 01.01.2008 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б В.1.1-15:2007

Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1364-1:1999, NEQ).

Перегородки. Метод испытания на огнестойкость.

Internal non-loadbearing walls. Fire resistance test method.

Чинний з 01.01.2008 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б В.1.1-16:2007

Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1366-1:1999, NEQ).

Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость.

Ventilation ducts. Fire resistance test method

Чинний з 01.01.2008 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б В.1.1-17:2007

Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності (ENV 13381-4:2002, NEQ).

Огнезащитные покрытия для строительных несущих металлических конструкций. Метод определения огнезащитной способности.

Fire protection for steel members. Definition method of fire protection ability.

Чинний з 01.01.2008 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б В.1.1-18:2007

Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги.

Сооружения и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. Общие требования.

Construction works and fragments of buildings. Natural fire test method. General requirements.

Чинний з 01.04.2008 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б В.1.1-19:2007

Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-1 1999, МОD).

Несущие стены. Метод испытания на огнестойкость.

Loadbearing walls. Fire resistance test method.

Чинний з 01.04.2008 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б В.1.1-20:2007

Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-2:1999, NEQ).

Перекрытия и покрытия. Метод испытания на огнестойкость.

Floors and roofs. Fire resistance test method.

Чинний з 01.04.2008 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б В.1.1-21:2009

Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Метод великомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-2:2002, MOD).

Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией. Метод крупномасштабных огневых испытаний.

Structures of the exterior walls with thermal insulation. Large-scale fire test method.

Чинний з 01.08.2009 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б В.1.1-22:2009

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-1:2002, MOD).

Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией. Метод среднемасштабных огневых испытаний.

Structures of the exterior walls with thermal insulation. Intermediate-scale fire test method.

Чинний з 01.08.2009 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б В.1.1-23:2009

Сходи. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-6:2004, MOD).

Лестницы. Метод испытания на огнестойкость.

Stairs. Fire resistance test method.

Чинний з 01.08.2010 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДБН В.1.1-24-2009

Основні положення проектування. Основные положения проектирования. Main requirements for designing.

Чинні з 01.01.2011 р.

На заміну СНиП 2.01.15-90 ДП «НДІБК»

ДБН В.1.1-25-2009

Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення.

Инженерная защита территории и зданий от подтопления и затопления.

Engineering protection of territories and construction works from flooding and submersion.

Чинні з 01.01.2011 р.

На заміну СНиП 2.06.15-85 УДНДІ «УкрВОДГЕО»

ДСТУ Б В.1.1-26:2010

Балкони та проходи. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-5:2004, MOD).

Балконы и проходы. Метод испытания на огнестойкость.

Balconies and walkways. Fire resistance test method.

Чинний з 01.10.2010 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

Будівельна кліматологія. Строительная климатология.

Building climatology.

Чинний з 01.11.2011 р.

На заміну СНиП 2.01.01-82 та таблиці 2

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.1.1-28:2010

Шкала сейсмічної інтенсивності. Шкала сейсмической интенсивности. Scale of seismic intensity.

Чинний з 01.10.2011 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н-П Б В.1.1- 29:2010

Вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання.

Огнезащитная обработка строительных конструкций. Общие требования и методы контролирования.

Fire retardant treatment of building constructions. General requirements and methods of controlling.

Чинний з 01.11.2011 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010

Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд (EN 19981:2004, IDT).

Еврокод 8. Проектирование сейсмоустойчивых конструкций. Часть1. Общие правила, сейсмические действия, правила про сооружения.

Eurocode 8. Design of structures for earthquake resistance.Part 1. General rules, seismic actions and rules for buildings.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б EN 12845:2011

Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 12845:2004+A2:2009, IDT).

Стационарные системы пожаротушения. Автоматические спринклерные системы. Проектирование, монтаж и техническое обслуживание.

Fixed firefighting systems. Automatic sprinkler systems. Design, installation and maintenance.

Чинний з 01.06.2012 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б EN ISO 1716:2011

Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Визначення вищої (нижчої) теплоти згоряння (EN ISO 1716:2010, IDT).

Испытания изделий по реакции на огонь. Определение наибольшей (наименшей) теплоты сгорания.

Reaction to fire tests for products. Determination of the gross heat of combustion.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б EN 13238:2011

Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Методи кондиціювання та загальні правила відбирання основи (EN 13238:2010, IDT).

Испытания строительных изделий по реакции на огонь. Методы кондиционирования и общие правила отбора основ.

Reaction to fire tests for building products. Conditioning procedures and general rules for selection of substrates.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше «УкрНДІПБ»

В 1.2. Сстема надійності та безпеки в будівництві

 

ДБН В.1.2-1-95

Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів.

Положение про расследование причин аварий (обвалов) строений, зданий, их частей и конструктивных элементов.

Instructions about the investigation accidents (collapses) of building, construction works, their components and constructional elements.

Чинні з 01.07.95 р.

(Спільний наказ Держком- містобудування України та Держнаглядохоронпраці України від 25.04.95 р. № 85/59) На заміну "Положения о порядке расследования причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивних элементов", Держбуду СРСР від 1986 р. Спілка цивільних інженерів України

ДБН В.1.2-2:2006

Навантаження і впливи. Норми проектування. Нагрузки и влияния. Нормы проектирования. Loading and effects. Norms of projection.

Чинні з 01.01.2007 р.

На заміну СНиП 2.01.07-85 Зміна № 1 чинна з 01.10.2007 р. ВАТ

«УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДCTУ Б В.1.2-3:2006

Прогини і переміщення. Вимоги проектування.

Прогибы и перемещения. Требования проектирования.

Deflections and displasements. Design rules.

Чинний з 01.01.2007 р.

На заміну СНиП 2.01.07-85 ВАТ

«УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДБН В.1.2-4:2006

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) - (ДСК).

Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты (гражданской обороны) - (ДСП).

Engineering and technical means of civil defence.

Чинні з 01.04.2007 р.

На заміну СНиП 2.01.51-90 «НДІБВ»

ДБН В.1.2-5:2007

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів.

Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов. Научно-техническое сопровождение строительных объектов.

The system of ensuring reliability and safety of building objects. Scientific and technical control of building objects.

Чинні з 01.01.2008 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-6-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість.

Основные требования к зданиям и сооружениям. Механическое сопротивление и стойкость.

General requirements for buildings and construction works. Mechanical resistance and stableness.

Чинні з 01.10.2008 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-7-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека.

Основные требования к зданиям и сооружениям. Пожарная безопасность.

General requirements for buildings and construction works. Fire safety.

Чинні з 01.10.2008 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-8-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища.

Основные требования к зданиям и сооружениям. Безопасность жизни и здоровья человека и защита окружающей природной среды.

General requirements for buildings and construction works. Life and health personal security and environmental protection.

Чинні з 01.10.2008 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-9-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації.

Основные требования к зданиям и сооружениям. Безопасность эксплуатации.

General requirements for buildings and construction works. Exploitation safety.

Чинні з 01.10.2008 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-10-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму.

Основные требования к зданиям и сооружениям. Защита от шума.

General requirements for buildings and construction works. Noise safety.

Чинні з 01.10.2008 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-11-2008

Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії.

Основные требования к зданиям и сооружениям. Экономия энергии.

General requirements for buildings and construction works. Energy economy.

Чинні з 01.10.2008 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-12-2008

Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки.

Строительство в условиях уплотненной застройки. Требования безопасности.

Construction under the compact building up conditions. Safety requirements.

Чинні з 01.01.2009 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008

Настанова. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT).

Руководство. Основы проектирования конструкций.

Eurocode - Basis of structural design.

Чинний з 01.07.2013 р.

Введено вперше ВАТ

«УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДБН В.1.2-14-2009

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной безопасности зданий, сооружений, строительных конструкций и оснований.

The main principles of ensuring reliability and constructive safety of buildings, construction works, building constructions and bases.

Чинні з 01.10.2009 р.

На заміну

ГОСТ 27751 (СТ СЭВ 384-87), СТ СЭВ 3972-83,

СТ СЭВ 3973-83,

СТ СЭВ 4417-83,

СТ СЭВ 4868-84 Зміна № 1

чинна з 01.04.2012 р.

ВАТ

«УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНС ТРУКЦІЯ ім. В .М.Шимановського»

ДБН В.1.2-15-2009

Навантаження та впливи. Мости та труби. Нагрузки и воздействия. Мосты и трубы. Loading and effects. Bridges and pipes.

Чинні з 01.03.2010 р.

Втратили чинність глава 2 та додатки Л, Д, Ж, П, К, Р ДБН В.2.3-14:2006

АТЗТ «Київсоюзшляхпроект»

ДСТУ-Н Б EN 1991-11:2010

Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд (EN 1991-1-1:2002, IDT).

Еврокод 1. Действие на конструкции. Часть 1-1. Общие действия. Удельный вес, собственный вес, эксплуатационные загрузки для сооружений.

Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-1. General actions. Densities, self-weight, imposed loads for buildings.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б EN 1991-12:2010

Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, ГОТ).

Еврокод 1. Действие на конструкции.

Часть 1-2. Общие действия. Действия на конструкции во время пожара.

Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-2 General actions. Actions on structures exposed to fire.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б EN 1991-13:2010

Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1 -3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT).

Еврокод 1. Действие на конструкции. Часть 1-3. Общие действия. Снеговые нагрузки.

Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-3. General actions. Snow loads.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б EN 1991-14:2010

Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження (EN 1991-1-4:2005, IDT).

Еврокод 1. Действие на конструкции. Часть 1-4. Общие действия. Ветряные нагрузки.

Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-4. General actions. Wind actions.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б EN 1991-17:2010

Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, IDT).

Еврокод 1. Действие на конструкции. Часть 1-7. Общие действия. Особые динамические влияния.

Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-7. General actions. Accidental actions.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010

Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі навантаження на мости (EN 1991 - 2:2003, ГОТ).

Еврокод 1. Действие на конструкции. Часть 2. Движущиеся нагрузки на мосты.

Eurocode 1. Actions on structures. Part 2. Traffic loads on bridges.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві (СТГП)

 

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009

Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова.

Исполнение измерений, расчетов и контроль точности геометрических параметров. Руководство.

Implementation of measurings, calculation and control of exactness of geometrical parameters Instruction.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 21778-81, ГОСТ 21779-82,

ГОСТ 21780-83,

ГОСТ 23615-79,

ГОСТ 23616-78,

ГОСТ 26433.0-85,

ГОСТ 26433.1-89,

ГОСТ 26607-85 «НДІБВ»

ДБН В.1.3-2:2010

Геодезичні роботи у будівництві. Геодезические работы в строительстве. Geodesic works are in building.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну СНиП 3.01.03-84 «НДІБВ»

ДСТУ Б В.1.3-3:2011

Модульна координація розмірів у будівництві. Загальні положення.

Модульная координация размеров в строительстве. Общие положения.

Modular size coordination in building engineering. Basic rules.

Чинний з 01.10.2012 р.

На заміну ГОСТ 28984-91 «НДІБВ»

В 1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві (СРББ)

 

ДБН В.1.4-0.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення.

Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных радионуклидов в строительстве. Основные положения.

The system of norms and rules of reduction in ionizing radiation level of natural radio nuclides in building. The main principles.

Чинні з 01.01.98 р.

На заміну РСН 356-91 НВФ «Роса»

ДБН В.1.4-0.02-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи.

Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных радионуклидов в строительстве. Типовые документы.

The system of norms and rules of reduction in ionizing radiation level of natural radio nuclides in building,

Standard documents.

Чинні з 01.01.98 р.

На заміну РСН 356-91 НВФ «Роса»

ДБН В.1.4-1.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні.

Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных радионуклидов в строительстве. Регламентированные радиационные параметры. Допустимые уровни.

The system of norms and rules of reduction in ionizing radiation level of natural radio nuclides in building. Regulated radiation indicators. Possible levels.

Чинні з 01.01.98 р.

На заміну РСН 356-91 НВФ «Роса»

ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва.

Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных радионуклидов в строительстве. Радиационный контроль строительных материалов и объектов строительства.

The system of norms and rules of reduction in ionizing radiation level of natural radio nuclides in building. Radiation control of building materials and construction objects.

Чинні з 01.01.98 р.

На заміну РСН 356-91 НВФ «Роса»

В 2. ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВА ПРОДУКЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ В 2.1. Основи та фундаменти споруд

 

ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94)

Ґрунти. Метод польових випробувань палями.

Грунты. Методы полевых испытаний сваями. Soils. Field test methods by piles.

Чинний з 01.01.96 р.

На заміну ГОСТ 5686-78, ГОСТ 24546-81,

ГОСТ 24942-81

«НИИОСП им.Герсеванова»,

Росія

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95)

Ґрунти. Класифікація. Грунты. Классификация. Soils. Classification.

Чинний з 01.04.97 р.

На заміну ГОСТ 25100-82 «ПНИИИС», Росія

ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96)

Ґрунти. Лабораторні випробування. Загальні положення.

Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

Soils. Laboratory testing. General requirements.

Чинний з 01.04.97 р. Введено вперше «ПНИИИС», Росія

ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96)

Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та деформованості.

Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

Soils. Laboratory methods for determining the strength and strain characteristics.

Чинний з 01.04.97 р.

На заміну ГОСТ 12248-78, ГОСТ 17245-79,

ГОСТ 23908-79,

ГОСТ 24586-90,

ГОСТ 25585-83,

ГОСТ 26518-85

«НИИОСП им.Герсеванова»,

Росія

ДСТУ Б В.2.1-5-95 (ГОСТ 20522-96)

Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань.

Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.

Soils. Statistical treatment of the test results.

Чинний з 01..97 р.

На заміну ГОСТ 20522-75 Поправка - БУ № 4,1997 «НИИОСП им.Герсеванова», Росія

ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99)

Ґрунти. Польові випробування. Загальні положення.

Грунты. Полевые испытания. Общие положения.

Soils. Field testing. General requirements.

Чинний з 01.01.2001 р. Введено вперше «НИИОСП им.Герсеванова», Росія

ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99)

Ґрунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості.

Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости.

Soils. Field methods for determining the strength and strain characteristics.

Чинний з 01.03.2001 р.

На заміну ГОСТ 20276-85, ГОСТ 21719-80,

ГОСТ 23253-78,

ГОСТ 23741-79

«НИИОСП им.Герсеванова»,

Росія

ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000)

Ґрунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків.

Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.

Soils. Sampling, packing, transportation and keeping of samples.

Чинний з 01.04.2002 р.

На заміну ГОСТ 12071-84 «ПНИИИС», Росія

ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001)

Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням.

Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

Soils. Field test methods by static and dynamic sounding.

Чинний з 01.10.2002 р.

На заміну ГОСТ 19912-81, ГОСТ 20069-81

«НИИОСП им.Герсеванова», Росія

ДБН В.2.1-10-2009

Основи та фундаменти будинків і споруд. Основні положення проектування.

Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные положения проектирования.

Foundations of buildings and structures. Main principles of projection.

Чинні з 01.07.2009 р. Не застосовується СНиП 2.02.01-83 Зміна № 1

чинна з 01.07.2011 р. Зміна № 2

чинна з 01.07.2012 р. ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.1-11:2009

Ґрунти. Метод лабораторного визначення властивостей набухання та усадки.

Грунты. Методы лабораторного определения свойств набухания и усадки.

Soils. Laboratory methods for determination of swelling and shrinking characteristics.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 24143-80 «УкрНДІІНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-12-2009

Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності.

Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.

Soils. Method for laboratory determination of maximum density.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 22733-77 Зміна № 1

чинна з 01.09.2011 р. «УкрНДІІНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-13:2009

Ґрунти. Метод лабораторного визначення ступеня морозної здимальності.

Грунты. Метод лабораторного определения степени морозной вспучиваемости.

Soils. Laboratory method for determination of frost-heave degree

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 28622-90 «УкрНДІІНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-14-2009

Ґрунти. Метод польового вимірювання температури.

Грунты. Метод полевого измерения

температуры.

Soils. Field method of measuring temperature.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 25358-82 «УкрНДІІНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-15-2009

Ґрунти. Методи польового визначення глибини сезонного відтавання.

Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания.

Soils. Field methods for determining of thawing.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 26262-84 «УкрНДІІНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-16:2009

Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин.

Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ.

Soils. Methods of laboratory determination of organic composition.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 23740-79 Зміна № 1

чинна з 01.09.2011 р. «УкрНДТТНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-17:2009

Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей.

Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

Soils. Laboratory methods for determination of physicall characteristics.

Чинний з 01.10.2010 р. На заміну ГОСТ 5180-84 «УкрНДІІНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-18:2009

Ґрунти. Метод вимірювання теплопровідності мерзлих ґрунтів.

Грунты. Метод измерения теплопроводности мерзлых грунтов.

Soils. Laboratory method for determining thermalconductivity of frozen soils.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 26263-84 «УкрНДІІНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-19:2009

Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу.

Грунты. Методы лабораторного определения гранулометричного (зернового) и микроагрегатного состава.

Soils. Methods of laboratory granulometric (grain-size) and microaggregate distribution.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 12536-79 «УкрНДІІНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-20:2009

Ґрунти. Метод польового визначення питомих дотичних сил морозного здимання.

Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного вспучивания.

Soils. Field method for determining frost-heave specific tangential forces.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 27217-87 «УкрНДІІНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-21:2009

Ґрунти. Визначення щільності ґрунтів методом заміщення об'єму.

Грунты. Определение плотности грунтов методом замещения объема.

Soils. Determination of soil density by volume displacement method.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 28514-90 Зміна № 1

чинна з 01.04.2012 р. «УкрНДТТНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-22:2009

Ґрунти. Метод лабораторного визначення властивостей просідання.

Грунты. Метод лабораторного определения свойств проседания.

Soils. Laboratory methods for determination of subsiding characteristics.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 23161-78 Зміна № 1

чинна з 01.04.2012 р.

«УкрНДІІНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-23:2009

Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації.

Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.

Soils. Laboratory methods for determination of filtration factor.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 25584-90 «УкрНДІІНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-24:2009

Ґрунти. Методи польових випробувань проникності.

Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости.

Soils. Fields methods of permeability tests.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 23278-78 Зміна № 1

чинна з 01.04.2012 р. «УкрНДІІНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-25:2009

Ґрунти. Методи вимірювання глибини сезонного промерзання.

Грунты. Методы измерения глубины сезонного промерзания.

Soils. Measuring methods of seasonable depth of freezing.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 24847-81 «УкрНДІІНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-26:2009

Ґрунти. Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості.

Грунты. Методы радиоизотопного измерения плотности и влажности.

Soils. Methods for radioisotope measurement of density and humidity.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 23061-90 Зміна № 1

чинна з 01.09.2011 р. «УкрНДІІНТВ»

ДСТУ Б В.2.1-27:2010

Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань.

Сваи. Определение несущей способности по результатам полевых исследований.

Pile. Calculation of bearing capacity on results of field tests.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну розділ 5 "Определение несущей способности свай по результатам полевых исследований" СНиП 2.02.03-85 ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б EN 19971:2010

Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила (EN 1997-1:2004, IDT).

Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила.

Eurocode 7. Geotechnical design. Part 1. General rules.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше

ДСТУ-Н Б EN 19972:2010

Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 2. Дослідження і випробування ґрунту (EN 1997-2:2007, IDT).

Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 2. Исследования и испытания почвы.

Eurocode 7. Geotechnical design. Part 2. Ground investigation and testing.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше

В 2.2. Будинки і споруди

 

ДБН 363-92

Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України.

Жилые дома для лиц пожилого возраста сельской местности Украины.

House buildings for elder people from Ukrainian rural areas.

Чинні з 01.04.92 р. Введено вперше «УкрНДІПцивільсільбуд»

ДБН В.2.2-1-95

Будівлі і споруди для тваринництва.

Здания и сооружения для животноводства.

Building and construction works for livestock raising.

Чинні з 01.02.95 р.

На заміну СНиП 2.10.03-84 «УкрНДІагропроект»

ДБН В.2.2-2-95

Теплиці і парники. Теплицы и парники. Greenhouses and seed-beds.

Чинні з 01.02.95 р.

На заміну СНиП 2.10.04-85 «УкрНДІагропроект»

ДБН В.2.2-3-97

Будинки та споруди навчальних закладів.

Здания и сооружения учебных заведений.

Buildings and construction works of educational institutions.

Чинні з 01.01.98 р.

На заміну ДБН 365-92,

СНиП 2.08.02-89 (в частині вимог до навчальних закладів), ВСН 30-86, ВСН 31-86 Зміна № 1

чинна з 01.04.2005 р.

Зміна № 2

чинна з 01.10.2008 р.

Зміна № 3

чинна з 01.07.2012 р.

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-4-97

Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів.

Здания и сооружения детских дошкольных учреждений.

Buildings and construction works of nursery schools.

Чинні з 01.01.98 р.

На заміну ДБН 364-92,

СНиП 2.08.02-89 (в частині вимог до дитячих дошкільних закладів),

Зміна № 1

чинна з 01.04.2005 р.

Зміна № 2

чинна з 01.10.2008 р.

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-5-97

Захисні споруди цивільної оборони. Защитные сооружения гражданской обороны. Civil defence construction works.

Чинні з 01.01.98 р.

На заміну СНиП 11-11-77* Зміна № 1

чинна з 01.10.2006 р. Збірник змін за 2006 р. Зміна № 2 ДСК чинна з 01.04.2012 р.

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96)

Методи вимірювання освітленості. Методы измерения освещенности. Methods for measuring the illuminance.

Чинний з 01.01.98 р.

На заміну ГОСТ 24940-81 «НИИСФ», Росія

ДБН В.2.2-7-98

Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин.

Здания и сооружения для хранения минеральных удобрений и средств защиты растений.

Buildings and construction works for storing mineral fertilizers and means of plant protection.

Чинні з 01.07.98 р.

На заміну СНиП ІІ-108-78 Зміна № 1

чинна з 01.04.2005 р. «УкрНДІагропроект»

ДБН В.2.2-8-98

Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна.

Предприятия, здания и сооружения по сохранению и переработке зерна.

Buildings and construction works for grain storing and processing.

Чинні з 01.07.98 р.

На заміну СНиП 2.10.05-85 Зміна № 1

чинна з 01.04.2005 р. Поправка

БУ № 1, 1999 р.

«УкрНДТагропроект»

ДБН В.2.2-9-2009

Громадські будинки та споруди. Основні положення.

Гражданские здания и сооружения. Основные положения.

Public buildings and construction works. The main instructions.

Чинні з 01.10.2010 р.

На заміну ДБН В.2.2-9-99 ВАТ «КиївЗНДТЕП»

ДБН В.2.2-10-2001

Заклади охорони здоров’я Заведения охраны здоровья. Public health institutions.

Чинні з 01.04.2001 р. На заміну СН 535-81 Зміна № 1

чинна з 01.04.2005 р. Поправка

Збірник змін за 2005 р. АТ «Медінвестпроект»

ДБН В.2.2-11-2002

Підприємства побутового обслуговування. Основні положення.

Предприятия бытового обслуживания. Основные положения.

Consumer service establishments. The main instructions.

Чинні з 01.05.2002 р. Введено вперше ВАТ «КиївЗНДТЕП»

ДБН В.2.2-12-2003

Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

Здания и сооружения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Buildings and construction works for farm produce storing and processing.

Чинні з 01.04.2004 р.

На заміну СНиП 2.10.02-84 ВАТ «КиївЗНДТЕП»

ДБН В.2.2-13-2003

Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди.

Спортивные и физкультурнооздоровительные сооружения.

Sports and health construction works.

Чинні з 01.03.2004 р. На заміну ВСН 46-86 Зміна № 1

чинна з 01.10.2010 р. ВАТ «КиївЗНДТЕП»

ДБН В.2.2-14-2004

Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними (ДСК).

Помещения для хранения секретных документов и роботы с ними (ДСП).

Rooms for keeping secret documents and work with them.

Чинні з 01.09.2004 р.

На заміну СНиП 2.01.05-83 «НДТБВ»

ДБН В.2.2-15-2005

Житлові будинки. Основні положення. Жилые здания. Основные положения. House building. The main instructions.

Чинні з 01.01.2006 р.

На заміну СНиП 2.08.01-89 та ДБН 79-92.

Зміна № 1

чинна з 01.04.2009 р.

Зміна № 2

чинна з 15.06.2009 р.

ВАТ «КиївЗНДТЕП»

ДБН В.2.2-16-2005

Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади.

Культурно-зрелищные и досуговые заведения.

Cultural and performance, leisure establishments.

Чинні з 01.04.2006 р. На заміну ВСН 45-86 Зміна № 1

чинна з 01.07.2009 р. ВАТ «КиївЗНДТЕП»

ДБН В.2.2-17:2006

Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення.

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

Buildings and construction works accessibility for not well movable groups of population.

Чинні з 01.05.2007 р. На заміну ВСН 62-91 ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-18:2007

Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення.

Здания и сооружения. Заведения социальной защиты населения.

Buildings and construction works. Social defence establishments of population.

Чинні з 01.07.2007 р. Введено вперше Зміна № 1

чинна з 01.07.2012 р. ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б В.2.2-19:2007

Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах.

Метод определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях.

Method for determination of air permeability of building envelope in field conditions.

Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДБН В.2.2-20:2008

Готелі.

Гостиницы.

Hotels.

Чинні з 01.04.2009 р. Введено вперше ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б В.2.2-21:2008

Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків.

Метод определения удельных теплопотерь на отопление зданий.

Method for determination of specific heat consumption for building heating.

Чинний з 01.06.2009 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.2-22:2008

Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови.

Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия.

Mobile buildings.

General specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.252-84, ГОСТ 22853-86,

ГОСТ 25957-83 з 01.01.2011 р. ДП «НДІБК»

ДБН В.2.2-23-2009

Підприємства торгівлі. Предприятия торговли. Commercial enterprises.

Чинні з 01.07.2009 р.

Втрачає чинність ВСН 54-87 ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-24-2009

Проектування висотних житлових і громадських будинків.

Проектирование высотных жилых и гражданских зданий.

The projection of multistory house and public buildings.

Чинні з 01.09.2009 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДБН В.2.2-25-2009

Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства).

Предприятия питания (заведения ресторанного хозяйства).

Food Companies (Restaurants industry).

Чинні з 01.09.2010 р. Введено вперше ВАТ«КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-26:2010

Суди.

Суды.

Courts.

Чинний з 01.10.2010 р. Введено вперше ВАТ «КиївЗНДТЕП»

ДБН В.2.2-27:2010

Будинки адміністративного та побутового призначення.

Здания административного и бытового назначения.

Administrative buildings and residential use.

Чинні з 01.10.2011 ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010

Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення.

Руководство по расчету инсоляции объектов гражданского назначения.

Instruction for calculating insolation of civil objectst .

Чинний з 01.01.2011 р. Введено вперше КНУБА

ДБН В.2.2-28:2010

Будинки адміністративного та побутового призначення.

Здания административного и бытового назначения.

Buildings for administrative and community purpose.

Чинний з 01.10.2011 р.

На заміну СНиП 2.09.04-87

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б В.2.2-29:2011

Будівлі підприємств. Параметри (ГОСТ 23838-89, MOD).

Здания предприятий. Параметры. Buildings of enterprises. Parameters.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 23838-89 НТК „Будстандарт”

ДСТУ Б В.2.2-30:2011

Методи вимірювання яскравості (ГОСТ 26824-86, MOD).

Методы измерения яркости.

Methods for measuring the luminance.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 26824-86 ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011

Настанова з облаштування будинків і споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху.

Руководство по обустройству зданий и домов гражданского назначения элементами доступности для особ с дефектами зрения и слуха

The guidance on construction of buildings and facilities for public use elements accessible to persons with disabilities vision and hearing.

Чинний з 01.10.2012 р. Введено вперше ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б В.2.2-32:2011

Будівлі мобільні (інвентарні). Системи санітарно-технічні. Загальні технічні умови.

Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия.

Sanitaru-technical systems. General technical reguirements.

Чинний з 01.10.2012 р.

На заміну ГОСТ 23345-84 ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд»

ДСТУ Б В.2.2-33:2011

Будівлі мобільні (інвентарні). Електроустановки. Загальні технічні умови

Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия.

Electrical devices. General specifications.

Чинний з 01.10.2012 р.

На заміну ГОСТ 23274-84 ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд»

ДCTУ-ЗT Б В.2.2-34:2011

Енергоефективність будинків. Энергоэффективность зданий.

Energy efficiency of buildings.

Технічний звіт

Наказ №466 від 30.12.2011р.

ДCTУ-H Б CEN/TS 143833:2011

Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 3. Настанова з підвищення безпеки житлових будинків (CEN/TS 14383-3:2005, IDT ).

Предотвращение преступлений. Городское планирование и проектирование зданий. Часть 3. Руководство по повышению безопасности жилых зданий.

Prevention of crime. Urban planning and building design. Part 3. Dwellings.

Чинний з 01.03.2012 р. Введено вперше ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДCTУ-H Б CEN/TS 143834:2011

Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 4. Настанова з підвищення безпеки торговельних та офісних будинків (CEN/TS 14383- 4:2006,IDT).

Предотвращение преступлений. Городское планирование и проектирование зданий. Часть 4. Руководство по повышению безопасности торговых и офисных зданий.

Prevention of crime. Urban planning and design. Part4. Shops and offices.

Чинний з 01.03.2012 р. Введено вперше ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДCTУ Б EN ISO 7730:2011

Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV і PPD і критеріїв локального теплового комфорту (EN ISO 7730:2005,

IDT).

Эргономика тепловой среды. Аналитическое определение и интерпретация теплового комфорта на основе расчетов показателей PMV и PPD и критериев локального теплового комфорта.

Ergonomics of the thermal environment. Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б EN 13187:2011

Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод (EN 13187:1998, IDT).

Тепловые характеристики зданий. Качественное выявление тепловых отказов в ограждающих конструкциях. Инфракрасный метод.

Thermal performance of buildings. Qualitative detection of thermal Irregularities in building envelopes - infrared method.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б EN 15251:2011

Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDT).

Расчетные параметры микроклимата помещений для проектирования и оценки энергетических характеристик зданий по отношению к качеству воздуха, теплового комфорта, освещения и акустики.

Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б EN ISO 13790:2011

Енергоефективність будинків. Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження (EN ISO 13790:2008, IDT).

Энергоэффективность зданий. Расчет энергопотребления на отопление и охлаждение

Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating and cooling.

Чинний з 01.07.2012 р.

На заміну ГОСТ 26629-85 ДП «НДІБК»

ДСТУ 4035-2001

Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями.

Энергосбережение. Здания и сооружения. Методы измерения поверхностной плотности тепловых потоков и определение коэффициентов теплообмена между ограждающими конструкциями.

Energy Saving . Buildings and structures. Method of measuring density of heat flows passing through englosure structures.

Чинний з 01.01.2002 р. ДП «НДІБК»

ДСТУ Б EN 133841:2010 (EN 13384-

1:2002+A2:2008, IDT),

Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 1: Димоходи з підключенням одного теплогенератора.

Дымоходы. Методы теплотехнического и аэродинамического расчетов. Часть 1: Дымоходы с подключением одного теплогенератора.

Chimneys. Thermal and fluid dynamic calculation methods. Chimneys serving one appliance.

Чинний з 01.08.2011 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б EN 13384-2:2010 (EN 13384- 2:2003+A1:2009, IDT)

Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 2: Димоходи з підключенням декількох геплогенераторів.

Дымоходы. Методы теплотехнического и аэродинамического расчетов. Часть 2: Дымоходы с подключением нескольких теплогенераторов.

Chimneys. Thermal and fluid dynamic calculation methods. Chimneys serving more than one heating appliance.

Чинний з 01.08.2011

ДП «НДІБК»

В 2.3. Споруди транспорту

ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97)

Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах. Норми і технічні вимоги.

Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования.

Cleorances of navigable bridge spans in the inland waterways. Norms and technical requirements.

Чинний з 01.07.97 р.

На заміну ГОСТ 26775-85 «Г ипроречтранс», Росія

ДСТУ Б В.2.3-2-97 (ГОСТ 30413-96)

Дороги автомобільні. Метод визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям.

Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.

Automobile roads. Method for determining the coefficient of adhesion between vehicle wheel and road pavement.

Чинний з 01.07.97 р. Введено вперше «СоюздорНИИ», Росія

ДСТУ В В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96)

Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів.

Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий.

Automobile roods and aerodromes. Unevenness measurement methods for base courses and pavements.

Чинний з 01.07.2000 р. Введено вперше «СоюздорНИИ», Росія

ДБН В.2.3-4-2007

Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина II. Будівництво.

Автомобильные дороги. Часть І. Проектирование. Часть ІІ. Строительство.

Motor roads. Part I. Projection. Part 2. Construction.

Чинні з 01.03.2008 р.

На заміну ДБН В.2.3-4-2000 Зміна № 1

чинна з 01.04.2010 р. «ДерждорНДІ»

ДБН В.2.3-5-2001

Вулиці та дороги населених пунктів. Улицы и дороги населенных пунктов. Streets and roads of populated areas.

Чинні з 01.10.2001 р. Введено вперше ДП «НДПІмістобудування»

ДБН В.2.3-6-2009

Мости та труби. Обстеження та випробування.

Мосты и трубы. Обследование и испытание.

Bridges and tubes. Examination and testing.

Чинні з 01.03.2010 р.

На заміну ДБН В.2.3-6-2002 «ДерждорНДІ»

ДБН В.2.3-7-2010

Метрополітени. Метрополитены. Underground railways.

Чинні з 01.10.2011 р.

На заміну ДБН В.2.3-7-2003 ДП «Укрметротунельпроект»

ДСТУ Б В.2.3-8-2003

Дорожнє покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей.

Дорожное покрытие. Методы измерения сцепных качеств.

Road pavements.

Methods of measurement of friction qualities

Чинний з 01.04.2004 р. Введено вперше Національний транспортний університет

ДСТУ Б В.2.3-9-2003

Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови.

Устройства дорожные направляющие. Общие технические условия.

Road guiding arrangements. General specifications.

Чинний з 01.07.2004 р.

Введено вперше

УДВТП «Укрдортехнологія»

ДСТУ Б В.2.3-10-2003

Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови.

Ограждение дорожное парапетного типа. Общие технические условия.

Road safety parapet. General specifications.

Чинний з 01.07.2004 р. Введено вперше Зміна № 1

чинна з 01.01.2010 р.

УДВТП «Укрдортехнологія»

ДСТУ Б В.2.3-11-2004

Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови.

Ограждение дорожное перильного типа. Общие технические условия.

Road safety railing. General specifications.

Чинний з 01.01.2005 р.

Введено вперше

УДВТП «Укрдортехнологія»

ДСТУ Б В.2.3-12-2004

Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови.

Ограждение дорожное металлическое барьерного типа. Общие технические условия.

Metal road safety barriers. General specifications.

Чинний з 01.01.2005 р. Введено вперше Зміна № 1

чинна з 01.01.2012 р.

УДВТП «Укрдортехнологія»

ДСТУ Б В.2.3-13:2006

Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань.

Ограждения дорожные первой группы. Порядок проведения натурных испытаний.

Protections road of the first group. Order of conducting of model tests.

Чинний з 01.10.2006 р.

Введено вперше

УДВТП «Укрдортехнологія»

ДБН В.2.3-14:2006

Мости та труби. Правила проектування.

Мосты и трубы. Правила проектирования. Bridges and tubes. The regulations of designing.

Чинні з 01.02.2007 р.

На заміну СНиП 2.05.03-84* Національний транспортний університет

ДБН В.2.3-15-2007

Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів.

Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей.

Parking places and garages for cars.

Чинні з 01.08.2007 р.

Введено вперше На заміну ВСН 01-89 в частині легкових автомобілів Студія неординарного проектування Міжнародної академії архітектури та Додатку Є ДБН В.2.2-9-99

ДБН В.2.3-16-2007

Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг.

Нормы отвода земельных участков для строительства (реконструкций) автомобильных дорог.

Rates of land allotment for construction (reconstruction) of roads

Чинні з 01.01.2008 р. На заміну СН 464-74 ДП «Укрдіпродор»

ДСТУ Б В.2.3-17:2007

Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування.

Автомобильные дороги платные. Требования к проектированию.

Motor roads toll. Requirements to design works.

Чинний з 01.01.2008 р. Введено вперше ДП «Укрдіпродор»

ДБН В.2.3-18-2007

Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування.

Трамвайные и троллейбусные линии. Общие требования к проектированию.

Tram and trolleybus lines. General requirements to designing.

Чинні з 01.07.2008 р.

На заміну СНиП 2.05.09-90 ДП «НДКТІ МГ»

ДБН В.2.3-19-2008

Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування.

Железнодорожные пути 1520 мм. Нормы проектирования.

1520 meters railways. The norms of designing.

Чинні з 01.08.2008 р.

На заміну СНиП 11-39-76 ДП «Київдіпротранс»

ДБН В.2.3-20-2008

Мости та труби. Виконання та приймання робіт.

Мосты и трубы. Выполнение и приемка работ.

Bridges and pipes. Production and acceptance of work.

Чинні з 01.08.2008 р.

На заміну СНиП 3.06.04-91 УДВТП «Укрдортехнологія»

ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008

Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами.

Руководство. Определение остаточной прочности магистральных трубопроводов с дефектами.

Transmission pipelines with defects residual strength determination.

Чинний з 01.01.2009 р. Введено вперше

ДБН В.2.3-22-2009

Мости та труби. Основні вимоги проектування.

Мосты и трубы. Основные требования проектирования.

Bridges and tubes. The main requirements to designing.

Чинні з 01.03.2010 р.

Втрачає чинність глава 1 та додатки В, М,

ДБН В.2.3-14:2006

АТЗТ «Київсоюзшляхпроект»

ДCTУ-H Б В.2.3-23:2009

Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів.

Руководство по оцениванию и прогнозированию технического состояния автодорожных мостов.

Directive for maintenance state assessing and predicting of highway bridges

Чинний з 01.03.2010 р. Введено вперше «ДерждорНДІ»

ДCTУ Б В.2.3-24:2009

Труби дорожні. Обстеження та оцінювання технічного стану.

Трубы дорожные. Обследования и оценка технического состояния.

Culverts.inspection and assessment

Чинний з 01.08.2010 р. Введено вперше «ДерждорНДІ»

ДCTУ Б В.2.3-25:2009

Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови.

Ограждение дорожное троссового типа. Общие технические условия.

Cable guardrail.

General specifications

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ДСТУ 2734-94 УДВТП «Укрдортехнологія»

ДБН В.2.3-26:2010

Мости та труби. Сталеві конструкції. Правила проектування.

Мосты и трубы. Стальные конструкции. Правила проектирования.

Bridges and pipes. Steel structures. design Guidelines.

Чинний з 01.10.2011 р. Введено вперше «ДерждорНДІ»

ДCTУ-H Б В.2.3-27:2011

Залізниці. Визначення ширини смуги відведення.

Железные дороги. Определение ширины полосы отведения.

The railways. Definition of width of a strip of tap .

Чинний з 01.01.2012 р. На заміну СН 468-74

ДCTУ Б В.2.3-28:2011

Огородження дорожні металеві бар’єрного типу. Технічні умови. (ГОСТ 26804-86, MOD).

Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.

Metal road safety barriers. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 26804-86 КП «НТЦ «Академія будівництва України»

ДCTУ Б В.2.3-29:2011

Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм (ГОСТ 9238-83, MOD).

Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм.

Construction and rolling stock clearance diagrams for the railways of 1520 (1524) mm gauge.

Чинний з 01.12.2012 р. На заміну ГОСТ 9238-83 КП «НТЦ «Академія будівництва України»

ДCTУ Б ГOCT 9720:2011

Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 750 мм (ГОСТ 9720-76, IDT).

Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм.

Construction and Rolling stock clearance diagrams. Railway guage 750 mm.

Чинний з 01.12.2012 р. На заміну ГОСТ 9720-76

КП «НТЦ «Академія будівництва України»

ДСТУ Б ГОСТ 24451:2011

Тунелі автодорожні. Габарити наближення будівель і устаткування. (ГОСТ 24451-80, IDT).

Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования.

Highway tunnels. Construction and equipment clearance diagrams.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 24451-80 КП «НТЦ «Академія будівництва України»

ДСТУ Б ГОСТ 23961:2011

Метрополітени. Габарити наближення будівель, обладнання і рухомого складу (ГОСТ 23961-80, IDT).

Метрополитены. Габаритные приближения строений, оборудования и подвижного состава.

Metropolitan. Construction, equipment and rolling stock clearance diagrams.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 23961-80 КП «НТЦ «Академія будівництва України»

ДСТУ 2587-2010

Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування.

Дорожная разметка. Технические требования. Методы контроля. Правила использования.

Traffic markings. Technical requirements. Methods of control. Application.

Чинний з 01.04.2011 р. На заміну ДСТУ 2587-94 «ДерждорНДТ»

ДСТУ 2735-94

Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки.

Ограждения дорожные и приборы направления. Правила использования. Требования безопасности.

Roads barriers and guiding arrangements. Rules of using. The requirements of traffic safety.

Чинний з 01.01.95 р.

ДСТУ 4036-2001

Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні умови.

Безопасность дорожного движения. Вставки разметочные дорожные. Общие технические условия.

Road traffic safety. Marking road inserts.

General technical requirements.

Чинний з 01.01.2002 р.

ДСТУ 4123-2006

Безпека дорожнього руху. Елементи примусового зниження швидкості на вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги. Безопасность дорожного движения.

Элементы принудительного понижения скорости на улицах и дорогах. Общие технические требования.

Road traffic safety. Arrangement of compulsory decrease of speed in street and road. General requirements.

Чинний з 01.07.2006 р.

На заміну ДСТУ 4123-2006

ДСТУ 4158-2003

Безпека дорожнього руху. Автоматизовані системи керування дорожнім рухом. Загальні вимоги.

Безопасность дорожного движения. Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования.

Road traffic safety. Road transport automatic control systems. General requirements.

Чинний з 01.07.2004 р.

ДСТУ 4241-2003

Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні умови.

Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные и информационные табло с меняющейся информацией. Общие технические условия.

Road traffic safety. Traffic signs and placards with variable information. General specifications.

Чинний з 01.10.2004 р.

ДСТУ 4337-2004

Безпека дорожнього руху. Світловідбивачі для гужового транспорту. Загальні технічні умови.

Безопасность дорожного движения. Светоотражатели для гужевого транспорта. Общие технические условия.

Road traffic safety. Light reflectors for Cartage. General specifications.

Чинний з 01.01.2005 р.

В 2.4. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки

ДБН В.2.4-1-99

Меліоративні системи та споруди.

Мелиоративные системы и сооружения.

Land- reclamation systems and construction works.

Чинні з 01.01.2000 р.

На заміну СНиП 2.06.03-85, СНиП 3.07.03-85 ВАТ «Укрводопроект»

ДБН В.2.4-2-2005

Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування.

Полигоны твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования.

Grounds of solid industrial waste. The main requirements to designing.

Чинні з 01.01.2006 р. Введено вперше «УкрНДВІІТЕВ»

ДБН В.2.4-3-2010

Гідротехнічні споруди. Основні положення.

Гидротехнические сооружения. Основные положения.

Hydraulic structures. Terms.

Чинний з 01.01.2011 р.

На заміну СНиП 2.06.01-86 ДП «НДІБК»

ДБН В.2.4-4-2010

Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування.

Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсических отходов. Основные положения проектирования.

Clamped polygons with neutralization and disposal toxic waste. Terms of designing.

Чинний з 01.01.2011 р.

На заміну СНиП 2.01.28-85 ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

ДБН В.2.4-5:2012

Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво.

Хвостохранилища и шламонакопители. Часть І. Проектирование. Часть ІІ. Строительство

Tailings and tailings pond. Part I. Design. Part II. Construction.

Чинний з 01.09.2012 р.

На заміну розділу 6 «Гидравлический транспорт» СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт»

В 2.5. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж

ДСТУ Б В.2.5-1-95 (ГОСТ 23695-94)

Прилади санітарно-технічні сталеві емальовані. Технічні умови.

Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия.

Enamelled steel sanitary appliances. Specifications.

Чинний з 01.04.96 р.

На заміну ГОСТ 23695-79, ГОСТ 24843-91

«НИИсантехники», Росія

ДСТУ Б В.2.5-2-95 (ГОСТ 8690-94)

Радіатори опалювальні чавунні. Технічні умови.

Радиаторы отопительные чугунные. Технические условия.

Cast iron heating radiators. Specifications.

Чинний з 01.04.96 р.

На заміну ГОСТ 8690-75 «НИИсантехники», Росія

ДСТУ Б В.2.5-3-95 (ГОСТ 20849-94)

Конвектори опалювальні. Технічні умови.

Конвекторы отопительные. Технические условия.

Heating convectors. Specifications.

Чинний з 01.04.96 р.

На заміну ГОСТ 4.218-81, ГОСТ 20849-75

«НИИсантехники», Росія

ДСТУ Б В.2.5-4-95 (ГОСТ 11614-94)

Крани змивні напівавтоматичні. Технічні умови.

Краны смывные полуавтоматические. Технические условия.

Semi-automatic flushing valves. Specifications.

Чинний з 01.04.96 р.

На заміну ГОСТ 11614-72 «НИИсантехники», Росія

ДСТУ Б В.2.5-5-96

Прилади опалювальні. Номенклатура показників якості.

Приборы отопительные. Номенклатура показателей качества.

Radiators, convectors and similar space heating appliances. Nomenclature of quality indicators.

Чинний з 01.04.96 р.

На заміну ГОСТ 4.218-81 ДП “УкрНДТспецбуд”

ДСТУ Б В.2.5-6-96

Аератори трубчасті (труби дренажні фільтруючі) з пористого поліетилену. Загальні технічні умови.

Аэраторы трубчатые (трубы дренажные фильтрующие) из пористого полиэтилена. Общие технические условия.

Tubelar aerators (filtering drainage pipes) made of porous polyethylene. General requirements.

Чинний з 01.07.96 р. Введено вперше «УкрНДТводоканалпроект”, УДНДТ «УкрВОДГЕО»

ДСТУ Б В.2.5-7-97 (ГОСТ 18297-96)

Прилади санітарно-технічні чавунні

емальовані. Технічні умови.

Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные.Технические условия.

Enamelled cast-iron sanitary appliances. Specifications.

Чинний з 01.01.98 р.

На заміну ГОСТ 4.213-80, ГОСТ  1154-80, ГОСТ 7506-83, ГОСТ 10161-83,

ГОСТ 18297-80,

СТ СЭВ 1315-78 «НИИсантехники», Росія

ДСТУ Б В.2.5-8-96 (ГОСТ 15167-93)

Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови.

Изделия санитарные керамические. Общие технические условия.

Ceramic sanitary ware. General specifications.

Чинний з 01.04.97 р.

На заміну ГОСТ 15167-85 «НИИстройкерамика», Росія

ДСТУ Б В.2.5-9-97 (ГОСТ 23289-94)

Арматура санітарно-технічна водозливна. Технічні умови.

Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия.

Waste water drain sanitary accessories. Specifications.

Чинний з 01.01.98 р.

На заміну ГОСТ 4.231-84, ГОСТ 23289-78,

ГОСТ 23412-79 «НИИсантехники», Росія

ДСТУ Б В.2.5-10-97 (ГОСТ 25809-96)

Змішувачі і крани водорозбірні. Типи і основні розміри.

Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры.

Water supply mixing valves and taps. Types and principal dimensions.

Чинний з 01.01.98 р.

На заміну ГОСТ 25809-83 «НИИсантехники», Росія

ДСТУ Б В.2.5-11-98 (ГОСТ 1811-97)

Трапи для систем каналізації будинків. Технічні умови.

Трапы для систем канализации зданий. Технические условия.

Traps for sewer systems in buildings. Specification.

Чинний з 01.10.98 р.

На заміну ГОСТ 1811-81 «НИИсантехники», Росія

ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96)

Вироби санітарні керамічні. Типи та основні розміри.

Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры.

Ceramic sanitary ware. Types and principal dimensions.

Чинний з 01.10.99 р.

На заміну ГОСТ 755-85, ГОСТ 21485.4-76,

ГОСТ 21485.5-76,

ГОСТ 22847-85,

ГОСТ 23759-85,

ГОСТ 26901-86,

СТ СЭВ 1002-78 «НИИсантехники», Росія

ДСТУ Б В.2.5-14-99 (ГОСТ 19681-94)

Арматура санітарно-технічна водорозбірна. Загальні технічні умови.

Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия.

Sanitary technical water mixing and distributing accessories. General specifications.

Чинний з 01.10.99 р.

На заміну ГОСТ 19681-83, ГОСТ 4.216-81

«НИИсантехники», Росія

ДСТУ Б В.2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97)

Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови.

Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия.

Manual control and stop valves for building water heating systems. General specifications.

Чинний з 01.10.99 р.

На заміну ГОСТ 10944-75 «ЦНИИЭП инженерного оборудования», Росія

ДБН В.2.5-16-99

Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж.

Определение размеров земельных участков для объектов электрических сетей.

The determination of land plot dimensions for the objects of electric networks.

Чинні з 01.08.99 р.

На заміну СН 465-74 ДПВНДІ

«УКРЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ»

ДСТУ Б В.2.5-18-2001

Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови.

Детали соединительные из полипропилена для сварки нагретым инструментом враструб при строительстве сетей холодного и горячего водоснабжения. Технические условия.

Fittings from polypropylene for welding by the heated tool in a faucet of pipe lines for networks of cold and hot water-supply. Specifications.

Чинний з 01.03.2001 р. Введено вперше ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДСТУ Б В.2.5-19-2001

Труби залізобетонні безнапірні, футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови.

Трубы железобетонные безнапорные, футерованные камнелитым вкладышем. Технические условия.

Tubes reinforced concrete free fettled of stone castings insert. Specifications.

Чинний з 01.07.2001 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДБН В.2.5-20-2001

Газопостачання. Газоснабжение. Gas supply.

Чинні з 01.08.2001 р.

На заміну СНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88 Поправка

Збірник змін за 2001 р. Зміна № 1

чинна з 01.06.2010 р.

ВАТ «УкрНДІінжпроект»

ДСТУ Б В.2.5-21-2002

Труби зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою для мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення. Технічні умови.

Трубы из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой для сетей холодного, горячего водоснабжения и водяного отопления. Технические условия.

Pipes assembly of crosslinked polyethylene service pipes, frothed polyethylene thermal insulation and outer corrugated casing from polyethylene for networks of cold, ardent water facilities and water heating. Specifications.

Чинний з 01.07.2002 р. Введено вперше ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДБН В.2.5-22-2002

Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою.

Наружные сети горячего водоснабжения и водяного отопления с использованием труб из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой.

Outside networks of cold, ardent water facilities and water heating with the use of pipes assembly of cross linked polyethylene service pipes, frothed polyethylene thermal insulation and outer corrugated casing from polyethylene.

Чинні з 01.07.2002 р.

Введено вперше ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДБН В.2.5-23-2010

Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення.

Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения.

Electric equipment objects designing of civil purpose.

Чинні з 01.10.2010 р.

На заміну ДБН В.2.5-23-2003 ТОВ

«КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ

»

ДБН В.2.5-24:2012

Електрична кабельна система опалення. Электрическая кабельная система отопления. Electric cable heating system.

Чинні з 01.10.2012 р.

На заміну ДБН В.2.5-24-2003 ТОВ

«КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ

»

ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98)

Труби чавунні каналізаційні і фасонні частини до них. Технічні умови.

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия.

Cast iron waste pipes and fittings. Specifications.

Чинний з 01.01.2006 р.

На заміну ГОСТ 4.227-83, ГОСТ 6942.0-80...6942.24-80 «НИИсантехники», Росія

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)

Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови.

Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев.

Access manhole covers and storm-flow receivers for manholes. Specifications.

Чинний з 01.01.2006 р.

На заміну ГОСТ 3634-89,

ГОСТ 26008-83

«ОАО «Кировский завод», Росія

ДБН В.2.5-27-2006

Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.

Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений.

Protective measures electrical in electrical buildings and structures.

Чинні з 01.10.2006 р.

Введено вперше ТОВ

«КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ

»

ДБН В.2.5-28:2006

Природне і штучне освітлення. Естественное и искусственное освещение. Natural and artificial light.

Чинні з 01.10.2006 р.

На заміну СНиП ІІ-4-79 Зміна №1

чинна з 01.10.2008 р.

Зміна №2

чинна з 01.09.2012 р.

ТОВ

«КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ

»

ДСТУ Б В.2.5-29:2006

Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту

від корозії.

Система газоснабжения. Газопроводы подземные стальные. Общие требования к защите от коррозии.

System gas-supply. Underground pipelines steel of the gas. General requirements for corrosion protection.

Чинний з 01.06.2007 р.

На заміну ГОСТ 9.602-89

в частині захисту від корозії підземних сталевих газопроводів.

Введено вперше

ВАТ «УкрНДІінжпроект»

 

ДСТУ Б В.2.5-30:2006

Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії.

Трубопроводы стальные подземные систем холодного и горячего водоснабжения. Общие требования к защите от коррозии.

Underground steel pipelines of the cold and hot water-supply systems. General requirements for corrosion protection.

Чинний з 01.06.2007 р.

На заміну ГОСТ 9.602-89 в частині захисту від корозії підземних сталевих водопроводів.

Введено вперше

ВАТ «УкрНДІінжпроект»

ДСТУ Б В.2.5-31:2007

Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби і арматура. Технічні умови.

Трубопроводы предварительно теплоизолированные вспененным полиуретаном для сетей горячего водоснабжения и тепловых сетей. Трубы, фасонные изделия и арматура. Технические условия.

Pipelines preheat-insulated by foam polyurethane for hot water supply and heating systems. Pipes, shaped products and armature. Specifications.

Чинний з 01.08.2007 р. Введено вперше ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДСТУ Б В.2.5-32:2007

Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови.

Трубы безнапорные из полипропилена, полиэтилена, непластифицированного поливинилхлорида и фасонные изделия к ним для внешних сетей канализации зданий и сооружений и кабельной канализации. Технические условия.

Polypropylene, polythene, unplasticized polyvinyl chloride nonpressure pipes and adapter fitting for external sewer pipelines of buildings and constructions and the cable run.

Specification.

Чинний з 01.09.2007 р. Введено вперше ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДСТУ Б В.2.5-33:2007

Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови.

Поквартирное теплоснабжение жилых домов с теплогенераторами на газовом топливе с закрытой камерой сгорания с коллективными дымоходами и дымоходными системами.

Общие технические условия.

Heat supplying of block of flats with the heat- generators on gas fuel with the closed chamber of combustion with the collective flues and flues systems. General specifications.

Чинний з 01.11.2007 р. Введено вперше Вайлант Група Україна Дчп

ДСТУ Б В.2.5-34:2007

Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови.

Мусоропроводы жилых и общественных зданий. Общие технические условия.

Refuse chutes of apartment and publk buildings. General specifications.

Чинний з 01.01.2008 р. Введено вперше ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б В.2.5-35:2007

Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо геплоізольованих трубопроводів. Настанова з проектування, монтажу, приймання та експлуатації.

Тепловые сети и сети горячего водоснабжения с использованием предварительно теплоизолированных трубопроводов. Руководство по проектированию, монтажу, приемке и эксплуатации.

Thermal networks and networks of hot water supply with use preliminary heat-insulated pipelines. Guide of designing, installation, acceptance and operation .

Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДСТУ Б В.2.5-36:2007

Номенклатура показників при підтвердженні відповідності трубопровідної продукції для будівництва мереж гарячого водопостачання та опалення будинків і споруд та методи випробувань (EN ВО 15874-7:2003, EN ВО 15875-7:2003, MOD).

Номенклатура показателей при подтверждении соответствия трубопроводной продукции для строительства сетей горячего водоснабжения и отопления зданий и сооружений и методы испытаний.

Product indicators at acknowledgement of conformity of pipeline production for construction of networks of hot water supply and heating of houses and constructions and test methods.

Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008

Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами.

Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации автоматизированных систем мониторинга и управления зданиями и сооружениями.

Design, installation and operation guide to automated monitoring and control systems for buildings and constructions.

Чинний з 01.10.2008 р. Введено вперше Фірма «Елекон ЛТД»

ДСТУ Б В.2.5-38:2008

Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006, NEQ)

Устройство молниезащиты зданий и сооружений.

Device lightning protection of buildings and constructions.

Чинний з 01.01.2009 р.

На заміну РД 34.21.122-87 Енергоперспектива

ДБН В.2.5-39-2008

Теплові мережі. Тепловые сети. Thermal networks.

Чинні з 01.07.2009 р.

На заміну СНиП 2.04.07-86 ВАТ «УкрНДТінжпроект»

ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009

Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб.

Проектирование и монтаж сетей водоснабжения и канализации из пластиковых труб.

Designing and installation of networks of water supply and the water drain from plastic pipes

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну СН 478-80

ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДБН В.2.5-41-2009

Газопроводи з поліетиленових труб.

Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво.

Газопроводы из полиэтиленовых труб. Часть І. Проектирование. Часть ІІ. Строительство.

Gas pipelines from polyethylene pipes. Part І. Designing. Part ІІ. Construction.

Чинні з 01.08.2010 р.

На заміну роздьільїв ДБН В.2.5- 20-2001 "Газопостачання": "Газопроводи із поліетиленових труб", "Реконструкція підземних сталевих газопроводів із застосуванням поліетиленових труб", "Поліетиленові труби та деталі" та "Збирання та зварювання газопроводів із поліетиленових труб"

ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДСТУ-Н Б В.2.5-42:2010

Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем газопостачання з використанням мідних безшовних круглих труб.

Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации внутренних систем газоснабжения с использованием медных бесшовных круглых труб.

Pointing on planning and editing of copper seamless round pipes of inner domestic systems of gas supply.

Чинний з 01.11.2010 р.

Введено вперше

ВАТ «УкрНДТінжпроект»

ДСТУ-Н Б В.2.5-43:2010

Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення.

Руководство по установлению систем солнечного теплоснабжения в домах жилого и гражданского назначения.

Rules for equipping of the solar heat supply systems in dwelling and public houses.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ВСН 52-86 Проблемний інститут нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу

ДСТУ Б В.2.5-44:2010

Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами (EN 15450:2007, MOD)

Проектирование систем отопления домов с тепловыми насосами. Heating systems in buildings design of heat pump heating systems.

Чинний з 01.09.2010 р. Введено вперше Корпорація «Европейська енергетична компанія»

ДСТУ-Н Б В.2.5-45:2010

Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання, опалення й охолодження з використанням мідних безшовних круглих труб.

Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и охлаждения с использованием медных бесшовных круглых труб.

Pointing on planning and editing of copper seamless round pipes of inner domestic systems of cold and hot water supply, heating and cooling.

Чинний з 01.11.2010 р.

Введено вперше

ВАТ «УкрНДІінжпроект»

ДСТУ Б В.2.5-46:2010

Труби залізобетонні безнапірні. Технічні умови (ГОСТ 6482-88, MOD)

Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия.

Reinforced concrete non-pressure pipes. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 6482-88 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.5-47:2010

Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Технічні умови (ГОСТ 12586.0-83, MOD).

Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия.

Reinforced-concrete vibrohydropressed pressure pipes. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 12586.0-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.5-48:2010

Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Конструкція і розміри (ГОСТ 12586.1-83, MOD).

Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Конструкция и размеры.

Reinforced-concrete vibrohydropressed pressure pipes. Structure and dimensions

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 12586.1-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.5-49:2010

Труби бетонні безнапірні. Технічні умови (ГОСТ 20054-82, MOD).

Трубы бетонные безнапорные. Технические условия.

Concrete non-pressure pipes. Specification.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 20054-82 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.5-50:2010

Труби бетонні і залізобетонні. Типи та основні параметри (ГОСТ 22000-86, MOD).

Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры.

Concrete and reinforced concrete pipes. Types and basic parameters.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 22000-86 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.5-51:2010

Ланки залізобетонні водопропускних труб під насипи автомобільних і залізничних шляхів. Загальні технічні умови (ГОСТ 24547-81, MOD).

Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия.

Reinforced concrete culvert sections under highway and railway embankments. General specifications

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 24547-81 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.5-52:2010

Трійник залізобетонний лоткових зрошувальних систем. Технічні умови (ГОСТ 24694-81, MOD).

Тройник железобетонный лотковых оросительных систем. Технические условия.

Reinforced concrete T-joint of flumed irrigation systems. Specification.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 24694-81 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.5-53:2010

Ланки залізобетонні безнапірних труб прямокутного перерізу для гідротехнічних споруд. Технічні умови (ГОСТ 26067.0-83, MOD).

Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия.

Reinforced concrete sections of nonpressure rectangular cross-section pipes for hydraulic structures. Specifications

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 26067.0-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.5-54:2010

Ланки залізобетонні безнапірних труб прямокутного перерізу для гідротехнічних споруд. Конструкція і розміри (ГОСТ 26067.1-83, MOD).

Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Конструкция и размеры.

Reinforced concrete sections of nonpressure rectangular cross-section pipes for hydraulic structures. Structure and dimensions.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 26067.1-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.5-55:2010

Труби залізобетонні напірні зі сталевим сердечником. Технічні умови (ГОСТ 2681986, MOD).

Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия.

Reinforced concrete pressure pipes with steel core. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 26819-86 НТК «Будстандарт»

ДБН В.2.5-56:2010

Системи протипожежного захисту. Системы противопожарной защиты. Fire protection systems.

Чинний з 01.10.2011 р.

На заміну ДБН В.2.5-13-98* «УкрНДІПБ»

ДСТУ Б В.2.5-57:2011

Труби керамічні каналізаційні.

Технічні умови (ГОСТ 286-82, MOD).

Трубы керамические канализационные. Технические условия.

Ceramic sewer pipes. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р. На заміну ГОСТ 286-82 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.5-58:2011

Труби керамічні дренажні.

Технічні умови (ГОСТ 8411-74, MOD).

Трубы керамические дренажные. Технические условия.

Ceramic drain-pipes. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 8411-74 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.5-59:2011

Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови.

Изделия санитарные керамические. Общие технические условия.

Sanitary ceramic wares. Test methods.

Чинний з 01.10.2012 р.

На заміну ГОСТ 13449-82 та ДСТУ Б В.2.5-8-96 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.5-60:2011

Щитки освітлювальні для промислових і громадських будівель. Загальні технічні умови (ГОСТ 8709-82, MOD).

Щитки осветительные для промышленных и общественных зданий. Общие технические условия.

Switchboard lighting for industrial and public buildings. General specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 8709-82 КП «НТЦ «Академія будівництва України»

ДСТУ Б EN 295-10:2011

Труби керамічні глазуровані і фітинги та з'єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 10. Вимоги до експлуатаційних характеристик (EN 295-10:2005, IDT).

Трубы керамические глазированные и фитинги и соединители трубопроводные для дренажних и канализационных систем. Часть 10. Требования к эксплуатационным характеристикам.

Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers. Part 10. Performance requirements.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б EN 13779:2011

Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря (EN 13779:2007, IDT).

Вентиляция общественных строений. Требования к выполнению систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Ventilation for non-residential buildings. Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше «УкрНДІводоканалпроект”

ДСТУ Б EN 15316-1:2011

Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 1. Загальні положення (EN 15316-1:2007, IDT).

Системы теплообеспечения строений. Методика расчета энерготребований и энергоэффективности системы. Часть 1. Общие положения.

Heating systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies. Part 1. Terms.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше «УкрНДІводоканалпроект”

ДСТУ Б EN 15316-2-1:2011

Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-1. Тепловіддача системою опалення (EN 153162-1:2007, IDT).

Системы теплообеспечения строений. Методика расчета энерготребований и энергоэффективности системы. Часть 2-1. Теплоотдача системой отопления.

Heating systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies. Part 2-1. Space heating emission systems.

Чинний з 01.07.2012 р.

Введено вперше «УкрНДІводоканалпроект”

ДСТУ Б EN 15316-23:2011

Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-3. Теплорозподілення у системі опалення (EN 15316-2-3:2007, IDT).

Системы теплообеспечения строений. Методика расчета энерготребований и энергоэффективности системы. Часть 2-3. Теплоразпределение в системе отопления.

Heating systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies. Part 2-3. Space heating distribution systems.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше «УкрНДІводоканалпроект”

ДСТУ Б EN 15232:2011

Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, моніторингу та управління будівлями (EN 15232:2007, IDT).

Энергоэффективность строений. Влияние автоматизации, мониторинга и управления строениями.

Energy performance of buildings. Impact of building automation, controls and building management.

Чинний з 01.04.2012 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б EN 13384-1:2010

Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 1 : Димоходи з підключенням одного теплогенератора (EN 13384-1:2002+A2:2008, IDT).

Дымоходы. Методы теплотехнического и аеродинамического расчетов. Часть 1: Дымоходы с подключением одного теплогенератора.

Chimneys. Thermal and fluid dynamic calculation methods. Part 1. Chimneys serving one appliance.

Чинний з 01.08.2011 р. Введено вперше ВАТ «ВАТ «УкрНДІінжпроект»»

ДСТУ Б EN 13384-2:2010

Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 2: Димоходи з підключенням декількох теплогенераторів (EN 13384-2:2003+A1:2009, IDT).

Дымоходы. Методы теплотехнического и аеродинамического расчетов. Часть 2: Дымоходы с подключением нескольких теплогенераторов. Chimneys. Thermal and fluid dynamic calculation methods. Part 2. Chimneys serving more than one heating appliance.

Чинний з 01.08.2011 р. Введено вперше ВАТ «ВАТ «УкрНДІінжпроект»»

ДСТУ Б EN ISO 13478:2011

Труби із термопластів для транспортування рідин - Визначення стійкості до швидкого розповсюдження тріщин (RCP) - Повномасштабне випробування (FST) (EN ISO 13478:2007, IDT).

Трубы из термопластов для транспортировки жидкостей - Определение стойкости к быстрому распространению трещин (RCP) - Полномасштабное испытание (FST).

Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids. Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP). Full-scale test (FST)

Чинний з 01.07.2012 р.

Введено вперше

НДЦ „Полімерні трубопроводи в будівництві”

ДСТУ Б ISO 13953:2011

Поліетиленові (ПЕ) труби і фітинги - Визначення міцності на розрив і типу руйнування зразків, виготовлених із стикового зварного з’єднання (ISO 13953:2001, IDT).

Полиэтиленовые (ПЭ) трубы и фитинги - определение прочности на розрыв и типа разрушения образцов, изготовленых из стыкового сварного объединения.

Polyethelene (PE) pipes and fittings. Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint

Чинний з 01.07.2012 р.

Введено вперше

НДЦ „Полімерні трубопроводи в будівництві”

ДСТУ Б EN ISO 210031:2011

Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд - Частина 1: Загальні вимоги (EN ISO 21003-1:2008, IDT).

Системы трубопроводов из многослойных труб для строительства горячего и холодного водоснабжения домов и зданий - Часть 1: Общие требования.

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 1. Terms.

Чинний з 01.07.2012 р.

Введено вперше

НДЦ „Полімерні трубопроводи в будівництві”

ДСТУ Б EN ISO 210032:2011

Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд - Частина 2: Труби (EN ISO 21003-2:2008, IDT).

Системы трубопроводов из многослойных труб для строительства горячего и холодного водоснабжения домов и зданий - Часть 2: Трубы.

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings -- Part 2: Pipes.

Чинний з 01.07.2012 р.

Введено вперше

НДЦ „Полімерні трубопроводи в будівництві”

ДСТУ Б EN ISO 210033:2011

Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд - Частина 3: Фітинги (EN ISO 21003-3:2008, IDT).

Системы трубопроводов из многослойных труб для строительства горячего и холодного водоснабжения домов и зданий - Часть 3: Фитинги.

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings -- Part 3: Fittings.

Чинний з 01.07.2012 р.

Введено вперше

НДЦ „Полімерні трубопроводи в будівництві”

ДСТУ Б EN ISO 210035:2011

Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд - Частина 5 : Придатність системи до використання за призначенням (EN ISO 21003-5:2008, IDT).

Системы трубопроводов из многослойных труб для строительства горячего и холодного водоснабжения домов и зданий - Часть 5: Пригодность системы к использованию по назначению.

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings -- Part 5: Fitness for purpose of the system.

Чинний з 01.07.2012 р.

Введено вперше

НДЦ „Полімерні трубопроводи в будівництві”

ДСТУ Б EN 12666-1:2011

Системи підземних безнапірних пластмасових трубопроводів для каналізації й дренажу. Поліетилен (ПЕ). Частина 1. Технічні вимоги до труб, фітингів і системи (EN 12666-1:2005, IDT).

Системы подземных безнапорных пластмассовых трубопроводов для канализации и дренажа. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Технические требования к трубам, фитингам и системе.

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. Polyethylene (PE). Part 1. Specifications for pipes, fittings and the system.

Чинний з 01.07.2012 р.

На заміну ГОСТ 22689.0-89, ГОСТ 22689.1-89 та ГОСТ 22689.2-89

НДЦ „Полімерні трубопроводи в будівництві”

В 2.6. Конструкції будинків і споруд

ДБН 298-92

Проектування та виконання ізоляції зовнішніх стиків у крупнопанельних будівлях.

Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельных зданий.

Designing and outside joints isolation performing of large-panel buildings.

Чинні з 01.07.92 р.

На заміну РСН 298-84 «НДТБВ»

ДБН 338-92

Проектування, улаштування та експлуатація індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків.

Проектирование,устройство и эксплуатация индустриальных безрулонных крыш жилых и общественных зданий.

Designing, arrangement and exploitation of industrial sheet roofs of house and public buildings.

Чинні з 01.07.92 р.

На заміну РСН 338-85 «НДТБВ»

ДСТУ Б В.2.6-2:2009

Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови.

Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические условия.

Concrete and reinforced concrete products. General specifications.

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.6-2-95 Зі скасуванням в Україні ГОСТ 6785-80,

ГОСТ 13578-68,

ГОСТ 18048-80,

ГОСТ 18128-82,

ГОСТ 19570-74,

ГОСТ 23972-80,

ГОСТ 24155-80,

ГОСТ 24581-81,

ГОСТ 24587-81 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93)

Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови.

Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия.

Extruded sections of aluminium alloys for enclosure building structures. General specifications.

Чинний з 01.07.95 р.

На заміну ГОСТ 22233-83 Зміна № 1

чинна з 01.01.2010 р.

«Г ипроспецконструкция», Росія

ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93)

Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури.

Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.

Reinforced concrete structures.

Magnetic method for the determination of the thickness of concrete protection layer and the location of the reinforcement.

Чинний з 01.07.95 р.

На заміну ГОСТ 22904-78 ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-6-95

Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи «ПЛАСТБАУ».

Проектирование, строительство и эксплуатация домов системы «ПЛАСТБАУ».

Design, construction and operation buildings systems "PLASTBAU".

Чинні з 01.02.95 р. Введено вперше ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94)

Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості.

Изделия строительные бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.

Concrete and reinforced concrete prefabricated building products. Loading test methods. Assessment rules of strength, rigity and crack resistance.

Чинний з 01.04.96 р.

На заміну ГОСТ 8829-85 «НИИЖБ», Росія

ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94)

Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій. Технічні умови.

Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия.

Steel bent closed welded square and rectangular section for building. Specifications.

Чинний з 01.04.96 р. Введено вперше «ЦНИИпроектсталь- коснтрукция», Росія

ДСТУ Б В.2.6-9-2008

Профілі сталеві листові гнуті з трапецієвидними гофрами для будівництва. Технічні умови.

Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия.

Steel sheet cold-former sections with trapezoidal corrugations for building. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

ВАТ

«УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ Б В.2.6-10-96

Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантаженням.

Конструкции стальные строительные. Методы испытания нагружением

Steel building constructions. Loading test methods.

Чинний з 01.04.97 р.

Введено вперше ВАТ

«УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ Б В.2.6-11:2011

Блоки дверні металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови.

Двери металлические противоударные входные в квартиры. Общие технические условия.

Anti-choch metal entrance doors to the apartament. General specifications.

Чинний з 01.10.2012 р.

На заміну

ДСТУ Б В.2.6-11-97 ДП «УкрНДІпроцивільбуд»

ДСТУ Б В.2.6-12-97

Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань.

Двери повышенной прочности. Методы механических испытаний.

Doors of heightened strength. Methods of mechanical tests.

Чинний з 01.07.1997 р. Введено вперше ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001)

Вироби замкові та скоб'яні. Загальні технічні умови.

Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия.

Locks and building hardware. General specifications.

Чинний з 01.08.2006 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.6-13-97 Симферопольске ЦПКТБ

ДБН В.2.6-14-97

Покриття будинків і споруд.

Покрытия зданий и сооружений.

Roofing of building and construction works.

Чинні з 01.01.98 р.

На заміну: СНиП 11-26-76; розділу "Кровли"

СНиП 3.04.01-87;

ВСН 10-89; РСН 295-89;

РСН 353-90;

розділу "Кровли" РСН 355-91 Зміна № 1

чинна з 01.01.2000 р.

Зміна № 3

чинна з 01.04.2005 р. Поправка

Збірник змін за 2002 р.

Зміна № 4

чинна з 01.06.2009 р. «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.6-15:2011

Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови.

Окна и двери поливинилхлоридные. Общие технические условия.

Windows and doors made of polyvinylchlorides. General specifications.

Чинний з 01.10.2012 р.

На заміну

ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДП «УкрНДІпроцивільбуд»

ДСТУ Б В.2.6-16-2000 (ГОСТ 30109-94)

Двері дерев'яні. Методи випробувань на опір злому.

Двери деревянные. Методы испытаний на сопротивление взлому.

Wooden doors. Test methods for breaking resistance.

Чинний з 01.07.2000 р.

Введено вперше.

Поправка

Збірник змін за 2001 р.

«НПО «Научстандартдом», Росія

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99)

Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі.

Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче.

Windows and doors. Methods of determination of resistance of thermal transmission

Чинний з 01.01.2001 р.

На заміну ГОСТ 26602-85, СТ СЭВ 4183-83 «НИИСФ», Росія

ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99)

Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності.

Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости.

Windows and doors. Methods of determination of air and water transmission.

Чинний з 01.01.2001 р.

На заміну ГОСТ 25891-83 (в частині лабораторних випробувань),

ГОСТ 28799-90,

СТ СЭВ 4184-83 «НИИСФ», Росія

ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99)

Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції.

Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции.

Windows and doors. Method of measurement of sound insulation.

Чинний з 01.01.2001 р. Введено вперше «НИИСФ», Росія

ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99)

Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла.

Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света.

Windows and doors. Method of determination of total light transmittance.

Чинний з 01.01.2001 р. Введено вперше «НИИСФ», Росія

ДСТУ Б В.2.6-21:2008

Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови.

Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог. Технические условия.

Centrifugal reinforced concrete posts for railway. Overhead line equipment. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р. На заміну

ДСТУ Б В.2.6-21-2000 (ГОСТ 19330-99)

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-22-2001

Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей.

Устройство покрытий с использованием сухих строительных смесей.

Roofing arrangement with use of dry building mixtures.

Чинні з 01.01.2002 р.

Введено вперше

Зміна № 1 чинна з 01.04.2007 р.

Інститут

«Академресурсенергопроект»

ДСТУ Б В.2.6-23:2009 (ГОСТ 23166-99)

Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови.

Блоки оконные и дверные. Общие технические условия.

Windows and doors. General specifications.

Чинний з 01.08.2009 р.

На заміну

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99)

Зміна № 1 чинна з 01.04.2011 ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99)

Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови.

Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия.

Windows of wood with glassing units. Specifications

Чинний з 01.04.2002 р. На заміну ГОСТ24700-81 Поправка

Збірник змін за 2002 р. Зміна № 1

чинна з 01.02.2010 р.

«Госстрой РФ», Росія

ДСТУ Б В.2.6-25-2003

Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги.

Автоматизированные системы технического диагностирования строительных конструкций. Общие технические требования.

Computer-aided test systems of building constructions. Common specifications.

Чинний з 01.07.2003 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-26-2004 (ГОСТ 30779-2001)

Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності.

Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценки долговечности.

Insulating glass units for building. Method of determination of resistance to atmospheric effects and estimation of life circle.

Чинний з 01.01.2005 р.

Введено вперше

ОАО «Институт стекла», Росія

ДСТУ Б В.2.6-27:2006

Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань.

Автоматизированные системы технического диагностирования строительных конструкций. Виды испытаний.

Computer-aided test systems of building constructions. Types of tests

Чинний з 01.10.2006 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (ГОСТ 5089-2003)

Замки і заскочки для дверей. Технічні умови.

Замки и защелки для дверей. Технические условия.

Locks and latches for doors. Specifications.

Чинний з 01.08.2006 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.6-1-95 Симферопільске ЦПКТБ

ДСТУ Б В.2.6-29:2006 (ГОСТ 19091-2000)

Замки і заскочки для дверей. Методи випробувань.

Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия.

Locks and latches for doors. Methods and testing.

Чинний з 01.08.2006 р.

На заміну ГОСТ 19091-82 та ГОСТ 23306-87 Симферопільске ЦПКТБ

ДСТУ Б В.2.6-30:2006

Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

Профили из алюминиевых сплавов с термомостиками для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия.

Sation from aluminium alloys for enclosure filoing structures. General specifications.

Чинний з 01.02.2007 р. Введено вперше ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.6-31:2006

Теплова ізоляція будівель. Тепловая изоляция домов.

Thermal isolation of buildings.

Чинні з 01.04.2007 р.

На заміну СНиП П-3-79 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-32:2007

Завіси для віконних та дверних блоків. Технічні умови (ГОСТ 5088-2005, IDT).

Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия.

Hingers for windows and doors. Specifications.

Чинний з 01.07.2009 р. На заміну ДСТУ Б В.2.6-5:97 (ГОСТ 5088-94) Симферопільске ЦПКТБ

ДБН В.2.6-33:2008

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації.

Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию, устройству и эксплуатации.

Constructions of outward walls with facade heat- insulation. Requirements to designing, arrangement and exploitation.

Чинні з 01.07.2009 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-34:2008

Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги.

Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией. Классификация и общие технические требования.

Constructions of outward walls with facade heat- insulation. Classification and general technical requirements.

Чинний з 01.06.2009 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-35:2008

Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови.

Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией и облицовкой индустриальными элементами с вентилируемой воздушной прослойкой. Общие технические условия.

Constructions of outward walls with facade heat- insulation and finishing industrial lagging wits ventilated air layer. General specifications.

Чинний з 01.06.2009 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови.

Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией и облицовкой штукатурками. Общие технические условия.

Constructions of outward walls with facade heat- insulation with stucco facing. General specifications.

Чинний з 01.06.2009 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б В.2.6-37:2008

Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів в лабораторних умовах.

Методы определения показателей воздухопроницаемости ограждающих конструкций и их элементов в лабораторных условиях.

Determination methods of air permeability factors of building envelopes and their elements in laboratory conditions.

Чинний з 01.06.2009 р.

На заміну ГОСТ 25891-83 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-38:2008

Панелі металеві легкі огороджувальні з утеплювачем. Номенклатура показників (EN 14509:2006, NEQ).

Панели металлические легкие ограждающие с утеплителем. Номенклатура показателей.

Double skin metal lightweight insulating laminated panels. Nomenclature of characteristics.

Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 4.220-82 ДП «НДТБМВ»

ДСТУ Б В.2.6-39:2008

Пристрої поворотні, відкидні і поворотно- відкидні для віконних та балконних блоків. Технічні умови.

Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия.

Turned, reclined and turned-reclined devices for windows and balcony doors. Specifications.

Чинний з 01.07.2009 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ-ЗТ Б В.2.6-40:2011

Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні умови (ГОСТ 31385-2008, МОD).

Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия.

Vertical cylindrical steel tanks for oil and oil- products. General specifications.

Технічний звіт

Наказ №74 від 19.07.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-41:2008

Панелі з автоклавних ніздрюватих бетонів для зовнішніх стін будівель. Технічні умови.

Панели из автоклавных пористых бетонов для наружных стен зданий. Технические условия.

Autoclave cellular concrete panels for exterior walls of buildings. Technical requirements

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 11118-73 «НДТБВ»

ДСТУ Б В.2.6-42:2008

Панелі віконні сталеві з гарячекатаних та гнутих профілів для виробничих приміщень. Технічні умови.

Панели оконные стальные из горячекатаных и гнутых профилей для производственных зданий. Технические условия.

Window steel panels out of hot-rolled and bent sections for industrial buildings. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21096-75 ДП «Орган із сертифікації будівельної продукції «ЦЕНТРСЕПРОБУДМЕТ АЛ»

ДСТУ Б В.2.6-43:2008

Стояки залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних мереж електропередачі. Технічні умови.

Стойки железобетонные центрифугированные для опор

высоковольтных линий электропередачи. Технические условия.

Centrifugal reinforced concrete posts for high voltage transmission lines. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 22687.0-85 ДП «Орган із сертифікації будівельної продукції «ЦЕНТРСЕПРОБУДМЕТ АЛ»

ДСТУ Б В.2.6-44:2008

Профілі холодногнуті з алюмінію та алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Технічні умови.

Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия.

Aluminium and aluminium alloys cold-formed sections for wall and roof structures. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 24767-81 ДП «Орган із сертифікації будівельної продукції «ЦЕНТРСЕПРОБУДМЕТАЛ»

ДСТУ Б В.2.6-45:2008

Вікна та двері балконні, вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови.

Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия.

Windows, balcony doors, shop-windows and stained-glass panels of aluminium alloys.

General specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21519-84 ДП «Орган із сертифікації будівельної продукції «ЦЕНТРСЕПРОБУДМЕТАЛ»

ДСТУ Б В.2.6-46:2008

Вікна сталеві. Загальні технічні умови.

Окна стальные. Общие технические условия. Steel windows. General technical requirements .

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 23344-78 ДП «Орган із сертифікації будівельної продукції «ЦЕНТРСЕПРОБУДМЕТАЛ»

ДСТУ Б В.2.6-47:2008

Вікна та балконні двері деревоалюмінієві. Загальні технічні умови.

Окна и балконные двери деревоалюминиевые. Общие технические условия.

Windows and balcony doors of wood aluminium. General technical requirements.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 25097-82 ДП «Орган із сертифікації будівельної продукції «ЦЕНТРСЕПРОБУДМЕТАЛ»

ДСТУ Б В.2.6-48:2008

Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови.

Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия.

Doors of aluminium alloys. General specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 23747-88 ДП «Орган із сертифікації будівельної продукції «ЦЕНТРСЕПРОБУДМЕТАЛ»

ДСТУ Б В.2.6-49:2008

Огородження сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови.

Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.

Steel guardrailing of stairways, balconies and roofs. General specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 25772-83 ДП «Орган із сертифікації будівельної продукції «ЦЕНТРСЕПРОБУДМЕТАЛ»

ДСТУ Б В.2.6-50:2008

Колони сталеві ступінчаті для будівель з мостовими електричними кранами вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови.

Колонны стальные ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами грузоподъемностью до 50 т. Технические условия.

Steel stepped columns for building with overhead electric cranes of 50m capacity. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 23682-79 ВАТ

«УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ Б В.2.6-51:2008

Ферми кроквяні сталеві із парних кутників. Технічні умови.

Фермы стропильные стальные из парных уголков. Технические условия.

Steel roof trusses of double angles. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 23119-78 ВАТ

«УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ Б В.2.6-52:2008

Сходи маршеві, площадки та огородження сталеві. Технічні умови.

Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия.

Steel flights of steps, stair landings and railings. Specifications

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 23120-78 ВАТ

«УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ Б В.2.6-53:2008

Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови.

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия.

Reinforced concrete multihollow panels for floors in buildings. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р. На заміну ГОСТ 9561-91 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-54:2008

Ригелі залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови.

Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия.

Reinforced concrete collar beams for multistorey buildings. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 18980-90 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-55:2008

Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови.

Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия.

Reinforced concrete lintels for brick wall buildings. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р. На заміну ГОСТ 948-84 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-56:2008

Східці залізобетонні та бетонні. Технічні умови.

Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия.

Reinforced concrete and concrete steps. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 8717.0-84 та ГОСТ 8717.1-84 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-57:2008

Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 мм. Технічні умови.

Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия.

Prestressed reinforced concrete sleepers for 1520 mm gauge railways. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 10629-88 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-58:2008

Плити залізобетонні суцільні для перекриттів житлових і громадських будівель. Технічні умови.

Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия.

Reinforced concrete solid slabs for floors in residential and public buildings. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 12767-80 ДП «НДТБК»

ДСТУ Б В.2.6-59:2008

Плити перекриттів залізобетонні ребристі заввишки 300 мм для будівель і споруд. Технічні умови.

Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия.

Reinforced concrete ribbed floor slabs of 300 mm depth for buildings and structures. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21506-87 ДП «НДТБК»

ДСТУ Б В.2.6-60:2008

Колони залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови.

Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия.

Reinforced concrete columns for multi-storey buildings. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 18979-90 ДП «НДТБК»

ДСТУ Б В.2.6-61:2008

Шпали залізобетонні попередньо напружені для трамвайних шляхів широкої колії. Технічні умови.

Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи. Технические условия.

Prestressed reinforced concrete sleepers for the wide-gauge tramways. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21174-75 ДП «НДТБК»

ДСТУ Б В.2.6-62:2008

Марші та сходові площадки залізобетонні. Технічні умови.

Марши и лестничные площадки железобетонные. Технические условия.

Reinforced concrete flights of steps and stair landing. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р. На заміну ГОСТ 9818-85 ДП «НДТБК»

ДСТУ Б В.2.6-63:2008

Колони залізобетонні для одноповерхових будівель підприємств. Технічні умови.

Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия.

Reinforced concrete columns for single-storey buildings. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 25628-90 ДП «НДТБК»

ДСТУ Б В.2.6-64:2008

Панелі стінові зовнішні бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будівель. Технічні умови.

Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Технические условия.

Concrete and reinforced concrete panels for external walls of residential and civil buildingsRegulation specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 11024-84 ДП «НДТБК»

ДСТУ Б В.2.6-65:2008

Палі залізобетонні. Технічні умови.

Сваи железобетонные. Технические условия. Reinforced concrete piles. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну: ГОСТ 19804-91, ГОСТ 19804.2-79 ,

ГОСТ 19804.3-80 ,

ГОСТ 19804.4-78 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-66:2008

Плити перекриттів залізобетонні для житлових і промислових будівель. Технічні умови.

Плиты перекрытий железобетонные для жилых и промышленных зданий. Технические условия.

Reinforced concrete panels for floors in residential and industrial buildings. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 26434-85 та ГОСТ 27215-87 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-67:2008

Балки кроквяні і підкроквяні залізобетонні. Технічні умови.

Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия.

Reinforced concrete rafter and longitudinal beams. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 20372-90 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-68:2008

Опори залізобетонні високовольтно- сигнальних ліній автоблокування залізниць. Технічні умови.

Опоры железобетонные высоковольтно- сигнальных линий автоблокировки железных дорог. Технические условия.

Concrete towers for railway high voltage signal line of autobloc. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 22131-76 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-69:2008

Плити балконів і лоджій залізобетонні. Технічні умови.

Плиты балконов и лоджий железобетонные. Технические условия.

Reinforced concrete slabs for balconies and loggias. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 25697-83 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-70:2008

Панелі металеві з утеплювачем із пінопласту. Технічні умови.

Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Технические условия.

Metal-faced building panels with plastic foam thermal insulationSpecifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 21562-76 Зміна № 1

Чинна з 01.04.2012 р.

ВАТ

«УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ Б В.2.6-71:2008

Панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 23486-79 Зміна № 1

Чинна з 01.04.2012 р.

 

Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия.

Wall metal-faced sandwich panels with polyurethane foam thermal insulation. Specifications.

ВАТ

«УКPHДIПPОEКТСТАЛЬКОHС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ Б В.2.6-72:2008

Панелі сталеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови.

Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия.

Metal-faced roof panels for industrial building with polyurethane foam thermal insulation. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 24524-80 Зміна № 1

Чинна з 01.04.2012 р.

ВАТ

«УКPHДIПPОEКТСТАЛЬКОHС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ Б В.2.6-73:2008

Балки підкранові сталеві для мостових електричних кранів загального призначення вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови.

Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия.

Steel crane girders for general - purpose overhead electric cranes of 50 TN capacity. Specifications

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 23121-78 ВАТ

«УКPHДIПPОEКТСТАЛЬКОHС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ Б В.2.6-74:2008

Ферми сталеві кроквяні з гнутозварних профілів прямокутного перерізу. Технічні умови.

Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия.

Steel roof trusses of rectangular hollow sections. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 27579-88 ВАТ

«УКPHДIПPОEКТСТАЛЬКОHС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ Б В.2.6-75:2008

Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови.

Конструкции металлические строительные. Общие технические условия.

Structural metal work. General specifications.

Чинний з 01.01 2010 р.

На заміну ГОСТ 23118-78 ВАТ

«УКPHДIПPОEКТСТАЛЬКОHС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ Б В.2.6-76:2008

Конструкції сталеві шляхів підвісного транспорту. Технічні умови.

Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические условия.

Steel structures of suspended transport tracks. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ГОСТ 26429-85 ВАТ

«УКPHДIПPОEКТСТАЛЬКОHС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови.

Двери металлические противопожарные. Общие технические условия.

Fire metal doors. General specifications.

Чинний з 01.08.2009 р. Введено вперше ВАТ «КиївЗНДІКП»

ДСТУ-Н Б В.2.6-78:2009

Настанова з проектування та виготовлення сталефібробетонних конструкцій.

Руководство по проектированию и изготовлению сталефибробетонных конструкций.

Instruction of application

and production of fibre reinforced concrere

construction.

Чинний з 01.01.2010 р. Введено вперше НВП «Будконструкція»

ДСТУ Б В.2.6-79:2009

Шви з’єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови.

Швы соединительные мест примыкания оконных блоков к конструкции стен. Общие технические условия.

Contiguity place jointes of sash pulleys djoined to wall openings.

General specifications

Чинний з 01.04.2010 р. Введено вперше ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б В.2.6-80:2009

Естакади одноярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри.

Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры.

Single-stage trestle-work for technological pipelines. Types and basic parameters

Чинний з 01.04.2010 р.

На заміну ГОСТ 23235-78 ТК «Спецмонтаж»

ДСТУ Б В.2.6-81:2009

Естакади двоярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри.

Эстакады двухъярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры.

Double-stage trestle-work for technological pipelines.

Types and basic parameters

Чинний з 01.04.2010 р.

На заміну ГОСТ 23236-78 ТК «Спецмонтаж»

ДСТУ Б В.2.6-82:2009

Опори окремо розташовані під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри.

Опоры отдельно расположенные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры.

Piers for industrial pipe-lines.

Types and basic parameters

Чинний з 01.04.2010 р.

На заміну ГОСТ 23237-78 ТК «Спецмонтаж»

ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009

Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій.

Свод правил по проектированию светопрозрачных элементов ограждающих конструкций.

Code of practice light transparent protecting designs engineering .

Чинний з 01.05.2010 р. Введено вперше ТК 300 «Світлопрозорі конструкції»

ДСТУ Б В.2.6-84:2009

Панелі стінові тришарові залізобетонні з утеплювачем. Загальні технічні умови.

Панели стеновые трехслойные железобетонные с утеплителем. Общие технические условия.

Wall three-layer reinforced concrete panels with insulation.General specifications

Чинний з 01.07.2010 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-85:2009

Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи оцінювання.

Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы оценки.

Sound insulation of enclosing structures .Methods for evaluation

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну СТ СЭВ 4867-84 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-86:2009

Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи вимірювання.

Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения.

Sound insulation of enclosing constructions. Methods for measurment.

Чинний з 01.08.2010 р. На заміну ГОСТ 27296-87 (СТ СЭВ 4866-84)

ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009

Настанова з проектування конструкцій будинків із застосуванням сталевих тонкостінних профілів.

Руководство по проектированию конструкций зданий с использованием стальных тонкостенных профилей.

Gride of buildings with steel slender sections .

Чинний з 01.08.2010 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009

Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг.

Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Руководство по технической апробации, техническому контролю и мониторингу.

Constructions of outward walls with facade heat-insulation. Guidance on aprobat technical supervision and monitoring

Чинний з 01.08.2010 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-89:2009

Блоки віконні та дверні балконні. Методи механічних випробувань.

Блоки оконные и дверные балконные. Методы механических испытаний.

Window blocks and balcony doors. Methods of mechanical tests.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 24033-80 ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б В.2.6-90:2009

Вікна, двері та ворота дерев’яні. Номенклатура показників.

Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей.

Windows, doors and gates of wood. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.226-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-91:2009

Конструкції дерев’яні клеєні. Номенклатура показників.

Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей.

Timber glued structures. Nomenclature of indices

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.208-79 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-92:2009

Конструкції сталеві. Номенклатура показників.

Конструкции стальные. Номенклатура показателей.

Steel structures. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.253-80 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-93:2009

Конструкції та вироби бетонні і залізобетонні. Номенклатура показників.

Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. Номенклатура показателей.

Concrete and reinforced concrete products and structures. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.250-79 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-94:2009

Конструкції та вироби будівельні з алюмінієвих сплавів. Номенклатура показників.

Конструкции и изделия строительные из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей.

Building constructions and products from aluminium.

Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.221-82 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-95:2009

Покрівлі. Номенклатура показників. Кровли. Номенклатура показателей. Roofings. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.251-79 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-96:2009

Прилади для вікон і дверей. Номенклатура показників.

Приборы для окон и дверей. Номенклатура показателей.

Window and door fittings. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.215-81 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-97:2009

Конструкції і вироби бетонні та залізобетонні збірні. Умовні позначення (марки).

Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки).

Prefabricated concrete and reinforced concrete

constructions and products. Symbols (marks)

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 23009-78 ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-98:2009

Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення.

Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

Concrete and reinforced concrete structures. Basic principles.

Чинні з 01.06.2011 р.

На заміну СНиП 2.03.01-84* ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-99:2009

Блоки дверні дерев’яні. Загальні технічні умови. (EN 14351-1:2006, NEQ).

Блоки дверные деревянные. Общие технические условия.

Wooden doors . General specifications.

Чинний з 01.10.2010 р. На заміну ГОСТ 475-78, ГОСТ 26892-86,

СТ СЭВ 3284-81,

СТ СЭВ 3285-81,

СТ СЭВ 4178-83,

СТ СЭВ 4179-83,

СТ СЭВ 4180-83,

СТ СЭВ 4181-83,

СТ СЭВ 4182-83 ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б В.2.6-100:2010

Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій.

Методы определения теплостойкости ограждающих конструкций.

Methods for determination of building envelopes thermal stability

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 26253-84 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-101:2010

Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій.

Метод определения сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций.

Method for determination of thermal resistance of building envelopes

Чинний з 01.10.2010 р.

На заміну ГОСТ 26254-84 ДП «НДІБК»

ДСТУ-ЗТ Б В.2.6-102:2010

Газгольдери сталеві постійного об' єму циліндричні. Конструкція та розміри.

Газгольдеры стальные постоянного объема цилиндрические. Конструкции и размеры.

Cylindric steel gas-holders with constancy of volume. Structure and dimensions.

Технічний звіт ДП «Орган із сертифікації будівельної продукції «ЦЕНТРСЕПРОБУДМЕТАЛ»

ДСТУ-ЗТ Б В.2.6-103:2010

Настанова. Резервуари сталеві горизонтальні для нафтопродуктів. Конструкції та розміри.

Руководство. Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Конструкции и размеры.

Horisontal steel tanks for petroleum products. Structure and dimensions.

Технічний звіт ДП «Орган із сертифікації будівельної продукції «ЦЕНТРСЕПРОБУДМЕТАЛ»

ДСТУ-ЗТ Б В.2.6-104:2010

Настанова. Улаштування вікон та дверей в стінах будинків.

Руководство. Обустройство окон и дверей в стенах домов.

Guide. Arrangement windows and doors in walls building.

Технічний звіт «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.6-105:2010

Плити парапетні залізобетонні для виробничих будівель. Технічні умови (ГОСТ 6786-80, MOD).

Плиты парапетные железобетонные для производственных зданий. Технические условия.

Coping units of precast concrete for industrial building. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р. На заміну ГОСТ 6786-80 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-106:2010

Конструкції бетонні і залізобетонні для колодязів каналізаційних, водопровідних і газопровідних мереж. Технічні умови (ГОСТ 8020-90, MOD).

Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия.

Concrete and reinforced structures for holes in sewage, water and gas supply pipelines. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р. На заміну ГОСТ 8020-90 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-107:2010

Панелі стінові внутрішні бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будівель. Загальні технічні умови (ГОСТ 12504-80, MOD).

Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.

Concrete and reinforced concrete panels for internal walls of residential and civil buildings. General specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 12504-80 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-108:2010

Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови (ГОСТ 13579-78, MOD).

Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия.

Concrete blocks for walls of basements. Specifications.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну ГОСТ 13579-78 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-109:2010

Плити залізобетонні стрічкових фундаментів. Технічні умови (ГОСТ 13580-85, MOD).

Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия.

Reinforced concrete slabs for strip foundations. Specifications.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну ГОСТ 13580-85 НТК «Будстандарт»

  ДСТУ Б В.2.6-110:2010

Блоки вентиляційні залізобетонні. Технічні умови (ГОСТ 17079-88, MOD).

Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия.

Reinforced concrete blocks for ventilation. Specifications.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну ГОСТ 17079-88 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-111:2010

Конструкції і вироби залізобетонні для шахт ліфтів житлових будівель.

Технічні умови (ГОСТ 17538-82, MOD)

Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия.

Reinforced concrete constructions and products for lift chafts of residential buildings. Specifications.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну ГОСТ 17538-82 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-112:2010

Блоки стінові бетонні і залізобетонні для будівель. Загальні технічні умови (ГОСТ 19010-82, MOD).

Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия.

Concrete and reinforced concrete blocks for walls of buildings. General specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 19010-82 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-113:2010

Плити залізобетонні для покриття трамвайних шляхів. Технічні умови (ГОСТ 19231.0-83, MOD).

Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Технические условия.

Reinforced concrete slabs for tramway track pavements. Specification.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 19231.0-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-114:2010

Плити залізобетонні для покриття трамвайних шляхів. Конструкція і розміри (ГОСТ 19231.1-83, MOD).

Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Конструкция и размеры.

Reinforced concrete slabs for tramway track pavements. Structure and dimensions.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 19231.1 -83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-115:2010

Палі порожнисті круглого перерізу і палі- оболонки залізобетонні суцільні з ненапруженою арматурою. Конструкція і розміри (ГОСТ 19804.5-83, MOD).

Сваи полые круглого сечения и сваи- оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры.

Reinforced concrete round hole piles and pile- shells. Structure and dimensions.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 19804.5-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-116:2010

Палі порожнисті круглого перерізу і палі- оболонки. Залізобетонні складові з ненапруженою арматурою. Конструкція і розміри (ГОСТ 19804.6-83, MOD).

Сваи полые круглого сечения и сваи- оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры.

Reinforced-concrete round hole built-up piles and tubular piles. Structure and dimensions.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 19804.6-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-117:2010

Палі-колони залізобетонні забивні двоконсольні для сільськогосподарських будівель. Конструкція і розміри (ГОСТ 19804.7-83, MOD).

Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры.

Two-console reinforced concrete pile-pillars for agricultural buildings. Construction and dimensions.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 19804.7-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-118:2010

Ферми залізобетонні. Технічні умови (ГОСТ 20213-89, MOD).

Фермы железобетонные. Технические условия.

Reinforced concrete roof trusses. Specifications

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 20213-89 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-119:2010

Тетраподи для берегозахисних і огороджу- вальних споруд. Технічні умови (ГОСТ 20425-75, MOD).

Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений. Технические условия.

Concrete tetrapod for ?stal рrotecting mstallations. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 20425-75 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-120:2010

Плити залізобетонні для покриття міських доріг. Технічні умови (ГОСТ 21924.0-84, MOD).

Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия.

Reinforced concrete slabs for pavements of city roads. Specifications.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну ГОСТ 21924.0-84 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-121:2010

Плити залізобетонні попередньо напружені для покриття міських доріг. Конструкція і розміри (ГОСТ 21924.1-84, MOD).

Плиты железобетонные предварительнонапряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры.

Reinforced concrete prestressed slabs for pavements of city roads. Structure and dimensions.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну ГОСТ 21924.1-84 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-122:2010

Плити залізобетонні з ненапруженою арматурою для покриття міських доріг. Конструкція і розміри (ГОСТ 21924.2-84, MOD).

Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры.

Reinforced concrete slabs of fittings for pavements of city roads. Structure and dimensions.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну ГОСТ 21924.2-84 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-123:2010

 

 

 

 

Плити залізобетонні для покриття міських доріг. Арматурні і монтажно-стикові вироби. Конструкція і розміри (ГОСТ 21924.3-84, MOD).

Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Арматурные и монтажностыковые изделия. Конструкция и размеры.

Reinforced concrete slabs for pavements of city roads. Structure fittings products. Structure and dimensions.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну ГОСТ 21924.3-84 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.6-124:2010

Конструкції залізобетонні. Методи вимірювання сили натягу арматури (ГОСТ 22362-77, MOD).

Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры.

Reinforced concrete structures. Method for determination of reinforcement tencioning tendon.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 22362-77 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.6-125:2010

Стояки конічні залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередачі. Конструкція і розміри (ГОСТ 22687.1-85, MOD).

Стойки конические железобетонные цетрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры.

Centrifugal conic reinforced concrete posts for high-voltage transmission lines. Structure and dimensions.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 22687.1-85 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.6-126:2010

Стояки циліндричні залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція і розміри (ГОСТ 22687.2-85, MOD).

Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры.

Centrifugal cylinder reinforced concrete posts for high-voltage transmission lines. Structure and dimensions.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 22687.2-85 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.6-127:2010

Стояки залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція закладних виробів і підп'ятників (ГОСТ 22687.3-85, MOD).

Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников.

Centrifugal reinforced concrete posts for high- voltage transmission lines. Structure of fitting products.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 22687.3-85 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.6-128:2010

Плити залізобетонні попередньо напружені для облицювання зрошувальних каналів меліоративних систем. Технічні умови (ГОСТ 22930-87, MOD).

Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем. Технические условия.

Prestressed reinforced concrete slabs for irrigation canal lining of melioration systems. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 22930-87 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.6-129:2010

Стояки залізобетонні центрифуговані

кільцевого перерізу для виробничих будівель та інженерних споруд. Технічні умови (ГОСТ 23444-79, MOD).

Стойки железобетонные центрифугированные кольцевого сечения для производственных зданий и инженерных сооружений. Технические условия.

Centrifugated reinforced concrete posts of annular section for industrial buildings and structures. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 23444-79 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-130:2010

Колони залізобетонні під параболічні лотки. Технічні умови (ГОСТ 23899-79, MOD).

Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия.

Column reinforced concrete for parabolic shoots. Technical condition .

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 23899-79 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-131:2010

Фундаменти залізобетонні збірні під колони сільськогосподарських будівель. Технічні умови (ГОСТ 24022-80, MOD).

Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия.

Precast reinfoced concrete foundations for columns of agricultural buildings. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 24022-80 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-132:2010

Фундаменти залізобетонні збірні під колони каркаса міжвидового застосування для багатоповерхових будівель. Технічні умови (ГОСТ 24476-80, MOD).

Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия.

Precast reinforced concrete foundations for columns of the framework of different kinds of application for skeletal multistory buildings. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 24476-80 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-133:2010

Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови (ГОСТ 25459-82, MOD).

Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия.

Reinforced concrete posts for road signs. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 25459-82 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-134:2010

Вироби залізобетонні для силосних споруд елеваторів і зернопереробних підприємств. Загальні технічні умови (ГОСТ 25627-83, MOD).

Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий. Общие технические условия.

Reinforced concrete units of silo blocks of grain silos and grain processing facilities. General technical specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 25627-83 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.6-135:2010

Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ для аеродромного покриття. Технічні умови (ГОСТ 25912.0-91, MOD).

Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия.

Reinforced concrete prestressed slabs PAG for aerodrome pavement. Specifications.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну ГОСТ 25912.0-91 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.6-136:2010

Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ -14 для аеродромного покриття. Конструкція (ГОСТ 25912.1-91, MOD).

Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ -14 для аэродромных покрытий. Конструкция.

Reinforced concrete prestressed slabs PAG-14 for aerodrome pavement. Structure.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну ГОСТ 25912.1-91 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.6-137:2010

Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-18 для аеродромного покриття. Конструкція (ГОСТ 25912.2-91, MOD).

Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ -18 для аэродромных покрытий. Конструкция.

Reinforced concrete prestressed slabs PAG-18 for aerodrome pavement. Structure.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну ГОСТ 25912.2-91 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.6-138:2010

Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-20 для аеродромного покриття. Конструкція (ГОСТ 25912.3-91, MOD).

Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ -20 для аэродромных покрытий. Конструкция.

Reinforced concrete prestressed slabs PAG-20 for aerodrome pavement. Structure.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну ГОСТ 25912.3-91 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.6-139:2010

Конструкції залізобетонні підпірних стін. Технічні умови (ГОСТ 26815-86, MOD).

Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия.

Reinforced concrete constructions of support walls. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 26815-86 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.6-140:2010

Плити підвіконні залізобетонні для житлових, громадських і допоміжних будівель. Технічні умови (ГОСТ 26919-86, MOD).

Плиты подоконные железобетонные для жилых, общественных и вспомогательных зданий. Технические условия.

Reinforced concrete window boards for residential, civil and auxiliary buildings. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 26919-86 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.6-141:2010

Прогони залізобетонні для покриття будівель промислових і сільськогосподарських підприємств. Технічні умови (ГОСТ 2699286, MOD).

Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия.

Reinforced concrete purlins for roofings in industrial and agricultural buildings. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 26992-86 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-142:2010

Блоки стінові гіпсобетонні для будинків висотою до двох поверхів. Технічні умови (ГОСТ 27563-87, MOD).

Блоки стеновые гипсобетонные для зданий высотой до двух этажей. Технические условия.

Gypsum concrete building blocks for buildings of up to two storeys high. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 27563-87 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-143:2010

Балки фундаментні залізобетонні для стін будівель промислових і

сільськогосподарських підприємств. Технічні умови. (ГОСТ 28737-90, MOD).

Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия.

Reinforced concrete foundation beams for buildings walls of industrial and agricultural enterprises. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 28737-90 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-144:2010

Плити покриття залізобетонні для будівель підприємств. Технічні умови (ГОСТ 2804289, MOD).

Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия.

Reinforced concrete roofings for enterprises buildings. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 28042-89 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-145:2010

Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ).

Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования.

Corrosion protection for concrete and reinforced concrete structures. General technical requirements.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну СТ СЭВ 4420-83, СНиП 2.03.11-85 у частині другого розділу "Бетонные и железобетонные конструкции" за винятком пунктів 2.44, 2.472.61

ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010

Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей.

Руководство по проектированию и устройству окон и дверей.

Manual for desinging and arragement of windows and doors.

Чинний з 01.07.2011 р. Введено вперше ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б В.2.6-147:2010

Плити перекриттів залізобетонні ребристі. Технічні умови.

Плиты перекрытий железобетонные ребристые. Технические условия.

Reinforced concrete ribbed floor slabs. Specifications.

Чинний з 01.09.2011 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-148:2010

Балки перекриттів дерев’яні. Технічні умови.

Балки перекрытий деревянные. Технические условия.

Wooden joists. Specifications.

Чинний з 01.10.2011 р.

На заміну ГОСТ 4981-87 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-149:2010

Деталі і вироби дерев’яні для малоповерхових житлових і громадських будинків. Технічні умови.

Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия.

Wooden details and articles for one-two storey dwelling and public buildings. Specifications.

Чинний з 01.10.2011 р.

На заміну ГОСТ 11047-90 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-150:2010

Деталі профільні з деревини і деревинних матеріалів для будівництва. Технічні умови.

Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия.

Profiled details from wood and wood materials for building. Specifications.

Чинний з 01.10.2011 р.

На заміну ГОСТ 8242-88 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-151:2010

Конструкції дерев’яні клеєні. Загальні технічні умови.

Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия.

Wooden laminated structures. General specifications.

Чинний з 01.10.2011 р.

На заміну ГОСТ 20850-84 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-152:2010

Щити перекриттів дерев’яні для малоповерхових будинків. Технічні умови.

Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов. Технические условия.

Wooden plank panels for the factory-made timber frame houses. Specifications.

Чинний з 01.10.2011 р.

На заміну ГОСТ 1005-86 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-153:2010

Щити покриттів підлоги дерев’яні одношарові. Технічні умови.

Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия.

One-layer wooden floor panels. Specifications.

Чинний з 01.10.2011 р.

На заміну ГОСТ 28015-89 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.6-154:2010

Бетонні та залізобетонні конструкції. Збірно - монолітні конструкції. Правила проектування.

Бетонные и железобетонные конструкции. Сборно-монолитные конструкции. Правила проектирования.

Concrete and reinforced-concrete structures prefabricated-monolithic structures. Design rules.

Чинний з 01.06.2011 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б В.2.6-155:2010

Настанова з застосування механічних муфтових з’єднань арматури з конічною різзю при проектуванні і виготовленні залізобетонних конструкцій.

Руководство по использованию механических муфтовых соединений арматуры с конической резьбой при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций.

Guidelines on the use of mechanical valves coupling connections with conical thread passed away in the design and manufacture of concrete structures.

Чинний з 01.11.2011 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-156:2010

Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування.

Бетонные и железобетонные конструкции из тяжелого бетона. Правила проектирования.

Concrete and reinforsed concrete snructures with heavy weight structural concrete. Design rules.

Чинний з 01.06.2011 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н-П Б В.2.6- 157:2010

Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1995-12:2004, MOD).

Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-2. Общие положения. Расчет конструкций на огнестойкость.

Design of timber structures. Part 1-2. General rules. Structural fire design.

Чинний з 01.01.2012 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н-П Б В.2.6- 158:2010

Проектування кам’яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1996-12:2005, MOD).

Проектирование каменных конструкций. Часть 1-2. Общие положения. Расчет конструкций на огнестойкость.

Design of masonry structures.

Part 1-2. General rules. Structural fire design.

Чинний з 01.01.2012 р. Введено вперше ВАТ «УПСК»

ДСТУ-Н-П Б В.2.6- 159:2010

Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, MOD)

Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие положения. Рассчет конструкций на огнестойкость.

Design of composite steel and concrete structures. Part 1-2. General rules Structural fire design.

Чинний з 01.01.2012 р. Введено вперше ВАТ «УПСК»

ДБН В.2.6-160:2010

Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення.

Сталежелезобетонные конструкции. Основные положення.

Sustainable concrete construction. The main principle.

Чинні з 01.09.2011 р. Уведено вперше ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-161:2010

Дерев’яні конструкції. Основні положення.

Деревянные конструкции. Основные положения.

Wood construction. Terms.

Чинні з 01.09.2011 р.

На заміну СНиП ТТ-25-80 ДП «НДТБК»

ДБН В.2.6-162:2010

Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення.

Каменные и армокаменные конструкции. Основные положения.

Brick and stone construction armo. Terms.

Чинні з 01.09.2011 р.

На заміну СНиП ТТ-22-81 ДП «НДТБК»

ДБН В.2.6-163:2010

Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу.

Стальные конструкции. Нормы проектирования, изготовления и монтажа.

Steel Structures. Standards of design, fabrication and installation.

Чинні з 01.12.2011 р.

На заміну СНиП ТТ-23-81* крім розділів 15*-19,

СНиП ТТІ-18-75 крім розділів 3-8, СНиП 3.03.01-87 у частині, що стосується монтажу сталевих конструкцій, крім п.п. 4.78-4.134 ВАТ «УПСК»

ДСТУ Б В.2.6-164:2011

Комплекти скління балконів і лоджій полівінілхлоридні. Загальні технічні умови.

Комплекты застекления балконов и лоджий поливинилхлоридные. Общие технические условия.

Кгге of balcony and loggia glass cover made

of polyvinylchlorides.

General specifications

Чинний з 01.04.2012 р. Введено вперше ТК 300 „Світлопрозорі конструкції”

ДБН В.2.6-165:2011

Алюмінієві конструкції. Основні положення.

Алюминиевые конструкции. Основные положения.

Aluminum construction. Terms.

Чинні з 01.07.2012 р.

На заміну СНиП 2.03.06-85 ВАТ

«УКРНДТПРОЕКТСТАЛЬКОНС ТРУКЦТЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ Б В.2.6-166:2011

Арматурні і монтажно-стикові вироби залізобетонних плит для аеродромного покриття. Конструкція (ГОСТ 25912.4-91, MOD).

Арматурные и монтажно-стыковые изделия железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция.

Structure fittings and mountings products of reinforced concrete slabs for aerodrome pavement. Construction.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 25912.4-91 НТК „Будстандарт”

ДСТУ Б В.2.6-167:2011

Сітки зварні для залізобетонних конструкцій. Технічні умови (ГОСТ 8478-81, MOD)

Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия.

Welded meshes for reinforced concrete structures. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 8478-81 ДП «НДТБК»

ДСТУ Б В.2.6-168:2011

Арматурні та закладні вироби зварні, з’єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ГОСТ 10922-90, MOD).

Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

Welded reinforcing products and inserts, welded joints of reinforcement and inserts for reinforced concrete structures.

General specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 10922-90 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-169:2011

З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції та розміри (ГОСТ 14098-91, MOD).

Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.

Welded joints of reinforcement and inserts for reinforced concrete structures. Types, constructions and dimensions.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 14098-91 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-170:2011

Конструкції дерев’яні клеєні. Метод визначення водостійкості клеєвих з’єднань (ГОСТ 17005-82, MOD)

Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений.

Wooden laminated structures. Method to determinate water-stability of adhesive joints.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 17005-82 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-171:2011

Конструкції дерев’яні клеєні. Метод визначення стійкості клеєвих з’єднань до циклічних температурно-вологісних впливів (ГОСТ 17580-82, MOD).

Конструкции деревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям.

Wooden laminated structures. Method to determinate stability of glued joints against cyclic temperature-and humidity influences.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 17580-82 ДП «Н ДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-172:2011

Деталі і вироби з деревини для будівництва. Метод визначення умовної вологопроникності вологозахисних покриттів і просочувань (ГОСТ 22406-77, MOD).

Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условий влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток.

Timber elements and products for building. Method of determining conditional moisture permeability of moisture-protecting finishes and impregnating compounds.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 22406-77 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-173:2011

Сітки арматурні зварні для залізобетонних конструкцій та виробів. Загальні технічні умови (ГОСТ 23279-85, MOD).

Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.

Welded reinforcing meshes for reinforced concrete structures and products. General specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 23279-85 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-174:2011

Конструкції кам’яні. Метод визначення міцності зчеплення в кам’яній кладці (ГОСТ 24992-81, MOD).

Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке.

Masonry structures. Method of estimating bonding strength in masonry.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 24992-81 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-175:2011

Конструкції дерев’яні клеєні. Метод визначення міцності клеєвих з’єднань при пошаровому сколюванні (ГОСТ 25884-83, MOD).

Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании.

Glue laminated wood structures. Method of determination of interlayer strength of the glue joints.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 25884-83 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-176:2011

Конструкції дерев’яні клеєні. Метод визначення міцності клеєвих з’єднань деревноплитних матеріалів з деревиною (ГОСТ 25885-83, MOD).

Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений древесно-плитных материалов с древесиной.

Glue laminated wood structures. Method of determination of the interlayer strength of the wood materials with wood glue joints.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 25885-83 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.6-177:2011

Конструкції будівельні сталеві. Умовні позначення (марки).

Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки).

Building steel structures. Symbols (marks).

Чинний з 01.10.2012 р.

На заміну ГОСТ 26047-83 ВАТ

«УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ Б В.2.6-178:2011

Конструкції будівельні стінові. Метод визначення міцності зчеплення облицювальних плиток з основою.

Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием.

Wall masonry constructions. Test method for bond strength of facing tiles with the base.

Чинний з 01.10.2012 р.

На заміну ГОСТ 28089-89 «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.6-179:2011

Двері дерев’яні. Метод визначення опору впливу кліматичних факторів (ГОСТ 2878690, MOD).

Двери деревянные. Метод определения

сопротивления воздействию климатических факторов.

Wooden doors. Method for determination of environmental resistance.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 28786-90 ДП «НДІБК»

 

ДСТУ-ЗТ Б В.2.6-180:2011

Комплекти системи фасадної теплоізоляційної з опорядженням цеглою. Загальні технічні умови.

Комплекты системы фасадной теплоизоляционной с отделкой кирпичом. Общие технические условия.

Complete system with insulating facade facing brick. General specifications.

Технічний звіт

Наказ № 465 від 30.12.2011р.

 

ДСТУ Б В.2.6-181:2011

Захист бетонних конструкцій від корозії. Методи випробувань (ГОСТ 31383:2008, NEQ).

Защита бетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний.

Protection against corrosion of concrete and reinforced concrete construction. Test methods.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

 

ДСТУ Б В.2.6-182:2011

З’єднання зварні стикові і таврові арматури залізобетонних конструкцій. Ультразвукові методи контролю якості. Правила приймання (ГОСТ 23858-79, MOD).

Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки.

Butt and T-formed welded joints of reinforcement steel bars. Ultrasonic methods of quality inspection. Acceptance rules.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 23858-79 КП «НТЦ «Академія будівництва України»

 

ДСТУ Б В.2.6-183:2011

Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні умови (ГОСТ 31385-2008, NEQ).

Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия.

Vertical cylindrical steel tanks for oil and oil- products. General specifications.

Чинний з 01.10.2012 р. Введено вперше ДПІ

«Укрпроектстальконструкція»

 

ДСТУ Б ГОСТ 28574-2011

Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Методи випробувань адгезії захисних покриттів (ГОСТ 28574-90, IDT).

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий.

Corrosion protection in construction. Concrete and reinforced concrete constructions. Methods of the protection covers adhesion testing.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 28574-90 ДП «НДІБК»

 

ДСТУ Б ГОСТ 28575-2011

Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні та залізобетонні. Випробування паропроникності захисних

покриттів (ГОСТ 28575-90, IDT).

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паронепроницаемости защитных покрытий.

Corrosion protection in construction. Concrete and rainforced concrete constructions. Test of protection covers from steam penetration.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 28575-90 ДП «НДІБК»

 

ДСТУ Б ГОСТ 27677-2011

Захист від корозії у будівництві. Бетони. Загальні вимоги до проведення випробувань (ГОСТ 27677-88, IDT).

Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний.

Corrosion protection in construction. Concretes. General requirements for testing.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 27677-88 ДП «НДІБК»

 

ДСТУ-Н Б EN 1992-11:2010

Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004, ГОТ).

Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для сооружений.

Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 1-1. General rules and rules for buildings.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

 

ДСТУ-Н Б EN 1993-11:2010

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій . Частина 1 -1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, ГОТ)

Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для сооружений.

Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-1. General rules and rules for buildings.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше

ДПІ

«Укрпроектстальконструкція»

 

ДСТУ-Н Б EN 1993-12:2010

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1993-1-2:2005, ГОТ).

Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. Общие положения. Расчет конструкций на огнестойкость.

Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-2. General rules. Structural fire design.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше

ДПІ

«Укрпроектстальконструкція»

 

ДСТУ-Н Б EN 1993-16:2011

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6. Міцність та стійкість оболонок (EN 1993-1-6:2007, ГОТ).

Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-6. Прочность и стойкость оболочек.

Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-6. Strength and Stability of Shell Structures.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше

ДПІ

«Укрпроектстальконструкція»

ДСТУ-Н Б EN 1993-18:2011

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-8. Проектування з’єднань (EN 1993-1-8:2005, ГОТ).

Еврокод 3. Проектирование стальных

конструкций. Часть 1-8. Проектирование соединений.

Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-8. Design of joints.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше

ДПІ

«Укрпроектстальконструкція»

ДСТУ-Н Б EN 1999-11:2010

Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій (EN 1999-1-1:2007, ГОТ).

Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1 -1. Общие правила для конструкций.

Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-1. General structural rules.

Чинний з 01.07.2013 р.

Введено вперше ВАТ

«УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ-Н Б EN 1999-12:2010

Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1999-12:2007, ГОТ).

Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Расчет конструкций на огнестойкость.

Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-2. Structural fire design.

Чинний з 01.07.2013 р.

Введено вперше ВАТ

«УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНС ТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

ДСТУ-Н Б EN 1994-11:2010

Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1 - 1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1994-1-1:2004, ГОТ).

Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1 - 1. Общие правила и правила для сооружений.

Eurocode 4. Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1. General rules and rules for buildings.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б EN 1995-11:2010

Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1995-1-1:2004, ГОТ).

Еврокод 5. Проектирование деревяных конструкций. Часть 1 -1. Общие правила и правила для сооружений.

Eurocode 5. Design of timber structures. Part 11. Common rules and rules for buildings.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б EN 1996-11:2010

Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 1 -1. Загальні правила для армованих та неармованих кам’яних конструкцій (EN 1996-1-1:2005, ГОТ).

Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для армированых и неармированых каменных конструкций.

Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 1-1. General rules for reinforced and unreinforced masonry structures.

Чинний з 01.07.2013 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б EN 1380:2011

Конструкції дерев’яні. Методи випробувань. Несуча здатність з’єднань на цвяхах, шурупах, нагелях і болтах (EN 1380:2009, IDT).

Конструкции деревянные. Методы испытаний. Несущая способность соединений на гвоздях, шурупах, нагелях и болтах.

Timber structures. Test methods. Load bearing nails, screws, dowels and bolts.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б EN 1075:2011

Конструкції дерев’яні. Методи випробувань. З’єднання на металевих зубчастих пластинах (EN 1075:1999, IDT).

Конструкции деревянные. Методы испытаний. Соединения на металлических зубчастых пластинах.

Timber Structures - Test Methods - Joints Made With Punched Metal Plate Fasteners.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б EN 1052-1:2011

Методи випробувань кам’яної кладки. Частина 1. Визначення міцності при стиску (EN 1052-1:1998, IDT).

Методы испытаний каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжимании.

Methods of test for masonry. Part 1. Determination of bond strength by the bond wrench method.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б EN 1052-2:2011

Методи випробувань кам’яної кладки. Частина 2. Визначення міцності на розтяг при згині (EN 1052-2:1999, IDT).

Методы испытаний каменной кладки. Часть 2. Определение прочности на растяжение при сгибе.

Methods of test for masonry. Part 2. Determination of flexural strength.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б EN 1052-3:2011

Методи випробувань кам’яної кладки. Частина 3. Визначення початкової міцності кам’яної кладки при зсуві (EN 1052-3:2002, IDT).

Методы испытаний каменной кладки. Часть 3. Определение начальной прочности каменной кладки при сдвиге.

Methods of test for masonry. Part 3. Determination of initial shear strength.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

В 2.7. Будівельні матеріали

ДСТУ Б В.2.7-1-93

Фосфогіпс рядовий. Технічні умови. Фосфогипс рядовой. Технические условия. Phosphogyps ordinary. Specifications.

Чинний з 01.01.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-2-93

Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в’яжучого та штучного гіпсового каменя. Технічні умови.

Фосфогипс кондиционный для производства гипсового вяжущего и искусственного гипсового камня. Технические условия.

Phosphogyps conditional for prooduction of gypsum binder and artificial gypsum stone. Specifications.

Чинний з 01.01.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-3-93

Камінь гіпсовий штучний із фосфогіпсу. Технічні умови.

Камень гипсовый искусственный из фосфогипса. Технические условия.

Stone gypsum artificial from phosphogyps. Sрecifications.

Чинний з 01.01.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-4-93

В’яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови.

Вяжущее гипсовое из фосфогипса. Технические условия.

Gypsum binder from phosphogyps. Specifications.

Чинний з 01.01.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-5-93

Кахлі пічні. Технічні умови.

Изразцы печные. Технические условия. Furnace dutch tiles. Specifications.

Чинний з 01.01.94 р.

На заміну РСТ УССР 5008-78 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-6-94

Черепиця бетонна. Технічні умови.

Черепица бетонная. Технические условия. Concrete tiles . Shecifications.

Чинний з 01.04.94 р. Введено вперше Зміна № 1

чинна з 01.08.2001 р. Поправка

Збірник змін за 2001 р. ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-7:2008

Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови (EN 771-3:2003, NEQ).

Изделия бетонные стеновые мелкоштучные. Технические условия.

Small-size concrete wall products. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-7-94 га ГОСТ 6133-84 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-8-94

Плити пінополістирольні. Технічні умови.

Плиты пенополистирольные. Т ехнические условия.

Polystyrene foam boards. Specifications.

Чинний з 01.07.94 р.

На заміну ГОСТ 15588-86

Зміна № 1

чинна з 01.03.98 р.

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-9-94

Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови.

Сырье глинистое органо-минеральное из отходов угледобычи и углеобогащения для керамических изделий. Технические условия.

Organic mineral clay raw material from coal mining waste and coal dressing by-product for ceramic products. Specifications.

Чинний з 01.04.94 р.

На заміну РСТ УССР 5023-82 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-10-95 (ГОСТ 30062-93)

Арматура стержньова для залізобетонних конструкцій. Вихроструминний метод контролю характеристик міцності.

Арматура стержневая для железобетонных конструкций. Вихретоковый метод контроля

прочностных характеристик.

Bar reinforcement for reinforced concrete structures. Eddy current method of strength properties control.

Чинний з 01. 03.95 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-11-94

Добавки для виробництва штучних пористих заповнювачів. Класифікація.

Добавки для производства искусственных пористых заполнителей. Классификация.

Additives for the manufacturing of artificial porous fillers. Classification.

Чинний з 01.08.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-12-94

Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація.

Сырье для производства пористых заполнителей. Классификация.

Rаw material for manufacturing of porous fillers. Classification.

Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-14-94

Сировина глиниста для виробництва керамзитового гравію та піску. Технічні умови.

Сырье глинистое для производства керамзитового гравия и песка. Технические условия.

Clay raw material for manufacturing of claydite gravel and sand. Specifications.

Чинний з 01.01.95 р.

На заміну РСТ УССР 5001-87 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-15-95

Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови.

Изделия перлитобентонитовые теплоизоляционные. Технические условия.

Реrlіtе-bеntоnіtе hеаt-іnsulаtіng рrоduсts. Sресіfісаtіоn.

Чинний з 01.07.95 р.

На заміну

ТУ 21 України 517-92,

ТУ 21 України 0294349-32-94 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-16-95

Матеріали стінові кам’яні. Номенклатура показників якості.

Материалы стеновые каменные. Номенклатура показателей качества.

Materials wall's stone. Range of quality index.

Чинний з 01.07.95 р.

На заміну ГОСТ 4.206-83 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-17-95

Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови.

Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия.

Аrtіfісіаl роrоus grаvеl, Mushed stone and sand. Sресіfiсаtіоn.

Чинний з 01.07.95 р.

На заміну ГОСТ 9757-90 Зміна № 1

чинна з 01.08.2001 р. Поправка

Збірник змін за 2001 р. ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-18-95

Бетони легкі. Загальні технічні умови. Бетоны легкие. Общие технические условия. Lightweight concretes general. Specifications.

Чинний з 01.07.95 р.

На заміну ГОСТ 25820-83 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94)

Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість.

Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

Building materials. Methods for combustibility test.

Чинний з 01.09.96 р.

На заміну СТ СЭВ 382-76, СТ СЭВ 2437-80 Поправка БУ № 5, 1997 р.

«ЦНИИСК им. Кучеренко», Росія

ДСТУ Б В.2.7-20-95

Лінолеум полівінілхлоридний на геплозвукоізолюючій підоснові. Технічні умови.

Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия.

Polyvinylchloride linoleum with heat and sound- insulating backing. Specifications.

Чинний з 01.07.95 р.

На заміну ГОСТ 18108-80 Поправка

Збірник змін за 2001 р.

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-21-95

Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий та одношаровий без підоснови. Технічні умови.

Лінолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подоснования. Технические условия.

Multilayer and sigle-layer polyvinylchloride linoleum without backing. Specifications.

Чинний з 01.07.95 р.

На заміну ГОСТ 14632-79 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-22-95

В ’яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні технічні умови.

Вяжущие композиционные низкоактивные бесклинкерные. Общие технические условия.

Соmроsіtе lоw-асtіvе rnn-dinker ЫМеге. Gereral sресіfісаtіоns.

Чинний з 01.01.96 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.7-23-95

Розчини будівельні. Загальні технічні умови.

Растворы строительные. Общие технические условия.

Mortars. General specifications.

Чинний з 01.01.96 р.

На заміну ГОСТ 28013-89, ГОСТ

4.233-86

Поправка

БУ № 3, 1997 р.

ВАТ «ПТІ»КИЇВОРГБУД»

ДСТУ Б В.2.7-25:2011

Бетони важкі лужні. Технічні умови.

Бетоны тяжелые щелочные. Технические условия.

Неаvу-Wеight sfeg аIkаIinе соnсrеtеs. Spесifiсatiоns.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-25-95 КНУБА

ДСТУ Б В.2.7-26-95

Сировина глиниста. Метод визначення чутливості глин до сушіння.

Сырье глинистое. Метод определения чувствительности глин к сушке.

Clay raw material. Method for determination of sensivity of clays to drying.

Чинний з 01.01.96 р. Введено вперше КНУБА

ДСТУ Б В.2.7-27-95

Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови.

Песок из известняков-ракушечников для строительных работ. Технические условия.

Sand from shell rock limestones for construction. Specifications.

Чинний з 01.01.96 р.

На заміну РСТ УССР 5014-82 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-28-95

Черепиця керамічна. Технічні умови

Черепица керамическая. Технические условия.

Ceramic tile. Specifications.

Чинний з 01.01.96 р. Введено вперше

Зміна № 1 чинна з 01.07.97 р. ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-29-95

Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація.

Мелкие заполнители природные, из отходов промышленности, искусственные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Классификация.

Natural fine aggregates, from industrial byproduct, artificial aggregates for building materials, products, structures and construction works. Classification.

Чинний з 01.01.96 р.

На заміну ГОСТ 25137 в частині вимог до дрібних заповнювачів Поправка

Збірник змін за 2001 р.

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-30-95

Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови.

Материалы нерудные для щебеночных и гравийных оснований и покрытий автомобильных дорог. Технические условия.

Rock products for crushed stone and gravel bases and surfacings of automobile roads. Specifications.

Чинний з 01.01.96 р.

На заміну ГОСТ 25607-83 «ДерждорНДІ»

ДБН В.2.7-31-95

Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію

Порядок определения запасов месторождений песка и гравия.

The procedure of sand and gravel fields reserves determination.

Чинні з 01.01.96 р.

Введено вперше Державна комісія України по запасах корисних копалин

ДСТУ Б В.2.7-32-95

Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови.

Песок плотный природный для строительных материалов, изделий конструкций и работ. Технические условия.

Sand dense natural for building materials, articles, structures and construction works. Specifications.

Чинний з 01.01.96 р На заміну ГОСТ 8736-85, ОСТ 21-1-80,

ТУ 218 УССР 438-92 КНУБА

ДСТУ Б В.2.7-33-2001

Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови.

Песок кварцево-железистый и гонкодисперсная фракция для строительных работ из отходов гогорно-обогатительных комбинатов Украины. Технические условия.

Sand quartz-ferriferous and thin-dispersing fraction for the construction works from waste of mine-concentrating of group of enterprises of the Ukraine. Specifications.

Чинний з 01.04.2002 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-33-95 «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.7-34-2001

Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо- збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови.

Щебень для строительных работ из скальных горных пород и отходов сухого магнитного обогащения железистых кварцитов горнообогатительных комбинатов и шахт Украины. Технические условия.

Crushed stone for the construction works from containing minerocks and from waste of dry- magnetic concentration of ferriferous quartz of mine-concentrating of group of enterprises and mines of the Ukraine. Specifications.

Чинний з 01.04.2002 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-34-95 «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.7-35-95

Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови.

Щебень, песок и щебеночно-песчаная смесь из доменных и сталеплавильных шлаков для общестроительных работ. Общие технические условия.

Сrushеd-stone, sand and сrushеd-stone and sand mixture from blast-furnace and steel slags for general building works. General specifications.

Чинний з 01.01.96 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.7-36:2008

Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови.

Кирпич и камни стеновые бесцементные. Технические условия.

Br^k and nоn-сеment wall stones.

Sрeсіfications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-36-95 «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.7-37-95

Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови.

Плиты и изделия из природного камня. Технические условия.

Slabs and рrоduсts from natural store. Sресifiсatiоns.

Чинний з 01.01.96 р.

На заміну ГОСТ 9480-89,

ГОСТ 23342-91

Діє до 31.12.2012 р.

згідно з наказом Мінрегіонбуду

України від 06.01.2011 р. № 2

ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94)

Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань.

Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.

Thermal insulating materials and products for building application. Test methods.

Чинний з 01.09.96 р.

На заміну ГОСТ 17177-87 «НИИСФ»,

«НИПИтеплопроект», Росія

ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94)

Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови.

Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия.

Slag crushed stone and slag sand of ferrous and non-ferrous metallurgy for concretes. Sресіfісatіоns.

Чинний з 01.04.96 р.

На заміну ГОСТ 5578-76 В частині методів хімічного аналізу замінений на ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) «НИИЖБ», Росія

ДСТУ Б В.2.7-40-95 (ГОСТ 30256-94)

Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності циліндричним зондом.

Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом.

Building materials and products. Method of thermal conductivity determination by cylindrical probe.

Чинний з 01.04.96 р. Введено вперше

«НИПИтеплопроект», Росія

ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ГОСТ 30290-94)

Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем.

Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем.

Building materials and products. Surface converter method of thermal conductivity determination.

Чинний з 01.04.96 р. Введено вперше «НИИСФ», Росія

ДСТУ Б В.2.7-42-97

Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів.

Метод определения водопоглощения, плотности и морозостойкости строительных материалов и изделий.

Methods for determination of water absorption, density and frost resistance building materials and products.

Чинний з 01.07.97 р.

На заміну ГОСТ 7025-91, ТУ 21 Україна 525-92 Зміна № 1

чинна з 01.08.2001 р.

ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б В.2.7-43-96

Бетони важкі. Технічні умови.

Бетоны тяжелые. Технические условия. Неа^ weight concretes. Sресіfісаtions.

Чинний з 01.01.97 р.

На заміну ГОСТ 26633-91 Зміна № 1

чинна з 01.07.2006 р.

ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-44-96

Цементи. Відбір і підготовка проб.

Цементы. Отбор и подготовка проб. Cements. Taking and preparing samples.

Чинний з 01.01.97 р.

На заміну СТ СЭВ 3477-81 Зміна № 1

чинна з 01.07.2002 р.

НДІ «УКРДІЦЕМЕНТ»

ДСТУ Б В.2.7-45:2010

Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови.

Бетоны ячеистые. Общие технические условия.

Cellular concrete. General specifications.

Чинний з 01.11.2010 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-45-96, ГОСТ 12852.0-77,

ГОСТ 12852.5-77 Зміна № 1

чинна з 01.04.2012 р.

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-46:2010

Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови.

Цементы общестроительного назначения. Технические условия.

Common cements. Specifications.

Чинний з 01.09.2011 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-46-96 НДІ «УКРДІЦЕМЕНТ»

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95)

Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги.

Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования.

Concretes. Methods for determination of frost resistance. General requirements.

Чинний з 01.04.97 р.

На заміну ГОСТ 10060-87 в частині загальних вимог визначення морозостійкості «НИИЖБ», Росія

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95)

Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги.

Бетоны. Базовый (первый) метод определения морозостойкости. Общие требования.

Соnсrеtеs. Ваsiс (first) met^d for Ше determination оf frost resistanсе.

Gеnеrаl rеquirеmеnts.

Чинний з 01.04.97 р.

На заміну ГОСТ 10060-87 «НИИЖБ», Росія

ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95)

Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні.

Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании.

Concretes. Rapid methods for determination of frost resistance by repeated alterneted freezing and thawing.

Чинний з 01.04.97 р.

На заміну ГОСТ 10060-87 «НИИЖБ», Росія

ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95)

Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостійкості.

Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости.

Concretes. Dilatometric rapid method for determination of frost resistance.

Чинний з 01.04.97 р. Введено вперше «НИИЖБ», Росія

ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95)

Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення морозостійкості.

Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости.

Concretes. Structure-mechanical rapid меthоd for Ше determination of frost-resistance.

Чинний з 01.04.97 р. Введено вперше «НИИЖБ», Росія

ДСТУ В В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95)

Листи азбестоцементні плоскі. Технічні умови.

Листы асбестоцементные плоские. Технические условия.

Asbestos cement flat sheets. Specifications.

Чинний з 01.04.97 р.

На заміну ГОСТ 18124-75 «АТ «Стромкомпозит», Росія

ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95)

Листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови.

Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия.

Asbestos-cement

corrugated sheets. Specifications.

Чинний з 01.04.97 р.

На заміну ГОСТ 16233-77, ГОСТ 20430-84

Поправка БУ № 4, 1997 р.

Зміна № 1

чинна з 01.03.2010 р.

«АТ «Стромкомпозит», Росія

ДСТУ Б В.2.7-54-96 (ГОСТ 30301-95)

Вироби азбестоцементні. Правила приймання.

Изделия асбестоцементные. Правила приемки.

Asbestos-cement products. Acceptance rules.

Чинний з 01.04.97 р.

Введено вперше

«АТ «Стромкомпозит», Росія

ДСТУ Б В.2.7-55-96 (ГОСТ 21485-94)

Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови.

Чинний з 01.04.97 р.

На заміну ГОСТ 21485.0-76, ГОСТ 21485.1-76,

ГОСТ 21485.2-76,

ГОСТ 21485.3-76 «НИИсантехники», Росія

ДСТУ Б В.2.7-56:2010

Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови.

Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия.

Thermal insulating products made of glass staples fibre. Technical requirements.

Чинний з 01.08.2011 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-56:96 (ГОСТ 10499-95) «ВНИИтехстройстекло», Росія

ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95)

Підлоги. Метод випробування на стійкість до ударних дій.

Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям.

Floors. Impact resistance tеst method.

Чинний з 01.04.97 р. Введено вперше «ЦНИИпромзданий», Росія

ДСТУ Б В.2.7-58-97 (ГОСТ 30246-94)

Прокат тонколистовий рулонний із захисно- декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій. Технічні умови.

Прокат тонколистовой рулонный с защитнодекоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия.

Ccntinuously rolled shett steel with раint соаting for building. Specifications.

Чинний з 01.01.98 р. Введено вперше «ЦНИИпроектсталькон- струкция», Росія

ДСТУ Б В.2.7-59-97

Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови.

Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий. Общие технические условия.

Natural stone blocks for facing products manufacture. General specifications.

Чинний з 01.07.97 р.

На заміну ГОСТ 9479-84 Діє до 31.12.2012 р. згідно з наказом Мінрегіонбуду України від 06.01.2011 р. № 2

ДСТУ Б В.2.7-60-97

Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація.

Сырье глинистое для производства керамических строительных материалов. Классификация.

Оау raw mаtеriаls &г manufасturmg сеrаmiс building mаtеriаls. Qаssifiсаtiоn.

Чинний з 01.07.97 р.

На заміну ГОСТ 9169-75 ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б В.2.7-61:2008

Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (EN 771-1:2003, NEQ).

Кирпич и камни керамические рядовые и лицевые. Технические условия.

Ceramic ordinary and facil brick and stones . Specification.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-61-97 Зміна № 1

Чинна з 01.10.2010 р.

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96)

Щебінь і пісок перлітові для виробництва спученого перліту. Технічні умови.

Щебень и песок перлитовые для

производства вспученного перлита. Технические условия.

Perlite crushed stone and sand used for production of expanded perlite.Specifications.

Чинний з 01.01.98 р.

На заміну ГОСТ 25226-82

Поправка

БУ № 1, 1999 р.

ДП «НДТБМВ»

ДБН В.2.7-63-97

Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів феросплавного виробництва.

Использование в строительстве и стройиндустрии гранулированых шлаков и шлакопемзових отсевов ферросплавного производства.

The use of granulated slag and slaggy siftings of ferroalloy production in construction and building industry.

Чинні з 01.04.98 р.

На заміну РСН 329-88 «НДТБВ»

ДСТУ Б В.2.7-66-98

Цементи. Номенклатура показників якості.

Цементы. Номенклатура показателей качества.

Cements. Nomenclature of quality ratings.

Чинний з 01.07.98 р.

На заміну ГОСТ 4.214-80 НДТ «УКРДТЦЕМЕНТ»

ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93)

Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови.

Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия.

Facade ceramic tiles and carpets of them. Specifications.

Чинний з 01.10.98 р.

На заміну ГОСТ 13996-84 «НИИстройкерамика», Росія

Втрачає чинність з 1 липня 2012 року, з набуттям чинності ДСТУ Б В.2.7-282:2011

ДСТУ Б В.2.7-68-98 (ГОСТ 30548-97)

Полотна неткані (підоснова) для лінолеуму. Методи випробувань.

Полотна нетканые (подоснова) для линолеума. Методы испытаний.

Nonwoven Fabrics (real cause) for linoleum. Test Methods.

Чинний з 01.10.98 р.

На заміну ГОСТ 26603-85 та ГОСТ 26604-85 (в частині методів випробувань)

«АО «Полимерстроматериалов», Росія

ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96)

Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності.

Добавки для бетонов. Методы определения эффективности.

Additives for concretes. Methods of determining the efficiency.

Чинний з 01.01.99 р. Введено вперше «НИИЖБ», Росія

ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97)

Матеріали будівельні. Метод випробування на розповсюдження полум’я.

Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.

Building materials. Spread flame. Test Method.

Чинний з 01.01.99 р.

Введено вперше

«ЦНИИСК им.Кучеренко», Росія

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97)

Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико - механічних випробувань.

Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физикомеханических испытаний.

Mountainous rock road-metal and gravel industrial waste products for construction works. Methods of physical and mechanical tests.

Чинний з 01.01.99 р.

На заміну ГОСТ 8269-87 та в частині методів фізико- механічних випробувань - на заміну ГОСТ 3344-83 та ГОСТ 7392-85 Поправка

Збірник змін за 2005 р. «ВНИПИИ стройсьірье», Росія

ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97)

Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу.

Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа.

Mountainous rock road-metal and gravel, industrial waste products for construction works. Methods chemical analysis.

Чинний з 01.01.99 р.

На заміну ГОСТ 25592-91, ГОСТ 25818-91

та в частині методів хімічного аналізу - на заміну ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94)

«ВНИПИИ стройсырье», Росія

ДСТУ Б В.2.7-73-98

Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови.

Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов. Технические условия.

Polyethylene pipes for the supply of gaseous fuel. Specifications.

Чинний з 01.01.99 р. Введено вперше Зміна № 1

чинна з 01.08.2001 р. Поправка

Збірник змін за 2001 р. НВФ «Полімербуд»

ДСТУ Б В.2.7-74-98

Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація.

Крупные заполнители природные, из отходов промышленности, искусственные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Классификация.

Natural large aggregates, from industrial byproducts, artificial aggregates for building materials, products, structures and construction works. Classification.

Чинний з 01.01.99 р.

На заміну ГОСТ 25137-82 (в частині вимог до крупних заповнювачів)

Поправка

Збірник змін за 2001 р.

ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б В.2.7-75-98

Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови.

Щебень и гравий плотные природные для строительных материалов, изделий, конструкций и робот. Технические условия.

Solid natural crushed stone and gravel for building materials, products, structures and construction works. Specifications.

Чинний з 01.01.99 р.

На заміну ГОСТ 8267-82, ГОСТ 8268-82,

ГОСТ 10260-82,

ГОСТ 23254-78,

ГОСТ 26873-86 ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б В.2.7-76-98

Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо- збагачувальних комбінатів України. Технічні умови.

Песок для строительных робот из отсевов дробления скальных горных пород горнообогатительных комбинатов Украины. Технические условия.

Sand for construction works from screening after crushing hard rocks of mine-concentrating enterprises of the Ukraine. Specifications.

Чинний з 01.01.99 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б В.2.7-77-98

Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови.

Мастики герметизирующие бутилкаучуковые. Технические условия.

Butyl-rubber pressurizing mastics. Specifications.

Чинний з 01.01.99 р.

На заміну РСТ УССР 5018-86

«НДІБВ»

ДCTУ Б В.2.7-78-98

Матеріал герметизуючий бутилрегенератний. Технічні умови.

Материал герметизующий бутилрегенератный. Технические условия.

Material pressurizing butylregenerative. Specifications.

Чинний з 01.01.99 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДCTУ Б В.2.7-79-98

Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові та бітумно-бутилкаучукові Технічні умови.

Мастики гидроизоляционные бутилкаучуковые та битумно- бутилкаучуковые. Технические условия.

Butyl-rubber and bitymen-butyl-rubber hydroinsulation mastics. Sрecifications.

Чинний з 01.01.99 р.

На заміну РСТ УССР 5032-91,

ТУ 38.514361-91

«НДІБВ»

ДCTУ Б В.2.7-80:2008

Цегла та камені силікатні. Технічні умови. Кирпич и камни силикатные. Технические условия.

Silicate brick and stones. Specifications.

Чинний з 01.01.2010 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-80-98 ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-81-98

Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам’яних матеріалів.

Битумы нефтяные дорожные вязкие.

Метод определения показателя сцепления с поверхностью стекла и каменных материалов.

Viscous road oil bitumens. The method to determine the index of engagement with the surface of glass and rock materials.

Чинний з 01.03.99 р. Введено вперше Зміна № 1

чинна з 01.01.2006 р. Харківській державний автодорожній технічний університет

ДCTУ Б В.2.7-82:2010

В'яжучі гіпсові. Технічні умови.

Вяжущие гипсовые. Технические условия. Gypsum binders . Specifications.

Чинний з 01.03.2011 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-82-99 та РСТ УССР 1599-79 ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-83-99 (ГOCT 2678-94)

Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань.

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний.

Rolled and waterрrооf materials. Меthods оі tеstіng.

Чинний з 01.10.99 p.

На заміну ГОСТ 2678-87 «ВНИИстройполимер», Росія

ДCTУ Б В.2.7-84-99 (ГOCT 26589-94)

Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань.

Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний.

Roofing and waterproof mastics. Methods of testing.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну ГОСТ 26589-85 «ВНИИстройполимер», Росія

ДCTУ Б В.2.7-85-99 (ГOCT 22266-94)

Цементи сульфатостійкі. Технічні умови. Цементы сульфатостойкие. Технические условия.

Sulphate resisting cements. Spedfications.

Чинний з 01.10.99 р.

На заміну ГОСТ 22266-76 Зміна № 1, що діє тільки в Україні, чинна з 15.04.2000 р. «ЦНИИцемент», Росія

ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96)

Цементи тампонажні. Методи випробувань. Цементы тампонажные. Методы испытаний. Oil-well сеmеnt. Теst methоds.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну ГОСТ 26798.0-85, ГОСТ 26798.1-85,

ГОСТ 26798.2-85 «Концерн «Цемент», Росія

ДСТУ Б В.2.7-87-99 (ГОСТ 26798.2-96)

Цементи тампонажні типів 1-G та 1-Н. Методи випробувань.

Цементы тампонажные типов І-G и І-Н. Методы испытаний.

І-G and І-Н oil-well cement. Test methods.

Чинний з 01.01.2000 р. Введено вперше «Концерн «Цемент», Росія

ДСТУ Б В.2.7-88-99 (ГОСТ 1581-96)

Портландцемента тампонажні. Технічні умови.

Портландцементы тампонажные. Технические условия.

Gil-well роrtland сеmеnts. Spесifications.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну ГОСТ 1581-86 «Концерн «Цемент», Росія

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)

Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань.

Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

Materials on the Basis of Organic binders for road and airfield construction. Test Methods.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну ГОСТ 12801-84 Зміна № 1

чинна з 01.04.2003 р. «Корпорация «Трансстрой», Росія

ДСТУ Б В.2.7-90:2011

Вапно будівельне. Технічні умови.

Известь строительная. Технические условия. Building lime. Sрecifications.

Чинний з 01.10.2012 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-90-99 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-91-99

В’яжучі мінеральні. Класифікація.

Вяжущие минеральные. Классификация. Astringents of mineral. Qassification.

Чинний з 01.03.99 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б В.2.7-92-99

Суміші бетонні і цементобетони дорожні на вапнякових заповнювачах. Технічні умови.

Смеси бетонные и цементобетоные дорожные на известняковых заполнителях. Технические условия.

Concrete mixtures and road cement-concrete on the base of limestone fillers. Specifications.

Чинний з 01.04.2000 р. Введено вперше Харківський державний автодорожний технічний університет

ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93)

Вата мінеральна. Технічні умови.

Вата минеральная. Технические условия. Mineral wool. Specifications.

Чинний з 01.07.2000 р.

На заміну ГОСТ 4640-84 «НИПИтеплопроект», Росія

ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97)

Листи гіпсокартонні. Технічні умови. Листы гипсокартонные. Технические

условия.

Gypsum plasterboards. Specifications.

Чинний з 01.07.2000 р. На заміну ГОСТ 6266-89 Поправка

Збірник змін за 2002 р.

Поправка

ІБ № 9, 2007 р

«ОАО «ВНИИстрой», Росія

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94)

Суміші бетонні. Технічні умови.

Смеси бетонные. Технические условия. Ready-mixed concrete. Specifications.

Чинний з 01.07.2000 р. На заміну ГОСТ 7473-85 «НИИЖБ», Росія

ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96)

Плити із мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому теплоізоляційні. Технічні умови.

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия.

Thermal insulating plates of mineral wool on synthetic binder. Specifications.

Чинний з 01.07.2000 р.

На заміну ГОСТ 9573-82 «АО «Теплопроект», Росія

ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94)

Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови.

Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия.

Mineral wool. Specifications.

Чинний з 01.07.2000 р.

На заміну ГОСТ 21880-85 «НИПИтеплопроект», Росія

ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95)

Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному зв’язуючому. Технічні умови.

Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия.

Mineral wool slabs of higher rigidity on synthetic bond. Specification.

Чинний з 01.07.2000 р.

На заміну ГОСТ 22950-78 «НИПИтеплопроект», Росія

ДСТУ Б В.2.7-100-2000 (ГОСТ 25094-94)

Добавки активні мінеральні для цементів. Методи випробувань.

Добавки активные минеральные для цементов. Методы испытаний.

Active mineral additions for cements. Test methods.

Чинний з 01.07.2000 р.

На заміну ГОСТ 25094-82 «НИИцемент», Росія

ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97)

Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови.

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

Roofing and hydraulic insulating materials in rolls. General specifications.

Чинний з 01.07.2000 р.

На заміну ГОСТ 4.203-79, ГОСТ 2551-75, ГОСТ 23835-79, ГОСТ 26627-85 Поправки

Збірники змін за 2001 р. та за 2002 р.

«ОАО

«Полимерстройматериалы»,

Росія

ДСТУ Б В.2.7-102-2000

Щебінь і пісок декоративні із скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови.

Щебень и песок декоративные из скальних горных пород горно-обогатительных комбинатов и шахт Украины. Технические условия.

Decorative crushed stone and sand from hard rocks of mine - concentrating enterprises and mines of the Ukraine. Specifications.

Чинний з 01.07.2000 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДCTУ Б В.2.7-103-2000 (rOCT 30307-95)

Мастики будівельні полімерні клеючі латексні. Технічні умови.

Мастики строительные полимерные клеящие латексные. Технические условия.

Building polymer glueing latex mastics. Specifications.

Чинний з 01.10.2000 р. Введено вперше «ВНИИстройполимер», Росія

ДCTУ Б В.2.7-104-2000

Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в’яжучих матеріалів. Технічні умови.

Камень и щебень гипсовые и гипсоангидритовые для производства вяжущих материалов. Технические условия.

The plaster's and plasteranhydride's stone for production of astringent materials.

Specifications.

Чинний з 01.07.2001 р.

На заміну ГОСТ 4013-82 ТК «Будівельні матеріали»

ДCTУ Б В.2.7-105-2000 (rOCT 7076-99)

Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі.

Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме.

Building materials and products. Method of determination of steady-state thermal conductivity and thermal resistance.

Чинний з 01 07.2001 р. На заміну ГОСТ 7076-87 «НИИСФ», Росія

ДCTУ Б В.2.7-106-2001

Герметизуючі нетверднучі полімерні матеріали БУТЕПРОЛ-2М, ТЕГЕРОН. Технічні умови.

Герметизирующие нетвердеющие полимерные материалы БУТЕПРОЛ-2М, ТЕГЕРОН. Технические условия.

Airproofing not hardening polimeric stuffs BUTAPROL-2М, TEGERON. Specifications.

Чинний з 01.07.2001 р.

На заміну ТУ 21-29-58-77, ТУ 21-29-87-82 «НДІБВ»

ДCTУ Б В.2.7-107:2008

Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови.

Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия.

Sealed insulating glass units. Specications.

Чинний з 01.01.2010 р. На заміну

ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99)

ДП «НДІБК»

ДCTУ Б В.2.7-108-2001 (ГOCT 30693-2000)

Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови.

Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

Roofing and hydraulic insulating mastic. General specifications.

Чинний з 01.01.2002 р.

На заміну ГОСТ 4.222-83, ГОСТ

25591-83

«ОАО

«Полимерстройматериалы»,

Росія

ДCTУ Б В.2.7-109-2001

Породи карбонатні для виробництва вапна. Технічні умови.

Породы карбонатные для производства извести. Технические условия. The carbonate's rocks for production of lime. Specifications.

Чинний з 01.01.2002 р.

На заміну ОСТ 21-27-76 ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000)

Скло загартоване будівельне. Технічні умови.

Стекло закаленное строительное.

Технические условия.

Glass tempered for building. Specifications.

Чинний з 01.01.2002 р.

Введено вперше

«ОАО «Институт стекла», Росія

ДСТУ Б В.2.7-111-2001

Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови.

Плиты гипсовые для перегородок и внутренней облицовки стен. Технические условия.

Plaster's plates for partitions and inside revetment walls. Specifications.

Чинний з 01.04.2002 р.

На заміну ГОСТ 6428-83 Зміна № 1

чинна з 01.01.2003 р.

ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б В.2.7-112-2002

Цементи. Загальні технічні умови.

Цементы. Общие технические условия. Cements. General specifications.

Чинний з 01.07.2002 р.

На заміну ГОСТ 22236-85 та ГОСТ 22237-85 Зміна № 1

чинна з 01.07.2003 р.

Зміна № 2

чинна з 01.10.2004 р.

Поправка

Збірник змін за 2002 р.

Зміна № 3

чинна з 01.07.2009 р.

Концерн «Укрцемент», ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98)

Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердкі. Методи випробувань.

Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний.

Building polymer sealing non-hardening materials and products. Test methods.

Чинний з 01.07.2002 р.

На заміну ГОСТ 25945-87 «ОАО

«Полимерстройматериалы»,

Росія

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000)

Суміші бетонні. Методи випробувань. Смеси бетонные. Методы испытаний. Concrete mixtures. Methods of testing.

Чинний з 01.07.2002 р.

На заміну ГОСТ 10181.0-81 , ГОСТ 10181.1-81,

ГОСТ 10181.2-81,

ГОСТ 10181.3-81,

ГОСТ 10181.4-81 «НИИЖБ», Росія

ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000)

Скло з низькоемісійним твердим покриттям. Технічні умови.

Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия.

Hard coat low emissivity glass. Specifications.

Чинний з 01.10.2002 р.

Введено вперше

«ОАО «Институт стекла», Росія

ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000)

Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови.

Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические условия.

Sealing materials used in joints of aerodrome coats. General specifications.

Чинний з 01.10.2002 р. Введено вперше «Аэропроект», Росія

ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001)

Плитки керамічні для підлог. Технічні умови.

Плитки керамические для полов.

Технические условия.

Ceramic floor tiles. Specifications.

Чинний з 01.10.2002 р.

На заміну ГОСТ 6787-90 «ОАО

«НИИстроймашкерамика», Росія

Втрачає чинність з 1 липня 2012 року, з набуттям чинності ДСТУ Б В.2.7-282:2011

ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001)

Плитки керамічні. Методи випробувань.

Плитки керамические. Методы испытаний. Ceramic tiles. Test Methods.

Чинний з 01.10.2002 р.

На заміну ГОСТ 27180-86 «ОАО

«НИИстроймашкерамика», Росія

Втрачає чинність з 1 липня 2012 року, з набуттям чинності ДСТУ Б В.2.7-283:2011

ДСТУ Б В.2.7-119:2011

Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови.

Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный. Технические условия.

Asphaltic concrete mixtures, road and aerodromes asphaltic concrete. Sрecification.

Чинний з 01.07.2012 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-119- 2003

Національний транспортний університет

ДСТУ Б В.2.7-120-2003

Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні умови.

Добавки энергосберегающие для керамических строительных изделий. Общие технические требования.

Energy economy additions for building tarthenware. Common technical requirements.

Чинний з 01.07.2003 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б В.2.7-121-2003

Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови.

Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия.

Mineral filter for asphalt concrete mixtures. Specification.

Чинний з 01.01.2004 р.

На заміну ГОСТ 16557-78 «ДерждорНДІ»

ДСТУ Б В.2.7-122:2009 (ГОСТ 111-2001)

Скло листове. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ).

Стекло листовое. Технические условия. Sheet glass. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р. На заміну

ДСТУ Б В.2.7-122-2003 ТК 300 «Світлопрозорі конструкції»

ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-2001)

Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови.

Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия.

Laminated glass for building. Specifications.

Чинний з 01.01.2005 р.

Введено вперше

«ОАО «Институт стекла», Росія

ДСТУ Б В.2.7-124-2004

Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови.

Цемент для строительных растворов. Технические условия. Cement for building mortars. Specification.

Чинний з 01.04.2005 р На заміну ГОСТ 25328-82 НДІ «УКРДІЦЕМЕНТ»

ДСТУ Б В.2.7-125:2006

Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови.

Материалы из малопрочных известняков для дорожных работ. Технические условия.

Materials from weak limestones for road building works. Specifications.

Чинний з 01.02.2007 р.

На заміну РСТ УССР 5028-90 «ДерждорНДІ»

ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови.

Смеси строительные сухие модифицированные. Общие технические условия.

Modified dry building mixtures. General specifications.

Чинний з 01.06.2011 р.

На заміну

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 НТК „Будстандарт”

ДСТУ Б В.2.7-127:2006

Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови.

Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия.

Stone mastic road concrete mix and stone mastic asphalt. Specifications.

Чинний з 01.01.2007 р. Введено вперше «ДерждорНДІ»

ДСТУ Б В.2.7-128:2006

Добавки активні мінеральні та добавки- наповнювачі до цементу. Технічні умови.

Добавки активные минеральные и добавки- наполнители к цементу. Технические условия.

Active mineral additions and additions-fillers for cement. Specification.

Чинний з 01.01.2007 р. Введено вперше НДІ «УКРДТТ ЦЕМЕНТ»

ДСТУ Б В.2.7-129:2006

Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови.

Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

Bituminous road emulsions. Specification.

Чинний з 01.06.2007 р.

На заміну ГОСТ 18659-81 «ДерждорНДІ»

ДСТУ Б В.2.7-130:2007

Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови.

Профили поливинилхлоридные для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия.

Exstruded sations from PVC for enclosure filding structures. General specifications.

Чинний з 01.11.2007 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.6-15-99 у частині: розділ 1, абзац 4, рядок 4; 4.3.2-4.3.11; 7.19-7.25 Зміна № 1

чинна з 01.03.2010 р.

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДСТУ Б В.2.7-131:2007

Пісок кварцовий. Технічні умови.

Песок кварцевый. Технические условия. Quartz sand. Specifications.

Чинний з 01.01.2008 р.

Введено вперше.

Корпорація «Укрбудматеріали» Зі скасуванням ГОСТ 22551- 77, ГОСТ 22552.0-77, ГОСТ 22552.1-77, ГОСТ 22552.2-93, ГОСТ 22552.3-93,

ГОСТ 22552.4-77, ГОСТ 22552.5-77, ГОСТ 22552.6-77, ГОСТ 22552.7-77

ДСТУ Б В.2.7-132:2007

Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників.

Пенополиуретаны монтажные (монтажные пены). Номенклатура показателей.

Fiiting foam polyurethanes (fiiting foams). Nomenclature indicators.

Чинний з 01.02.2008 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.7-133:2007

Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування.

Материалы герметизирующие полимерные отверждающиеся однокомпонентные. Методы испытаний.

Sealing materials polymeric curing monocomponent. Methods of test.

Чинний з 01.02.2008 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.7-134:2007

Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування.

Пенополиуретаны монтажные (монтажные пены). Методы испытания.

Fiiting foam polyurethanes (fiiting foams). The methods of test.

Чинний з 01.02.2008 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.7-135:2007

Бітуми дорожні модифіковані полімерами. Технічні умови.

Битумы дорожные, модифицированные полимерами. Технические условия.

Polymer-modified road bitumens. Specification.

Чинний з 01.02.2008 р. Введено вперше «ДерждорНДІ»

ДСТУ Б В.2.7-136:2007

Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги.

Материалы для заливки швов и трещин покрытий автомобильных дорог. Общие технические требования.

Materials for filling up of joints and cracks of motor road pavements. General specification.

Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше «ДерждорНДІ»

ДСТУ Б В.2.7-137:2008

Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови.

Блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие. Технические условия.

Blocks from cellular concrete wall small. Specifications.

Чинний з 01.10.2008 р.

На заміну ГОСТ 21520-89 Зміна № 1

чинна з 01.04.2012 р.

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-138:2007

Щебінь, гравій та пісок декоративні із природного каменю. Технічні умови (ГОСТ 22856-89, MOD).

Щебень, гравий и песок декоративные из природного камня. Технические условия.

Broken stone, pebble and sand decorative from natural stone. Specifications.

Чинний з 01.07.2008 р.

На заміну ГОСТ 22856-89 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-139:2007

Черепиця полімерпіщана. Технічні умови (EN 1304:1998, MOD).

Черепица полимерпесчаная. Технические условия.

Polymer-sand tiles and fittings. Specifications.

Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-140:2007

Труби з поліпропілену та фасонні частини до них для внутрішньої каналізації будинків і споруд. Технічні умови (EN ISO 1451:1998, MOD).

Трубы из полипропилена и фасонные изделия к ним для внутренней канализации зданий и сооружений. Технические условия.

Polypropylene pipes and fittings for indoor sewerage systems of buildings and constructions. Specifications.

Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДСТУ Б В.2.7-141:2007

Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. Технічні умови (EN ISO 1452:1999, MOD).

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида и фасонные изделия к ним для холодного водоснабжения. Технические условия.

Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pipes and fittings for cold water supply systems. Specifications.

Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДСТУ Б В.2.7-142:2007

Труби з хлорованого полінвінілхлориду та фасонны вироби до них для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови (ISO/DIS 15877:2006, ISO 1452:1999, MOD).

Трубы из хлорированного поливинилхлорида и фасонные изделия к ним для сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления. Технические условия.

Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) pipes and fittings for cold, hot water supply and heating systems. Specifications.

Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДСТУ Б В.2.7-143:2007

Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови (EN ISO 158752:2003, MOD).

Трубы из структурированного полиэтилена для сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления. Технические условия.

Crosslinked polyethylene pipes for cold, hot water supply and heating networks. Specifications.

Чинний з 01.07.2008 р. На заміну

ДСТУ Б В.2.5-17-2001 ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДCTУ Б В.2.7-144:2007

Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови (EN ISO 15874-2:2003, MOD).

Трубы для сетей холодного и горячего водоснабжения из полипропилена. Технические условия.

Polypropylene pipes for cold and hot water supply networks. Speсifications.

Чинний з 01.07.2008 р. На заміну

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДCTУ Б В.2.7-145:2008

Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови.

Изделия бетонные тротуарные неармированные. Технические условия.

Concrete paving products not mountings. Specifications.

Чинний з 01.10.2008 р.

На заміну ГОСТ 17608-91 (в частині неармованих виробів) ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-146:2008

Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови.

Изделия поливинилхлоридные погонажные. Общие технические условия.

Polyvinylchloride linear products. General specifications.

Чинний з 01.10.2008 р.

На заміну ГОСТ 19111-77 НТЦ «ВНДІХІМПРОЕКТ»

ДCTУ Б В.2.7-147:2008

Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості (EN 12371:2001, MOD).

Методы испытаний природного камня. Определение морозостойкости.

Natural stone test methods - Determination of frost resistance.

Чинний з 01.10.2008 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДCTУ Б В.2.7-148:2008

Скло листове армоване. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ).

Стекло листовое армированное. Технические условия.

Armoured sheet glass. Specifications.

Чинний з 01.01.2009 р. На заміну ГОСТ 7481-78 НТП «Стандарт»

ДCTУ Б В.2.7-149:2008

Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови.

Щебень и щебёночно-песчаные смеси из шлаков металлургических для дорожных работ. Технические условия.

Crushed stone and crashed stone-sand mixes from slags metallurgical for road building works. Specifications.

Чинний з 01.05.2009 р. На заміну ГОСТ 3344-83 «ДерждорНДІ»

ДCTУ Б В.2.7-150:2008

Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Загальні технічні умови.

Пенополиуретаны монтажные (монтажные пены).Общие технические условия.

Fiiting foam polyurethanes (fiiting foams). General specifications.

Чинний з 01.07.2009 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.7-151:2008

Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови (EN 12201-2:2003, MOD).

Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды Технические условия.

Polyethylene (PE) pipes for water supply Specifications.

Чинний з 01.06.2009 р.

На заміну ГОСТ 18599-83 НВФ «Полімербуд»

ДСТУ Б В.2.7-152:2008

Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під постійним моментом (EN 13161:2001, МОD).

Методы испытаний природного камня. Определение предела прочности при изгибе под постоянным моментом.

Natural stone test methods - Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester.

Чинний з 01.06.2009 р. Введено вперше ТК «Будматеріали»

ДСТУ Б В.2.7-153:2008

Методи випробування природного каменю. Визначення опору старінню через тепловий удар (EN 14066:2003, МОD).

Методы испытаний природного камня. Определение сопротивления старению способом теплового удара.

Natural stone test methods -Determination of resistance to ageing by thermal shock.

Чинний з 01.06.2009 р. Введено вперше ТК «Будматеріали»

ДСТУ Б В.2.7-154:2008

Методи випробування природного каменю. Визначення стійкості до стирання (EN 14157:2004, МОD).

Методы испытаний природного камня. Определение стойкости к истираемости.

Natural stone test methods -Determination of the abrasion resistance.

Чинний з 01.06.2009 р. Введено вперше ТК «Будматеріали»

ДСТУ Б В.2.7-155:2008

Методи випробування природного каменю. Визначення опору ковзанню з використанням маятникового дослідного приладу (EN 14231:2003, МОD).

Методы испытаний природного камня. Определение сопротивления скольжению с использованием маятникового опытного прибора.

Natural stone test methods -Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester.

Чинний з 01.06.2009 р. Введено вперше ТК «Будматеріали»

ДСТУ Б В.2.7-156:2008

Скло листове узорчате. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ).

Стекло листовое узорчатое. Технические условия.

Patterned glass. Specifications

Чинний з 01.06.2009 р. На заміну ГОСТ 5533-86 ТК «Будматеріали»

ДСТУ Б В.2.7-157:2011

Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови.

Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия.

Perlite expanded sand and crushed stone. Technical specification.

Чинний з 01.05.2011 р.

На заміну ГОСТ 10832-91 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-158:2008

Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги (ISO 11600:2002 (Е), MOD).

Материалы герметизирующие полимерные. Классификация. Общие технические требования.

Sealing materials polymeric. Classification. General technical requirements.

Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 25621-83 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-159:2008

Матеріали та вироби полімерні для покриття підлог. Класифікація (EN 685:1995, NEQ).

Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация.

Polymer materials and products for flooring. Classification.

Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 17241-71 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-160:2008

Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові. Технічні умови (EN 650:1996, NEQ).

Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия.

Linoleum polyvinyl chloride on the tissue real cause. Specifications.

Чинний з 01.07.2009 р. На заміну ГОСТ 7251-77 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-161:2008

Плити декоративні на основі природного каменю. Технічні умови.

Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия.

Decorative facing slabs of crushed natural stone. Specifications.

Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 24099-80 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-162:2008

Вироби паперово-шаруваті декоративні. Номенклатура показників.

Изделия бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей.

Decorative paper laminates. Nomenclature of characteristics.

Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 4.229-83 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-163:2008

Плити бетонні фасадні. Технічні умови.

Плиты бетонные фасадные. Технические условия.

Fasade concrete boards. Specifications.

Чинний з 01.07.2009 р. На заміну ГОСТ 6927-74 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-164:2008

Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови.

Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные. Технические условия.

Products from cellular concrete heat isolation. Specifications.

Чинний з 01.07.2009 р. На заміну ГОСТ 5742-76 Зміна № 1

чинна з 01.04.2012 р.

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-165:2008

Методи визначення гігроскопічної сорбції будівельних матеріалів та виробів (EN ISO 12571:2000, NEQ).

Методы определения гигроскопической сорбции строительных материалов и изделий.

Methods determination hygroscopic sorption of building materials and products.

Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 12852.6-77 ДП «НДТБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-166:2008

Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови.

Щебень и песок из пористих горных пород. Технические условия.

Crushed stone and sand of porous rocks. General specification.

Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 22263-76 ДП «НДТБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-167:2008

Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому. Загальні технічні умови (EN 13162:2001, NEQ).

Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Общие технические условия.

Thermal insulation products from mineral wool on synthetic binder. General specification.

Чинний з 01.07.2009 р. Введено вперше ДП «НДТБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-168:2008

Вироби теплоізоляційні з пінофенопласту. Технічні умови (EN 13166:2001, NEQ)

Изделия теплоизоляционные из пенофенопласта. Технические условия.

Thermal insulation products from phenolic foam. Specifications.

Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 20916-87 ДП «НДТБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-169:2008

Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні. Технічні умови (EN 13162:2001, NEQ).

Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты ламельные. Технические условия.

Thermal insulation products from mineral wool on synthetic binder. Specification.

Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 23307-78 ДП «НДТБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-170:2008

Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності.

Бетоны. Методы определения средней плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.

Concretes. Methods of determination of middle density, moisture content, water absorption, porosity and watertightness.

Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 12730.0-78, ГОСТ 12730.2-78,

ГОСТ 12730.1-78,

ГОСТ 12730.3-78,

ГОСТ 12730.5-78,

ГОСТ 12730.4-78 Зміна № 1

чинна з 01.03.2010 р.

ДП «НДТБК»

ДСТУ Б В.2.7-171:2008

Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ).

Добавки для бетонов и строительных расстворов. Общие технические условия.

Admixtures for concretes and building mortars . General specifications.

Чинний з 01.04.2010 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-65-97 «НДТБВ»

ДСТУ Б В.2.7-172:2008

Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту водорозчинного хлориду (EN 480-10:1996, NEQ).

Добавки для бетонов и строительных расстворов. Методы испытаний. Определение содержания воднорастворенного хлорида.

Admixtures for concrete and mortars - Test methods. Determination of water-soluble chloride.

Чинний з 01.04.2010 р.

Введено вперше «НДІБВ»

ДCTУ Б В.2.7-173:2008

Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту лугу в добавках (EN 480-12:1996, NEQ).

Добавки для бетонов и строительных расстворов. Методы испытаний. Определение содержания щелочи в добавках.

Admixtures for concrete and mortars - Test methods - Determination of the alkali content of admixtures.

Чинний з 01.04.2010 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДCTУ Б В.2.7-174:2008

Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Аналіз методом інфрачервоної спектроскопії (EN 480-6:1996, NEQ).

Добавки для бетонов и строительных расстворов. Методы испытаний. Анализ методом инфракрасной спектроскопии.

Admixtures for concrete and mortars - Test methods - Infrared analysis

Чинний з 01.04.2010 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДCTУ-Н Б В.2.7-175:2008

Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах.

Руководство по использованию химических добавок в бетонах и строительных растворов.

Guidance on the use of chemical admixtures to concretes and mortars.

Чинний з 01.04.2010 р.

На заміну ДБН В.2.7-64-97 «НДІБВ»

ДCTУ Б В.2.7-176:2008

Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ).

Смеси бетонные и бетоны. Общие технические условия.

Concrete mix and concrete. General specifications.

Чинний з 01.04.2010 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДCTУ Б В.2.7-177:2009

Перехідники «Поліетилен-сталь» для газопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови.

Переходники «Полиэтилен-сталь» для газопроводов из полиэтиленовых труб. Технические условия.

"Polyethylene-steel " Adaptors for polyethylene pipelines

for transportation of gaseous fuels. Specifications.

Чинний з 01.08.2009 р. Введено вперше ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДCTУ Б В.2.7-178:2009

Деталі з’єднувальні для водопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови

(EN 12201-3:2003, MOD).

Детали соединительные для водопроводов из полиэтиленовых труб. Технические условия.

Fittings for polyethylene pipelines for transportation of water . Specifications.

Чинний з 01.08.2009 р. Введено вперше ДП «Центр-СЕПРОтепломережа»

ДСТУ Б В.2.7-179:2009

Деталі з’єднувальні для газопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови (EN 1555-3:2002, MOD).

Детали соединительные для газопроводов из полиэтиленовых труб. Технические условия.

Fittings for polyethylene pipelines for transportation of gaseous fuels . Specifications.

Чинний з 01.08.2009 р. Введено вперше ДП «Центр- СЕПРОтепломережа»

ДСТУ Б В.2.7-181:2009

Цементи лужні. Технічні умови.

Цементы щелочные. Технические условия. Alkaline cements. Specifications.

Чинний з 01.08.2009 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-24-95 КНУБА

ДСТУ Б В.2.7-182:2009

Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах.

Методы определения термина эффективной эксплуатации и теплопроводности строительных изоляционных материалов в расчетных и стандартных условиях.

Methods of determination of effective operation terms and heat conductivity of building insolation materials in design and standard conditions .

Чинний з 01.08.2010 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-183:2009

Матеріали та вироби будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація й загальні технічні вимоги.

Материалы и изделия строительные звукопоглащающие и звукоизоляционные. Классификация и общие технические требования.

Constructive sound absorbing and insulating materials and products. . Classification and general technical requirements.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.209-79, ГОСТ

23499-79

ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-184:2009

Матеріали звукоізоляційні та звукопоглинальні. Методи випробувань.

Материалы звукоизоляционные и звукопоглащающие. Методы испытаний.

Sound insulating and sound absorbent materials. Methods for test

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 16297-80 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-185:2009

Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму.

Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема.

Cements. Methods of determination of normal thickness, setting time and soundness.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 310.3-76 ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДCTУ Б В.2.7-186:2009

Цементи. Метод визначення водовідділення.

Цементы. Методы определения водоотделения.

Cements. Method of determination of water separation

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 310.6-85 ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДCTУ Б В.2.7-187:2009

Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск.

Цементы. Методы определения прочности на изгиб и сжатие.

Cements. Methods of determination of bending and compression strength. .

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 310.1-76, ГОСТ 310.4-81*

ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДCTУ Б В.2.7-188:2009

Цементи. Методи визначення тонкості помелу.

Цементы. Методы определения тонкости помола.

Cement. The methods to determine thinness of grinding.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 310.2-76 ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДCTУ Б В.2.7-189:2009

Пісок стандартний для випробувань цементів. Технічні умови.

Песок стандартный для испытаний цементов. Технические условия.

Standard sand for cements testing.

Specifications

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 6139-91 ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДCTУ Б В.2.7-190:2009

Вироби волокнистоцементні. Номенклатура показників.

Изделия волокнистоцементные. Номенклатура показателей.

Fibrocement products . Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.202-79 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.7-191:2009

Вироби паркетні. Номенклатура показників

Изделия паркетные. Номенклатура показателей.

Parquet articles. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.223-83 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.7-192:2009

Матеріали будівельні нерудні і заповнювачі для бетону пористі. Номенклатура показників.

Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей .

Rock building materials and porous aggregates for concrete. Nomenclature of indues.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.211-80 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.7-193:2009

Матеріали в’яжучі: гіпс, вапно і композиції на їх основі. Номенклатура показників.

Материалы вяжущие: гипс, известь и композиции на их основе. Номенклатура показателей.

Binding materials: gypsum, lime and mixtures on their basis. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.204-79 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-194:2009

Матеріали герметизуючі полімерні будівельні. Номенклатура показників.

Материалы герметизирующие полимерные строительные. Номенклатура показателей.

Polymer building materials for sealant. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.224-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-195:2009

Матеріали і вироби теплоізоляційні. Номенклатура показників.

Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей.

Thermoinsulating materials and products. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.201-79 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-196:2009

Матеріали клеючі полімерні для оздоблення та облицювання. Номенклатура показників.

Материалы клеящие полимерные для отделки и облицовки. Номенклатура показателей.

Adhesive polymer materials for face and decorate. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.228-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-197:2009

Матеріали облицювальні з природного каменю та блоки для їх виготовлення. Номенклатура показників.

Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей.

Facing of stone materials and natural stone blocks. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.219-81 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-198:2009

Матеріали оздоблювальні та вироби облицювальні полімерні. Номенклатура показників.

Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей.

Polymer decorative materials and facing products. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.230-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-199:2009

Плити деревинноволокнисті. Номенклатура показників.

Плиты древесноволокнистые. Номенклатура показателей.

Fibre board. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.207-79 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-200:2009

Скло та вироби будівельного призначення зі скла. Номенклатура показників.

Стекло и изделия строительного назначения из стекла. Номенклатура показателей.

Glass and wares of building purpose of glass. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.205-79 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-201:2009

Труби чавунні та пластмасові каналізаційні, фасонні частини до них та муфти чавунні для азбестоцементних напірних труб. Номенклатура показників.

Трубы чугунные и пластмассовые канализационные, фасонные части к ним и муфты чугунные для асбестоцементных напорных труб. Номенклатура показателей.

Cast ironand plastic waste pipes and fittings and cast iron couplings for asbestos-cement pressures pipes. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.227-83

НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-202:2009

Цементи та матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу.

Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа.

Cements and materials of cement production. Chemical analysis methods.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 5382-91 ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДСТУ Б В.2.7-203:2009

Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Технічні умови.

Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

Sandy-gravel mixtures for construction work. Specifications.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 23735-79 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-204:2009

Щебінь із природного каменю для баластного шару залізничної колії. Технічні умови.

Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия.

Crushed natural stone for railway ballast. Specifications.

Чинний з 01.09.2010 р. На заміну ГОСТ 7392-85 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-205:2009

Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови.

Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

Thermal plant fly-ashes for concretes. Specifications.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 25818-91 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-206:2009

Сировина для виробництва піску, гравію та щебеню із гравію для будівельних робіт. Технічні умови.

Сырье для производства песка, гравия и щебня из гравия для строительных работ. Технические условия.

Raw material for production of sand, gravel and crushed gravel for construction works. Specifications.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 24100-80 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-207:2009

Матеріали щебеневі, гравійні та піщані, оброблені неорганічними в’яжучими. Технічні умови.

Материалы щебеночные, гравийные и песчаные, обработанные неорганическими в’яжучими. Технические условия.

Crushed stone, gravel and sang materials treated by hydraulic binders. Specifications.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 23558-79 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-208:2009

Баласт гравійний та гравійно-піщаний для залізничної колії. Технічні умови.

Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия.

Gravel and sandy-gravel ballast for railway track. Specifications.

Чинний з 01.09.2010 р. На заміну ГОСТ 7394-85 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-209:2009

Щебінь з доменного шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови

Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия.

Crushed blast-furnace slag for mineral wool. Specifications.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 18866-81 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-210:2010

Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови.

Песок из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия.

Sand from screening after crushing of rocks for construction works. Specifications

Чинний з 01.08.2011 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7- 210:2009

НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-211:2009

Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови.

Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

Mixes of fly-ash and slag of thermal plants for concretes. Specifications.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 25592-91 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-212:2009

Бетони. Методи визначення стиранності.

Бетоны. Методы определения истираемости.

Concretes. Methods for determination of abrasion .

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 13087-81 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-213:2009

Бетони хімічно стійкі. Методи випробувань.

Бетоны химически стойкие. Методы испытаний.

Chemically resistant concretes. Test methods.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 25881-83 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-214:2009

Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками.

Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

Concretes. Methods for strength determination using reference specimens

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 10180-90 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-215:2009

Бетони. Правила підбору складу.

Бетоны. Правила подбора состава.

Concretes. Rules of selection of composition.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 27006-86

ДП «НДІБК»

ДCTУ Б В.2.7-216:2009

Бетони. Методи визначення деформацій усадки та повзучості.

Бетоны. Методы определения деформации усадки и ползучести.

Concretes. Methods of shrinkage and creep determination.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 24544-81 ДП «НДІБК»

ДCTУ Б В.2.7-217:2009

Бетони. Методи визначення призмової міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона.

Бетоны. Методы определения призмовой прочности, модуля упругости и коэфициента Пуассона.

Concretes. Methods of prismatic compressive strength, modulus of elasticity and poisson's ratio determination.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 24452-80 ДП «НДІБК»

ДCTУ Б В.2.7-218:2009

Бетони. Методи випробування на витривалість.

Бетоны. Методы испытания на выносливость. Concretes. Methods of fatigue tests.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 24545-81 ДП «НДІБК»

ДCTУ Б В.2.7-219:2009

Бетони. Метод прискореного визначення міцності на стиск.

Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие.

Concretes. Method of accelerated determination of compressive strength .

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 22783-77 ДП «НДІБК»

ДCTУ Б В.2.7-220:2009

Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю.

Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

Concretes. Determination of strength by mechanical methods of nondestructive testing.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 22690-88 ДП «НДІБК»

ДCTУ Б В.2.7-221:2009

Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги.

Бетоны. Классификация и общие технические требования.

Concretes. Classification and general technical requirements.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 25192-82 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-222:2009

Бетони. Радіоізотопний метод визначення середньої густини.

Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней густоты.

Concretes. Radioisotope method of average density determination .

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 17623-87 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-223:2009

Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з конструкцій.

Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

Concretes. Methods of strength evaluation on cores drilled from structures. .

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 28570-90 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-224:2009

Бетони. Правила контролю міцності. Бетоны. Правила контроля прочности. Concretes. Rules for the strength control.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 18105-86 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-225:2009

Бетони. Метод визначення тепловиділення при твердненні.

Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении.

Concretes. Method for determination of exothermic heat at hardening.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 24316-80 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-226:2009

Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності.

Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

Concretes. Ultrasonic method of strength determination.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 17624-87 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-227:2009

Бетони. Методи визначення характеристик гріщиностійкості (в’язкості руйнування) при статичному навантаженні.

Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения ) при статичной нагрузке.

Concretes. Methods for determination of fracture toughness characteristics.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну ГОСТ 29167-91 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-228:2009

Скло з низькоемісійним м’яким покриттям. Технічні умови (ГОСТ 31364-2007, МОD).

Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия.

Soft coating low emissivity glass. . Specifications.

Чинний з 01.10.2010 р. Введено вперше ТК 300 «Світлопрозорі конструкції»

ДСТУ Б В.2.7-229:2010

Методи випробувань природного каменю. Визначення міцності при стиску (EN 1926:2006, MOD).

Методы испытаний природного камня. Определение прочности при сжатии.

Natural stone test methods - determination of uniaxial compressive strength.

Чинний з 01.01.2011 р. Введено вперше НТП «Стандарт»

ДСТУ Б В.2.7-230:2010

Методи випробувань природного каменю. Петрографічний аналіз (EN 12407:2007, MOD).

Методы испытаний природного камня. Петрографический аналіз.

Natural stone test methods - Petrographic examination.

Чинний з 01.01.2011 р. Введено вперше НТП «Стандарт»

ДСТУ Б В.2.7-231:2010

Методи випробувань природного каменю. Визначення дійсної густини, об'ємної щільності, загальної та відкритої пористості (EN 1936:2006, МОD).

Методы испытаний природного камня. Определение фактической плотности, объемной плотности, общей и открытой пористости.

Natural stone test methods - determination of real density and apparent density, and of total and open porosity.

Чинний з 01.01.2011 р. Введено вперше НТП «Стандарт»

ДСТУ Б В.2.7-232:2010

Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань.

Песок для строительных работ. Методы испытаний.

Sand for construction work. Testing methods.

Чинний з 01.01.2011 р. На заміну ГОСТ 8735-88 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови.

Смеси строительные жидкие модифицированные. Общие технические условия.

Modified liquid building mixtures. General specifications.

Чинний з 01.01.2011 р. Введено вперше НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-234:2010

Матеріали рулонні бітумні та бітумно- полімерні на скловолокнистій основі покрівельні і гідроізоляційні. Технічні умови.

Материалы рулонные битумные и битумные и битумно-полимерные на стекловолокнистой основе кровельные и гидроизоляционные. Технические условия.

Bitumen and bitumen-plastic flexible sheets on glasswool basement for roofing and waterproofing. Specifications.

Чинний з 01.03.2011 р.

На заміну ГОСТ 15879-70 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-235:2010

Фасонні елементи з мінеральної вати для ізоляції трубопроводів. Технічні умови.

Фасонные элементы из минеральной ваты для изоляции трубопроводов. Технические условия.

Fashioned elements from mineral wool for pipe insulation. Specifications.

Чинний з 01.03.2011 р На заміну ГОСТ 23208-83 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-236:2010

Мастики на основі бітуму покрівельні та ізоляційні гарячі. Технічні умови.

Мастики на основе битума кровельные и изоляционные горячие. Технические условия.

Ноt mastics on bitumen basememt for roofing and insulating.  Specifications.

Чинний з 01.03.2011 р На заміну ГОСТ 2889-80 та ГОСТ 15836-79 ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-237:2010

Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні умови (ГОСТ 6665-91, MOD).

Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.

Concrete and reinforced concrete curbs. Specifications.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну ГОСТ 6665-91 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.7-238:2010

Плити бетонні тротуарні. Технічні умови (ГОСТ 17608-91, MOD).

Плиты бетонные тротуарные. Технические условия.

Footway concrete slabs. Specifications.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 17608-91 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.7-239:2010

Розчини будівельні. Методи випробувань (EN 1015-11:1999, NEQ).

Растворы строительные. Методы испытаний.

Building mortars. Methods of test.

Чинний з 01.08.2011 р.

На заміну ГОСТ 5802-86 ДП «НДІБМВ»

ДCTУ-Н-ЗT Б В.2.7- 40:2010

Методика визначення здатності вогнезахисних покриттів для деревини та металевих конструкцій зберігати свої вогнезахисні властивості упродовж гарантійного терміну експлуатації.

Методика определения способности огнестойких покрытий для древесины и металлических конструкций сохранять свои огнезащитные свойства на протяжении гарячекатаного термина эксплуатации.

Methods of the determination of the ability fireprotection coating on wood and metallic buildings to save their own fireprotection characteristics on length of warranty shelf time.

Технічний звіт «НДІБВ»

ДCTУ Б В.2.7-241:2010

Камінь бутовий. Технічні умови. Камень бутовый. Технические условия. Stone rubble. Technical requirements.

Чинний з 01.09.2011 р. Введено вперше ДП «ЛьвівбудмНДІпроект»

ДCTУ Б В.2.7-242:2010

Прокладки ущільнювальні для вікон і дверей. Загальні технічні умови.

Прокладки уплотняющие для окон и дверей. Общие технические условия.

Gaskets weathers strip for windows and doors. General specifications.

Чинний з 01.09.2011 р.

На заміну ГОСТ 10174-90 «НДІБВ»

ДCTУ Б В.2.7-243:2010

Паркет планковий. Технічні умови.

Паркет штучный. Технические условия.

Floor parquets products. Рlank parquet. Specifications.

Чинний з 01.10.2011 р.

На заміну ГОСТ 862.1-85 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-244:2010

Вироби з деревини і деревинних матеріалів. Покриття лакофарбові. Класифікація і познаки.

Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения.

Products of wood and wood materials. Paint coatings. Classification and designations.

Чинний з 01.10.2011 р.

На заміну ГОСТ 24404-80 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.7-245:2010

Вироби керамічні клінкерні. Технічні умови.

Изделия керамические клинкерные. Технические условия.

Wall ceramic clinker. Technical requirements.

Чинний з 01.09.2011 р. Введено вперше ДП «ЛьвівбудмНДІпроект»

ДСТУ Б В.2.7-246:2010

Камені бортові і стінові з гірських порід. Технічні умови.

Камни бортовые и стеновые из горных пород. Технические условия.

Border and wall stones from rocks. Specifications.

Чинний з 01.09.2011 р.

На заміну ГОСТ 6666-81 та ГОСТ 4001-84 ДП «ЛьвівбудмНДІпроект»

ДСТУ Б В.2.7-247:2010

Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань.

Порошок минеральный для смесей асфальтобетонных и органо-минеральных дорожных. Методы испытаний.

Mineral filler for asphalt and organomineral mixtures. Methods of tests.

Чинний з 01.11.2011 р.

На заміну ГОСТ 12784-78 «ДерждорНДІ»

ДСТУ Б В.2.7-248:2011

Матеріали стінові. Методи визначення границь міцності при стиску і згині (ГОСТ 8462-85, MOD).

Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.

Wall materials. Methods for determination of ultimate compressive and bending strength.

Чинний з 01.12.2012 р. На заміну ГОСТ 8462-85

ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-249:2011

Бетони жаростійкі. Технічні умови (ГОСТ 20910-90, MOD).

Бетоны жаростойкие. Технические условия.

Refractory concretes. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 20910-90 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-250:2011

Матеріали будівельні. Діелькометричний метод вимірювання вологості (ГОСТ 21718-84, MOD).

Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности.

Dielectric method of measurement of moisture.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 21718-84 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-251:2011

Матеріали будівельні. Метод визначення питомої теплоємності (ГОСТ 23250-78, MOD).

Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости.

Building materials. Method of specific heat determination.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 23250-78 ДП «НДІБК»

ДСТУ Б В.2.7-252:2011

Цегла та камені силікатні. Ультразвуковий метод визначення міцності на стиск (ГОСТ 24332-88, MOD).

Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии.

Silica bricks and stones. Ultrasonic method of compressive strength determination.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 24332-88 ДП «НДТБК»

ДСТУ Б В.2.7-253:2011

Матеріали та вироби будівельні. Методи визначення опору паропроникності (ГОСТ 25898-83, MOD).

Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию.

Building materials and products. Methods of steam-tightness determination.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 25898-83 ДП «НДТБК»

ДСТУ Б В.2.7-255:2011

Цегла кислототривка. Технічні умови (ГОСТ 474-90, MOD).

Кирпич кислотоупорный. Технические условия.

Acid-proof brick. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р. На заміну ГОСТ 474-90 ДП «НДТБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-256:2011

Плитки кислототривкі і термокислототривкі керамічні. Технічні умови (ГОСТ 961-89, MOD).

Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия.

Acid-resistant and thermostable acid-resistant ceramic tiles. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р. На заміну ГОСТ 961-89 ДП «НДТБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-257:2011

Портландцементи білі. Технічні умови (ГОСТ 965-89, MOD).

Портландцементы белые. Технические условия.

Portland cements, white. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р. На заміну ГОСТ 965-89 ДП «НДТБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-258:2011

Цементи глиноземисті та високоглиноземисті. Технічні умови (ГОСТ 969-91, MOD).

Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия.

Alumina and high alumina cements. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р. На заміну ГОСТ 969-91 ДП «НДТБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-259:2011

Картон покрівельний. Технічні умови (ГОСТ 3135-82, MOD).

Картон кровельный. Технические условия.

Roofing cardboard. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 3135-82 ДП «НДТБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-260:2011

Пергамін покрівельний. Технічні умови (ГОСТ 2697-83, MOD).

Пергамин кровельный. Технические условия. Roofing asphalt felt. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 2697-83

ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-261:2011

Шлаки доменні та електротермофосфорні гранульовані для виробництва цементів. Технічні умови (ГОСТ 3476-74, MOD).

Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов. Технические условия.

Slags blast-furnage and electric-phosphoric granulated for manufacturing of cement.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 3476-74

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-262:2011

Гідроізол. Технічні умови (ГОСТ 7415-86, MOD).

Гидроизол. Технические условия. Hydroisol. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 7415-86 ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-263:2011

Вироби азбестоцементні листові. Методи випробувань (ГОСТ 8747-88, MOD).

Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний.

Asbestos-cement sheet products. Test methods.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 8747-88 ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-264:2011

Заповнювачі пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань (ГОСТ 9758-86, MOD).

Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний.

Non-organic porous aggregates for construction work. Test methods.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 9758-86

ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-265:2011

Руберойд. Технічні умови (ГОСТ 10923-82, MOD).

Рубероид. Технические условия.

Ruberoid. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 10923-82

ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-266:2011

Цемент гіпсоглиноземистий, що розширюється. Технічні умови (ГОСТ 1105274, MOD).

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся. Технические условия.

Gypsum-alumina expanding cement. Specification.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 11052-74

ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-268:2011

Портландцемент кольоровий. Технічні умови (ГОСТ 15825-80, MOD).

Портландцемент цветной. Технические условия.

Coloured portland cement. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 15825-80

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-269:2011

Лінолеум гумовий багатошаровий - релін. Технічні умови (ГОСТ 16914-71, MOD).

Линолеум резиновый многослойный - релин. Технические условия.

Rubber multilayer linoleum-relin. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 16914-71

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-270:2011

Плитки керамічні литі та килими з них. Технічні умови (ГОСТ 18623-82, MOD).

Плитки керамические литые и ковры из них. Технические условия.

Cast ceramic tiles and carpets thereof. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 18623-82

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-271:2011

Арболіт та вироби з нього. Загальні технічні умови (ГОСТ 19222-84, MOD).

Арболит и изделия из него. Общие технические условия.

Arbolit and its products. General specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 19222-84

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-272:2011

Фольгоізол. Технічні умови (ГОСТ 20429-84, MOD).

Фольгоизол. Технические условия.

Folgoisol. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 20429-84

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-273:2011

Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD).

Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

Water for concretes and mortars. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 23732-79

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-274:2011

Добавки для цементів. Класифікація (ГОСТ 24640-91, MOD).

Добавки для цементов. Классификация.

Additions for cements. Classification.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 24640-91

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-275:2011

Вироби вапняно-кремнеземисті теплоізоляційні. Технічні умови (ГОСТ 24748-81, MOD).

Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия.

Heat insulation lime-siliceous products. Specification.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 24748-81

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-276:2011

Матеріали полімерні рулонні і плиткові для підлог. Метод визначення показника теплозасвоєння (ГОСТ 25609-83, MOD).

Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения.

Soft and tile materials for floor covering. Procedure for determining the heat absoprtion value.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 25609-83

ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б В.2.7-277:2011

Плити цементностружкові. Технічні умови (ГОСТ 26816-86, MOD)

Плиты цементно-стружечные. Технические условия.

Cement-bonded wood boards.

Specifications.

 

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 26816-86

ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-278:2011

Бетони легкі та ніздрюваті. Правила контролю середньої густини (ГОСТ 27005-86, MOD).

Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности.

Light-weight and cellular concretes. Rules of average density control.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 27005-86

ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-279:2011

Ізол. Технічні умови (ГОСТ 10296-79, MOD). Изол. Технические условия. Isol-hydroinsulating material. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 10296-79

ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-280:2011

Вермикуліт спучений. Технічні умови (ГОСТ 12865-67, MOD).

Вермикулит вспученный. Технические условия.

Expanded vermiculits. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 12865-67

ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-281:2011

Цементи. Класифікація (ГОСТ 23464-79, MOD).

Цементы. Классификация.

Cements. Classification.

Чинний з 01.10.2012 р.

На заміну ГОСТ 23464-79

ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-282:2011

Плитки керамічні. Технічні умови (EN 14411:2006, NEQ).

Плитки керамические.Технические условия. Ceramic tiles. Specifications.

Чинний з 01.07.2012 р.

На заміну ГОСТ 6141-91 та ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93) та ДСТУ Б В.2.7-117- 2002 (ГОСТ 6787-2001)

ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-283:2011

Плитки керамічні. Методи випробувань. Плитки керамические.Методы испытаний. Ceramic tiles. Test methods.

Чинний з 01.07.2012 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-118- 2002 (ГОСТ 27180-2001)

ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-284:2011

Плитки скляні облицювальні килимово- мозаїчні та килими з них. Технічні умови.

Плитки стеклянные облицовочные ковровомозаичные и ковры из них. Технические условия.

Glass carpet-mosaic facing tiles and carpets from them. Specifications.

Чинний з 01.07.2012 р.

На заміну ГОСТ 9272-81, ГОСТ 17057-89 та ГОСТ 21992-83

ТК 300 „Світлопрозорі конструкції”

ДCTУ Б В.2.7-285:2011

Заповнювач стільниковий паперовий. Технічні умови (ГОСТ 23233-78, MOD).

Заполнитель сотовый бумажный. Технические условия.

Aggregate cellular paper. General technical requirements.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 23233-78 ДП «НДІБМВ»

ДCTУ Б В.2.7-286:2011

Грати вентиляційні пластмасові. Технічні умови. (ГОСТ 13448-82, MOD).

Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия.

Plastic ventilation grills. Specifications

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 13448-82 КП «НТЦ «Академія будівництва України»

ДСТУ Б В.2.7-287:2011

Бетон силікатний щільний. Технічні умови.

Бетон силикатный плотный. Технические условия.

Dense silicate concrete. Technical requirements

Чинний з 01.10.2012 р.

На заміну ГОСТ 25214-82 ДП «НДТБК»

ДСТУ Б В.2.7-288:2011

Бетони хімічно стійкі. Технічні умови.

Бетоны химически стойкие. Технические условия.

Chemically resistant concretes. Specifications.

Чинний з 01.10.2012 р.

На заміну ГОСТ 25246-82 ДП «НДТБК»

ДСТУ Б В.2.7-289:2011

Цементи. Методи визначення теплоти гідратації (EN 196-9:2010, MOD).

Цементы. Метод определения тепловыделения.

Cements. Test method for heat of hydration.

Чинний з 01.07.2012 р.

На заміну ГОСТ 310.5-88 КП «НТЦ «Академія будівництва України»

ДСТУ Б В.2.7-290:2011

Будівельні матеріали. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури (ГОСТ 2202376, MOD).

Материалы строительные. Метод микроскопического количественного анализа структуры.

Building materials. Method of microscopical quantative structure analysis.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 22023-76 КП «НТЦ «Академія будівництва України»

ДСТУ Б В.2.7-291:2011

Будівельні матеріали. Нейтронний метод вимірювання вологості (ГОСТ 23422-87, MOD).

Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности.

Building materials. Neutron method of humidity measurement.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 23422-87 КП «НТЦ «Академія будівництва України»

ДСТУ Б В.2.7-292:2011

Матеріали полімерні еластичні та текстильні для покриття підлог. Методи контролювання.

Материалы полимерные эластичные и текстильные для покрытия для полов. Методы контроля.

PVC materials for floors. Methods of control.

Чинний з 01.10.2012 р.

На заміну ГОСТ 11529-86 «НДТБВ»

ДСТУ Б В.2.7-293:2011

Прокладки гумові пористі ущільнювальні (ГОСТ 19177-81, MOD).

Прокладки резиновые пористые уплотняющие.

Rubber porous sealing gaskets. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 19177-81 «НДТБВ»

ДСТУ Б В.2.7-294:2011

Матеріали будівельні полімерні оздоблювальні. Методи визначення кольоростійкості під дією світла, рівномірності забарвлення та світлості (ГОСТ 11583-74, MOD).

Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты.

Polimer materials, building and finishing. Methods for the determination of light resistance and uniformity of painting and lightness.

Чинний з 01.10.2012 р.

На заміну ГОСТ 11583-74 «НДТБВ»

ДСТУ Б В.2.7-295:2011

Матеріали та вироби будівельні полімерні оздоблювальні на основі полівінілхлориду. Метод санітарно-хімічної оцінки (ГОСТ 26150-84, MOD).

Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарнохимической оценки.

Decorative polymer building materials and products on the basic of PVC. Method of sanitary-chemical estimation.

Чинний з 01.10.2012 р.

На заміну ГОСТ 26150-84 «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.7-296:2011

Панелі шаруваті з утеплювачем із пінопластів для стін та покриттів будівель. Пінопласти. Метод визначення усадки (ГОСТ 24434-80, MOD).

Панели слоистые с утеплителем из пенопласта для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки.

Laminated wall and roof panels with plastic foam thermal insulation. Plastic foams. Method of determining shrinkage.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 24434-80 КП «НТЦ «Академія будівництва України»

ДСТУ Б В.2.7-297:2011

Панелі легкі огороджуючі з утеплювачем із пінопласту. Метод визначення модулів пружності і зсуву пінопласту (ГОСТ 2340486, MOD).

Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта.

Lightweight enclosure panels with foam plastic thermal insulation. Method of determining modulus of elasticity and shear modulus of foam plastic.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 23404-86 КП «НТЦ «Академія будівництва України»

ДСТУ 2602-94

Виливки шлакокам’яні. Загальні технічні умови.

Отливки шлакокаменные. Общие технические условия.

Castings slag stone. General specifications.

Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше

ДСТУ 3819-98

Паркет маломірний з відходів деревообробних виробництв. Технічні умови.

Паркет маломерный из отходов деревообрабатывающих производств. Технические условия.

Parquet small measured made of offal timber of manufacturing industry. Specifications.

Чинний з 01.01.2000 р. Введено вперше

ДСТУ 3841-99

Щити дерев’яні для підлоги. Технічні умови Щиты деревянные для пола. Технические условия.

Wooden panels for floor. Specifications.

Чинний з 01.01.2000 р. Введено вперше

ДСТУ 4148-2003

Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови.

Битумы нефтяные строительные.

Технические условия.

Petroleum construction bitumens. Specifications.

Чинний з 01.01.2004 р. Зміна № 1 ІПС № 3, 2007 Введено вперше

ДСТУ Б ГОСТ 16381:2011

Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Класифікація і загальні технічні вимоги (ГОСТ 16381-77, IDT).

Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования.

Thermal insulating building materials and products. Classification and general technical requirements.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 16381-77 ДП «НДІБМВ»

ДСТУ Б ГОСТ 22695:2011

Панелі стін та покриттів будівель шаруваті з утеплювачем із пінопластів. Пінопласти. Методи випробувань на міцність (ГОСТ 22695-77, IDT).

Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность.

Laminated wall and roof panels with foam plastic thermal insulation. Foam plastics. Methods of strength testing.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 22695-77 КП «НТЦ «Академія будівництва України»

ДСТУ EN 196-1:2007

Методи випробування цементу.

Частина 1. Визначення міцності (EN 1961:2005, IDT).

Методы испытания цемента Часть: 1. Определение прочности.

Methods of testing cement Part:1. Determinati on of strength.

Чинний з 01.08.2007 р. Введено вперше ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДСТУ Б EN 196-2:2008

Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цемента (EN 1962:2005, IDT).

Методы испытания цемента. Часть 2. Химический анализ цемента.

Methods of testing cement .Part 2. Chemical analysis of cement.

Чинний з 01.07.2009 р. Введено вперше ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДСТУ EN 196-3:2007

Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму (EN 196-3:2005, IDT).

Методы испытаний цемента. Часть 3. Определение сроков схватывания и равномерности изменения объема.

Methods of testing cement. Part 3. Timing of setting and soundness.

Чинний з 01.08.2007 р. Введено вперше ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДСТУ Б CEN/TR 196-4:2009

Методи випробування цементу. Частина 4. Кількісне визначення складників (CEN/TR 196-4:2007, IDT).

Методы испытаний цемента. Часть 4. Количественное определение составляющих.

Methods of testing cement. Part 4. Quantitative determination of constituents.

Чинний з 01.11.2009 р.

Введено вперше ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДCTУ Б EN 196-5:2010

Методи випробування цементу. Частина 5. Визначення пуцоланічних властивостей пуцоланового цементу (EN 196-5:2005, IDT).

Методы испытаний цемента. Часть 5. Определение пуццоланичных свойств пуццоланового цемента.

Methods of testing cement. Pozzolanicity test for pozzolanic cements.

Чинний з 01.09.2011 р. Введено вперше ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДCTУ EN 196-6:2007

Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу (EN 196-6:1989, IDT).

Методы испытания цемента. Часть 6: Определение тонкости помола.

Methods of testing cement. Part 6: Determination of fineness.

Чинний з 01.08.2007 р. Введено вперше ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДCTУ Б EN 196-7:2010

Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу (EN 196-7:2007, IDT).

Методы испытаний цемента. Часть 7. Методы отбора и подготовки проб цемента.

Methods of testing cement. Methods of taking and preparing samples of cement.

Чинний з 01.09.2011 р. Введено вперше ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДCTУ Б EN 196-10:2008

Методи випробування цементу.

Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хрому (VI) в цементі (EN 196-10:2006, IDT).

Методы испытания цемента. Часть 10. Определение содержания водорастворимого хрома (VI) в цементе.

Methods of testing cement. Part 10. Determination of the water-soluble chromium (VI) content of cement.

Чинний з 01.07.2009 р. Введено вперше ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДСТУ Б EN 197-1:2008

Цементи. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2000, IDT).

Цементы. Часть 1. Состав, технические условия и критерии соответствия для обычных цементов.

Cement. Part 1. Composition, specifications and conformity criteria for common cements.

Чинний з 01.07.2009 р. Введено вперше ДП «Орган з сертифікації цементів «СЕПРОЦЕМ»

ДСТУ Б EN 480-14:2011

Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення корозійного впливу хімічних добавок на сталеву арматуру при потенціостатичному електрохімічному випробуванні (EN 48014:2006, IDT).

Добавки для бетонов и строительных

расстворов. Методы испытаний. Определение коррозионного влияния химических добавок на стальную арматуру при потенциостатичном электрохимическом испытании.

Admixtures for concrete, mortar and grout. Test methods. Determination of the effect on corrosion susceptibility of reinforcing steel by potentiostatic electro-chemical test.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б EN 572-7:2011

Скло для будівництва. Основні вироби з натрій-кальцій-силікатного скла. Частина 7. Армоване або неармоване дротом скло зі швелерним профілем (EN 572-7:2004, IDT).

Стекло для строительства. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 7. Армированное или неармированное проволокой стекло с швеллерным профилем

Glass in building. Basic soda lime silicate glass products. Part 7. Wired or unwired channel shaped glass.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше ТК 300 „Світлопрозорі конструкції”

ДСТУ Б EN 1051-1:2011

Скло для будівництва. Склоблоки і скляні плити. Частина 1. Визначення показників (EN 1051-1:2003, IDT).

Стекло для строительства. Стеклоблоки и стеклянные плиты. Часть 1. Определение показателей.

Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part 1. Definitions and description.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше ТК 300 „Світлопрозорі конструкції”

ДСТУ Б EN 1051-2:2011

Скло для будівництва. Склоблоки і скляні плити. Частина 2. Оцінювання відповідності (EN 1051-2:2007, IDT).

Стекло для строительства. Стеклоблоки и стеклянные плиты. Часть 2. Оценка соответствия.

Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part 2. Evaluation of conformity.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше ТК 300 „Світлопрозорі конструкції”

ДСТУ Б EN 1925:2011

Методи випробувань природного каменю. Визначення коефіцієнта капілярного водопоглинання (EN 1925:1999, IDT).

Методы испытаний природного камня. Определение коэффициента капиллярного водопоглощения.

Natural stone test methods. Determination of water absorption coefficient by capillarity.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше НТП „Стандарт”

ДСТУ Б EN 12372:2011

Методи випробувань природного каменю. Визначення границі міцності при згині під концентрованим навантаженням (EN 12372:2006, IDT).

Методы испытаний природного камня. Определение границ прочности при сгибе под концентрированной нагрузкой.

Natural stone test methods. Determination of flexural strength under concentrated load.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше НТП „Стандарт”

ДСТУ Б EN 12440:2011

Природний камінь. Критерії для класифікації (EN 12440:2008, IDT).

Природный камень. Критерии для классификации.

Natural stone. Denomination criteria.

Чинний з 01.07.2012 р.

Введено вперше НТП „Стандарт”

ДСТУ Б EN ISO 12572:2011

Гігротермічні характеристики будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності (EN ISO 12572:2008, IDT).

Гигротермические характеристики строительных материалов и изделий. Опредление паропроницаемости.

Hygrothermal performance of building materials and products -- Determination of water vapour transmission properties.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше НТП „Стандарт”

ДСТУ Б EN 12670:2011

Природний камінь. Термінологія. (EN 12670:2001, IDT)

Природный камень. Терминология.

Natural stone — Terminology.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше НТП „Стандарт”

ДСТУ Б EN 13364:2011

Методи випробувань природного каменю. Визначення руйнівного навантаження в монтажних отворах (EN 13364:2001, IDT).

Методы испытаний природного камня. Определение разрушительной нагрузки в монтажных отверстиях.

Natural stone test methods. Determination of the breaking load at dowel hole.

Чинний з 01.07.2012 р. Введено вперше НТП „Стандарт”

ДСТУ Б EN 1296:2011

Матеріали покрівельні та гідроізоляційні рулонні, листові та у вигляді плит. Метод штучного старіння за довготривалої дії підвищеної температури (EN 1296:2000, IDT).

Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные, листовые и в виде плит. Метод искусственного старения под длительным действием повышенной температуры.

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roofing. Method of artificial ageing by long term exposure to elevated temperature.

Чинний з 01.01.2012 р.

На заміну ГОСТ 18956-73 «НДІБВ»

ДСТУ EN 984:2005

Покриви текстильні на підлогу. Метод визначення поверхневої щільності лицьового шару голкопробивних покривів на підлогу (EN 984:2001, IDT).

Покровы текстильные на пол. Метод определения поверхностной плотности лицевого слоя иглопробивных покровов на пол.

Textile floor coverings. Determination of the mass per unit area of the use surface of needled floor coverings.

Чинний з 01.01.2007 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б EN 1341:2007

Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування (EN 1341:2001, IDT).

Плиты из природного камня для мощения улиц. Требования и методы испытания.

Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test methods.

Чинний з 01.10.2008 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б EN 1342:2007

Брущатка з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування (EN 1342:2001, IDT).

Брусчатка из природного камня для мощения улиц. Требования и методы испытаний.

Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods.

Чинний з 01.10.2008 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б EN 1343:2007

Бордюри з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування (EN 1343:2001, IDT).

Бордюры из природного камня для мощения улиц. Требования и методы испытаний.

Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test methods.

Чинний з 01.10.2008 р Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б EN 1467:2007

Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги (EN 1467:2003, IDT).

Камень природный. Блоки необработанные. Требования.

Building materials. Natural stone - Rough blocks - Requirements.

Чинний з 01.10.2008 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б EN 1468:2007

Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги (EN 1468:2003, IDT).

Камень природный. Плиты необработанные. Требования.

Natural stone - Rough slabs - Requirements.

Чинний з 01.10.2008 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б EN 1469:2007

Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги (EN 1469:2004, IDT).

Изделия из природного камня. Облицовочные плиты. Требования.

Natural stone products - Slabs for cladding - Requirements.

Чинний з 01.10.2008 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ EN V 10080:2005

Сталь для армування бетону. Зварна рифлена арматурна сталь В500. Технічні умови на постачання прутків, мотків і зварної сітки (EN V 10080:1995, IDT).

Сталь для армирования бетона. Сварная рифленная арматурная сталь В500. Технические условия на поставку прутьев, мотков и сварной сети.

Steel for the reinforcement of concrete - weldable ribbed reinforcing steel B500 - technical delivery conditions for bars, coils and welded fabrics.

Чинний з 01.07.2007 р. Введено вперше ДП «НДІБК»

ДСТУ Б EN 12057:2007 (EN 12058:2003, IDT)

Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги.

Изделия из природного камня. Модульные плитки. Требования.

Natural stone products - Modular tiles - Requirements.

Чинний з 01.10.2008 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б EN 12058:2007 (EN 12057:2004, IDT)

Вироби з природного каменю. Плитки для підлоги і сходів. Вимоги.

Изделия из природного камня. Плиты для пола и лестниц. Требования.

Natural stone products - Slabs for floors and stairs -Requirements.

Чинний з 01.10.2008 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б EN 12371:2007

Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості.

Методы испытания природного камня. Определение морозостойкости.

Natural stone test methods - Determination of frost resistance.

Чинний з 01.10.2008 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б EN 13373:2007

Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів (EN 13373:2003, IDT).

Методы испытаний природного камня.Определение геометрических характеристик изделий.

Natural stone test methods -Determination of geometric characteristics on units.

Чинний з 01.10.2008 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б EN 13755:2007

Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску (EN 13755:2001, IDT).

Методы испытаний природного камня. Определение водопоглощения при атмосферном давлении.

Natural stone test methods - Determination of water absorption at atmospheric pressure.

Чинний з 01.10.2008 р. Введено вперше ТК «Будівельні матеріали»

ДСТУ Б ISO 9050:2010

Методи випробувань скла в будівництві. Визначення світлопропускання, прямого сонячного пропускання, загального пропускання сонячної енергії, ультрафіолетового пропускання та відповідні параметри скління (ISO 9050:2003, IDT).

Методы испытаний стекла в строительстве. Определение светопропускания, общего пропускания солнечной энергии, ультрафиолетового пропускания и соответствующие параметры остекления.

Glass in building -- Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing factors.

Чинний з 01.01.2011 р. ДСТУ Б В.2.7-13-95 (ГОСТ 26302-93) Втрачає чинність з 01.01.12 р.

ТК 300 «Світлопрозорі конструкції»

В 2.8.

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

ДБН В.2.8-1-95

Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення.

Требования к разработке средств механизации в строительстве и оценка их технического уровня. Основные положения.

Requirements to development of mechanization means in consruction and assesment of their technical level.

Чинні з 01.01.96 р.

На заміну РСН 347-88 Поправка

Збірник змін за 2001 р.

ПАТ «Київський будпроект»

ДБН В.2.8-2-95

Будівельні машини, обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок їх здійснення.

Строительные машины, оборудование и механизированный инструмент. Виды испытаний. Порядок их осуществления.

Building machines, equipment and mechanized instrument. Kinds of tests. The procedure of their fulfillment.

Чинні з 01.01.96 р.

Введено вперше

ПАТ «Київський будпроект»

ДБН В.2.8-3-95

Технічна експлуатація будівельних машин.

Техническая эксплуатация строительных машин.

Technical exploitation of building machines.

Чинні з 01.01.96 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДБН В.2.8-4-96

Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги.

Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Общие требования.

The system of technical service and maintenance of building machines. General instructions.

Чинні з 01.09.96 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДБН В.2.8-5-96

Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях.

Технические параметры средств механизации, которые подлежат контролю при сертификационных испытаниях.

Technical parameters of mechanization means under the control of certificated tests.

Чинні з 01.09.96 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДБН В.2.8-6-96

Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових.

Техническое обслуживание и ремонт кранов самоходных стреловых.

Technical service and maintenance of mobile arrow-shaped cranes.

Чинні з 01.09.96 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДБН В.2.8-7-96

Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва.

Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Порядок аттестации ремонтного производства.

The system of technical service and maintenance of building machines. The procedure of repair production attestation.

Чинні з 01.01.97 р. Введено вперше ОПТКТІ

"Проектбудмеханізація"

ДСТУ Б В.2.8-8-96

Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві. Загальні технічні вимоги.

Машины и оборудование для механизации штукатурных работ в строительстве.

Общие технические требования.

Machines and equipment for mechanization plasterer works in construction. State technical requirements.

Чинний з 01.01.97 р.

Введено вперше

ПАТ «Київський будпроект»

ДБН В.2.8-9-98

Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги.

Эксплуатация строительных машин. Общие требования.

Exploitation of building machines. General requirements.

Чинні з 01.10.98 р.

На заміну ГОСТ 25646-83 «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.8-10-98

Стропи вантажні. Технічні умови.

Стропы грузовые. Технические требования. Cardo ropes. Technical requirements.

Чинний з 01.01.99 р.

На заміну ГОСТ 25573-82 Зміна № 1

чинна з 01.01.2002 р.

Поправки

Збірники змін за 2001 р. та 2002 р.

Асоціація «Будтехконструкція»

ДБН В.2.8-11-99

Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів.

Технические требования к ремонту типичных повреждений металлоконструкций грузоподъемных кранов.

Technical requirements to repairing of typical damages of hoisting cranes metal constructions.

Чинні з 01.10.99 р.

Введено вперше Інститут проблем надійності машин і споруд

ДБН В.2.8-12-2000

Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві.

Типичные нормы расхода топлива и смазочных материалов для эксплуатации техники в строительстве.

Typical norms of fuel and lubricating oils losses for exploitation of technical equipment in construction.

Чинні з 01.07.2000 р. Введено вперше Зміна № 1

чинна з 01.04.2004 р. Поправка

Збірник змін за 2001 р. «НДІБВ»

ДБН В.2.8-13-2000

Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин.

Техническое диагностирование гидропровода строительных машин.

Technical hydrodrive diagnostication of building machines.

Чинні з 01.01.2001 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДБН В.2.8-14-2000

Правила зберігання будівельних машин. Правила хранения строительных машин. Instructions of keeping building machines.

Чинні з 01.01.2001 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.8-15:2009

Валики малярні. Технічні умови.

Валики малярные. Технические условия. Paint rolls. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р.

На заміну ГОСТ 10831-87 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-16:2009

Ломи сталеві будівельні. Технічні умови.

Ломы стальные строительные. Технические условия.

Pinch and wrecking steel bars. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р. На заміну ГОСТ 1405-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-17:2009

Ковші для оздоблювальних робіт. Технічні умови.

Ковши для отделочных работ. Технические условия.

Scoops for finishing works. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р. На заміну ГОСТ 7945-86 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-18:2009

Виски сталеві будівельні. Технічні умови

Отвесы стальные строительные. Технические условия.

Stееl construction plumb-lines. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р. На заміну ГОСТ 7948-80 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-19:2009

Рівні будівельні. Технічні умови.

Уровни строительные. Технические условия. Building levels. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р. На заміну ГОСТ 9416-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-20:2009

Кельми, лопатки та відрізовки. Технічні умови.

Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия.

Trowels, tuck pointing tools. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р. На заміну ГОСТ 9533-81 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-21:2009

Гладилки сталеві будівельні. Технічні умови.

Гладилки стальные строительные. Технические условия.

Constructional steel trowels. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р.

На заміну ГОСТ 10403-80 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-22:2009

Шпателі. Технічні умови.

Шпатели. Технические условия. Spatulos. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р.

На заміну ГОСТ 10778-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-23:2009

Молотки сталеві будівельні. Технічні умови.

Молотки стальные строительные. Технические условия.

Construction steel hammers. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р.

На заміну ГОСТ 11042-90 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-24:2009

Рустовки сталеві. Технічні умови.

Рустовки стальные. Технические условия. Stееl rustic tools. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р.

На заміну ГОСТ 13995-78 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-25:2009

Кліщі будівельні. Технічні умови.

Клещи строительные. Технические условия. Building tongs. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р.

На заміну ГОСТ 14184-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-26:2009

Різак для різання керамічних плиток. Технічні умови.

Резец для резки керамических плиток. Технические условия.

Cutter for ceramic tiles. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р.

На заміну ГОСТ 19259-73 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-27:2009

Соколи для штукатурних робіт. Технічні умови.

Соколы для штукатурных работ. Технические условия.

Falcons for plastering. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р.

На заміну ГОСТ 25010-81 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-28:2009

Правила, терки та напівтерки. Технічні умови.

Правила, терки и полутерки. Технические условия.

Darbies, floats and semifloats. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р.

На заміну ГОСТ 25782-90 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-29:2009

Щітки малярні. Технічні умови.

Щетки малярные. Технические условия. Painting brushes. Specifications.

Чинний з 01.07.2010 р.

На заміну ГОСТ 10597-87 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-30:2009

Форми для виготовлення залізобетонних виробів. Номенклатура показників.

Формы для изготовления железобетонных изделий. Номенклатура показателей.

Moulds for manufacturing reinforced concrete articles. Nomenclature of indices.

Чинний з 01.08.2010 р.

На заміну ГОСТ 4.217-81 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-31:2010

Затискачі напівавтоматичні для натягу арматури залізобетонних конструкцій. Технічні умови (ГОСТ 23117-91, MOD).

Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия.

Semiautomatic grips for tensioning of the steel in prestressed concrete structures. Specifications.

Чинний з 01.07.2011 р.

На заміну ГОСТ 23117-91 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-32:2011

Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Технічні умови (ГОСТ 25781-83, MOD).

Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия.

Steel moulds for reinforced concrete members. Specifications

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 25781-83 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-33:2011

Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Піддони. Конструкція і розміри (ГОСТ 25878-85, MOD)

Формы стальные для изготовления

железобетонных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры.

Steel moulds for reinforced concrete members. Pallets. Construction and dimensions.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 25878-85 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-34:2011

Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Прорізоутворювачі та вкладиші. Конструкція (ГОСТ 28715-90, MOD).

Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Прорезосоздатели и вкладыши. Конструкция.

Steel monlds for reinforced concrete members. Elements forming openings and recesses. Design.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 28715-90 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.8-35:2011

Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Борта. Конструкція і розміри (ГОСТ 27204-87, MOD).

Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры.

Steel moulds for reinforced concrete members. Sides. Construction and dimensions.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 27204-87 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.8-36:2011

Форми для виготовлення залізобетонних віброгідропресованих напірних труб. Технічні умови (ГОСТ 13981-87, MOD).

Формы для изготовления железобетонных виброгидропресированных напорных труб. Технические условия.

Forms for reinforced concrete pressure pipes made by vibrohydropressed method. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 13981-87 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.8-37:2011

Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Методи випробувань на деформативність (ГОСТ 26438-85, MOD).

Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Методы спытаний на деформативность.

Steel moulds for reinforced concrete members. Methods of tests for deformability.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 26438-85 НТК «Будстандарт»

ДCTУ Б В.2.8-38:2011

Форми для виготовлення контрольних зразків бетону. Технічні умови (ГОСТ 22685-89, MOD).

Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия.

Moulds for making control specimens of concrete. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 22685-89 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-39:2011

Засоби підмощування. Загальні технічні умови (ГОСТ 24258-88, MOD).

Способы подмащивания. Общие технические условия.

Different types of scaffolding. General specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 24258-88 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-40:2011

Оснастка монтажна для тимчасового закріплення і вивіряння конструкцій будинків. Класифікація і загальні технічні вимоги (ГОСТ 24259-80, MOD).

Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструций домов. Классификация и общие технические требования.

Assembling equipment for temporary fastening and adjusting construction buildings. Classification and general technical requirements.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 24259-80 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-41:2011

Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Класифікація і загальні технічні вимоги (ГОСТ 23478-79, MOD).

Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования.

Form for monolithic concrete and reinforced concrete structures erection. Classification and general technical requirements.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 23478-79 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-42:2011

Опалубка розбірно-пересувна дрібнощитова інвентарна для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Технічні умови (ГОСТ 23477-79, MOD).

Опалубка разборно-передвижная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия.

Collapsible travelling small panel inventory forms for monolithic concrete and reinforced concrete structures erection. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 23477-79 НТК «Будстандарт»

ДСТУ Б В.2.8-43:2011

Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD).

Ограждения инвентарные строительных площадей и участков исполнения строительно-монтажных работ. Технические условия.

Fencings for building sites. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 23407-78 «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.8-44:2011

Майданчики та драбини для будівельно- монтажних робіт. Загальні технічні умови (ГОСТ 26887-86, MOD).

Площадки и лестницы для строительномонтажных работ. Общие технические условия.

Platforms and ladders for civil engineering work. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 26887-86 «НДІБВ»

ДСТУ Б В.2.8-45:2011

Підмості пересувні збірно-розбірні. Технічні умови (ГОСТ 28012-89, MOD).

Подмосты передвижные сборно-разборные. Технические условия.

Demountable travelling stage. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 28012-89 «НДТБВ»

ДСТУ Б В.2.8-46:2011

Підмості пересувні з пересувним робочим місцем. Технічні умови (ГОСТ 28347-89, MOD).

Подмосты передвижные с передвижным рабочим местом. Технические условия.

Rolling scaffold with movable working place. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 28347-89 «НДТБВ»

ДСТУ Б В.2.8-47:2011

Риштовання стоякові приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 27321-87, MOD).

Риштовання стояковые приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия.

Demountable tubular scaffold for constructional work. Specifications.

Чинний з 01.12.2012 р.

На заміну ГОСТ 27321-87 «НДТБВ»

В 3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ, РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ

В 3.1. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд, зовнішніх мереж

ДБН В.3.1-1-2002

Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ промислових будинків і споруд.

Ремонт и усиление несущих и ограждающих строительных конструкций и оснований промышленных зданий и сооружений.

Repair and reinforcement of laying and wall building constructions and basis of industrial buildings and construction works.

Чинні з 01.07.2003 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДБН 362-92

Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будинків і споруд, що експлуатуються.

Оценка технического состояния стальных конструкций производственных зданий и сооружений, эксплуатируемых.

Technical condition assessment of steel constructions of production buildings and construction works into operation.

Чинні з 01.07.92 р.

Введено вперше ВАТ

«УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОН СТРУКЦІЯ ім.

В .М.Шимановського»

В 3.2. Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівництва

ДБН В.3.2-1-2004

Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини.

Реставрационные, консервационные и ремонтные роботы на памятках культурного наследия.

Renovate, preserving and repair works of monuments of cultural heritage.

Чинні з 01.01.2005 р. Введено вперше Зміна № 1

чинна з 01.04.2011 р. ДНТЦ «Конрест»

ДБН В.3.2-2-2009

Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт.

Жилые дома. Реконструкция и капитальный ремонт.

House buildings. Reconstruction and major repairs.

Чинні з 01.01.2010 р. Скасовується ВСН 61-89(р) «НДТпроектреконструкція»

Г. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ПОСІБНИКИ

Г1. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи

ДБН Г.1-3-95

Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів, збірних і монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів.

Типовые нормы расхода молотого шлака и щелочного компонента для изготовления шлакощелочных бетонов, сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкционных изделий.

Typical waste norms of ground slag and alkali component for production of slag alkali concretes, prefabricated and monolithic concrete and reinforced concrete constructional articles.

Чинні з 01.01.96 р.

На заміну РСН 344-87 КНУБА

ДБН Г.1-4-95

Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві.

Правила перевозки, складирования и хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования в строительстве.

Transportation, storing and keeping instructions of materials, articles, constructions and equipment in building.

Чинні з 01.01.96 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДБН Г.1-5-96

Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом та інвентарем.

Нормативная база оснащения строительных организаций (бригад) средствами механизации, инструментом и инвентарем.

Normative basis of supply building organizations with mechanization means, tools and equipment.

Чинні з 01.09.96 р.

На заміну РСН 237-87 «НДІБВ»

ДБН Г. 1-6-96

Тимчасові норми для розрахунку витрати теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів.

Временные нормы для расчета расхода тепловой энергии при тепловой обработке бетонных и железобетонных изделий.

Temporary norms to calculate thermal energy consumption by heat treatment of concrete and reinforced concrete articles.

Чинні з 01.01.97 р. На заміну СН 513-79 «НДІБВ»

ДБН Г.1-7-97

Тимчасові норми для розрахунку витрати теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних.

Временные нормы для расчета расхода тепловой и электрической энергии при производстве кирпича и камней керамических.

Temporary norms to calculate thermal energy and power consumption concerning the production of bricks and ceramic stones.

Чинні з 01.03.98 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДБН Г.1-8-2000

Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних.

Нормы расчета расхода топлива, тепловой и электрической энергии при производстве извести, кирпича и камней силикатных.

The norms to calculate fuel, thermal energy and power consumption concerning the production of lime, bricks and silicate stones.

Чинні з 01.07.2000 р. Введено вперше «НДІБВ»

ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007

Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм.

Руководство по определению стоимости разработки и экспертизы проектов строительных норм.

Instruction concerning value determination of development and examination of building codes projects.

Чинний з 01.07.2008 р. На заміну ДБН Г.1-1-93 «НДІБВ»

ДСТУ Б Г.1-10:2008

Бетони. Номенклатура показників. Бетоны. Номенклатура показателей. Concretes. Nomenclature of indexes.

Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 4.212-80 ДП «НДІБК»

ДСТУ-Н Б Г.1-11:2009

Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення.

Определение средних показателей расхода материальных ресурсов в расчете на единицу измерения функционального назначения.

Determination relation to the middle indexes of charges of financial resources in calculation on unit measuring of the functional setting.

Чинний з 01.07.2010 р. Введено вперше УкрНДЦ «Екобуд»

Д. КОШТОРИСНІ НОРМИ І ПРАВИЛА

Д1. Організація робіт з кошторисного нормування

Д 1.1. Кошторисна документація

ДБН Д.1.1-1-2000 П

 

 

 

Правила визначення вартості будівництва.

Правила определения стоимости строительства.

Regulations of construction rating.

Чинні з 01.10.2000 р.

Доповнення № 3 чинне з 01.07.2002 р. Зміна № 2

чинна з 01.07.2003 р. Зміни

чинні з 01.07.2005 р. Зміни

чинні з 01.01.2006 р. Зміна № 4

чинна з 20.03.2006 р. Зміна № 5

чинна з 06.05.2008 р. Зміна № 6

чинна з 01.04.2009 р. Зміна № 7

чинна з 12.05.2011 р.

ДБН Д.1.1-2-99

Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи.

Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на строительные работы.

Instructions concerning the use of resource element estimated norms for building works.

Чинні з 01.01.2000 р. На заміну ДБН ГУ-5-97 Доповнення № 1 чинне з 11.03.2002 р. Зміна № 1

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.1.1-3-99

Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування.

Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования.

Instructions concerning the use of resource element estimated norms for installation of equipment.

Чинні з 01.01.2000 р. На заміну ДБН ГУ-6-97 Доповнення № 1 чинне з 11.03.2002 р. Доповнення № 2 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 1

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.1.1-4-2000

Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно- будівельні роботи.

Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтностроительные работы.

Instructions concerning the use of resource element estimated norms for repair building works.

Чинні з 01.10.2000 р. На заміну ВСН-97 Доповнення № 1 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 1

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.1.1-5-2001

Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи.

Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на реставрационновосстановительные роботы.

Instructions concerning the use of resource element estimated norms for renovated and renewed works.

Чинні з 01.10.2001 р. На заміну ССН-84

ДБН Д.1.1-6-2000

Вказівки щодо застосування ресурсних елементних норм на пусконалагоджувальні роботи.

Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы.

Instructions concerning the use of resource element estimated norms for staring works.

Чинні з 01.01.2001 р.

ДБН Д.1.1-7-2000

Правила визначення вартості проектно- вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України.

Правила определения стоимости проектно- изыскательских робот для строительства, которое осуществляется на территории Украины.

Regulations of design and searching works rating for construction realized on the territory of Ukraine.

Чинні з 01.01.2001 р.

 частина III Доповнення № 1 чинне з 01.07.2002 р. Зміна № 1

чинна з 01.07.2003 р. Зміна

чинна з 01.01.2005 р. Зміни

чинні з 01.01.2006 р.

Зміна

чинна з 01.07.2007 р. Зміни

чинні з 01.04.2008 р. Зміни

чинні з 01.07.2008 р. Зміна № 7

чинна з 12.05.2011 р.

 

ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008

Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві.

Правила определения стоимости научных и научно-технических работ в строительстве.

Regulations on scientific and scientific - technical works rating in construction.

Чинний з 01.05.2009 р. Введено вперше

ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2011

Визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

Определение стоимости и тродоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным траспортом строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы исполненных работ.

Determining the cost and complexity of work on the construction industry's own request about free transport by road construction companies in the preparation and conduct of the contract price settlement for executed volumes.

Чинний з 01.06.2012 р. Введено вперше

ДСТУ Б Д.1.1-10:2011

Будинки, споруди та прибудинкові території. Норми витрат праці та матеріально-технічних ресурсів з утримання.

Дома, сооружения и придомные территории. Нормы затрат труда и материальнотехнических ресурсов по удержанию.

Houses, buildings and house areas. Norms of labor and material resources to retain.

Чинний з 01.10.2012 р. Введено вперше

Д 1.2. Вартість будівництва об’єктів і робіт

Д 2. Кошторисні норми

Д 2.2. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи

ДБН Д.2.2-1-99

Збірник 1. Земляні роботи. Сборник 1. Земляные работы. Collection 1. Earthworks.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 1

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 2

чинна з 01.04.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-2-99

Збірник 2. Гірничорозкривні роботи. Сборник 2. Горновскрышные работы. Collection 2. Mining works.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 2 Випуск № 1 чинний з 01.03.2001 р. Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

та із змінами і доповненнями, затвердженими наказами

Держбуду України від:

30.12.3       № 230,

10.03.4       № 41,

28.02.06 №55.

ДБН Д.2.2-3-99

Збірник 3. Буропідривні роботи Сборник 3. Буровзрывные работы. Collection 3. Boring and demolition works.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник З

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

та із змінами і доповненнями, затвердженими наказами

Держбуду України від:

30.12.3       № 230,

10.03.4       № 41,

28.02.06 №55.

ДБН Д.2.2-4-99

Збірник 4. Свердловини. Сборник 4. Скважины. Collection 4. Bores.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 4

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 2

чинна з 01.04.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-5-99

Збірник 5. Пальові роботи. Опускні колодязі. Закріплення грунтів.

Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов.

Collection 5. Pile works. Movable wells. Soil anchoring.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 5

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 2

чинна з 01.04.2004 р.

та із доповненням, затвердженим наказом Держбуду України від: 28.02.06 №55.

ДБН Д.2.2-6-99

Збірник 6. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні.

Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

Collection 6. Concrete and reinforced concrete monolithic constructions.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 6

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

Зміна № 5

чинна з 11.07.2008 р.

ДБН Д.2.2-7-99

Збірник 7. Бетонні та залізобетонні конструкції збірні.

Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные.

Collection 7. Concrete and reinforced concrete prefabricated.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 7 Доповнення № 1 чинне з 01.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 2

чинна з 01.04.2004 р. Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-8-99

Збірник 8. Конструкції з цегли та блоків. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков. Collection 8. Structures of brick and block.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 8 Доповнення № 1 чинне з 01.03.2001 р.

Зміна № 2

чинна з 01.04.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-9-99

Збірник 9. Металеві конструкції. Сборник 9.Металлические конструкции. Collection 9. Metal structures.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 9

Доповнення № 1

чинне з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 2

чинна з 01.04.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-10-99

Збірник 10. Дерев'яні конструкції. Сборник 10. Деревянные конструкции. Collection 10. Wooden constructions.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 10

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2001 р.

та із змінами і доповненнями, затвердженими наказами

Держбуду України від:

11.03.02 № 48,

06.12.2       № 921,

30.12.3       № 230,

10.03.4       № 41,

28.02.06 № 55.

ДБН Д.2.2-11-99

Збірник 11. Підлоги. Сборник 11. Полы.

Collection 11. Floors.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 11

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-12-99

Збірник 12. Покрівля. Сборник 12. Кровли. Collection 12. Roofing.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 12

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

та із змінами і доповненнями, затвердженими наказами Держбуду України від:

30.12.3       № 230,

10.03.4       № 41,

28.02.06 №55.

ДБН Д.2.2-13-99

Збірник 13. Захист будівельних конструкцій та устаткування від корозії.

Сборник 13. Защита строительных

конструкций и оборудования от коррозии.

Collection 13. Construction works and equipment defence from corrosion.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 13

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 2

чинна з 01.04.2004 р. Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-14-99

Збірник 14. Конструкції в сільському будівництві.

Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве.

Collection 14. Constructions in countryside building.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93 Сборник 14

Зі змінами і доповненнями, затвердженими наказами

Держбуду України від:

12.03.1       № 52,

11.03.2       № 48,

06.12.2       № 92,

30.12.3       № 230,

10.03.4       № 41,

28.02.06 №55.

ДБН Д.2.2-15-99

Збірник 15. Оздоблювальні роботи. Сборник 15. Отделочные работы. Collection 15. Decoration works.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 15

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 2

чинна з 01.04.2004 р.

Зміна № 5

чинна з 11.07.2008 р.

ДБН Д.2.2-16-99

Збірник 16. Трубопроводи внутрішні. Сборник 16. Трубопроводы внутренние. Collection 16. Inner pipelines.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 16

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-17-99

Збірник 17. Водопровід і каналізація - внутрішнє обладнання.

Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства.

Collection 17. Pipeline and sewerage are inner equipment.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 17

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

та із змінами і доповненнями, затвердженими наказами

Держбуду України від:

11.03.2       № 48,

06.12.2       № 92,

30.12.3       № 230,

10.03.4       № 41,

28.02.06 №5.

ДБН Д.2.2-18-99

Збірник 18. Опалювання - внутрішнє обладнання.

Сборник 18. Отопление - внутреннее оборудование.

Collection 18. Heating is inner equipment.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 18 Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-19-99

Збірник 19. Газопостачання - внутрішнє обладнання.

Сборник 19. Газоснабжение - внутреннее оборудование.

Collection 19. Gas supply is inner equipment.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 19.

Зі змінами і доповненнями,

затвердженими наказами

Держбуду України від:

12.03.1      № 52,

11.03.2      № 48,

06.12.2       № 92,

30.12.3       № 230,

10.03.4      № 41,

28.02.06 №55.

ДБН Д.2.2-20-99

Збірник 20. Вентиляція та кондиціонування повітря.

Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха.

Collection 20. Air ventilation and conditioning.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 20.

Зі змінами і доповненнями, затвердженими наказами Держбуду України від:

12.03.1      № 52,

11.03.2      № 48,

06.12.2       № 92,

30.12.3       № 230,

10.03.4      № 41,

28.02.06 №55.

ДБН Д.2.2-21-99

Збірник 21. Електроосвітлення будівель. Сборник 21. Электроосвещение зданий. Collection 21. Electric lighting of buildings.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 21

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 2

чинна з 01.04.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-22-99

Збірник 22. Водопровід - зовнішні мережі. Сборник 22. Водопровод - наружные сети. Collection 22. Pipeline is outside systems.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 22

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 2

чинна з 01.04.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-23-99

Збірник 23. Каналізація - зовнішні мережі. Сборник 23. Канализация - наружные сети. Collection 23. Sewerage is outside systems.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 23 Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-24-99

Збірник 24. Теплопостачання та газопроводи - зовнішні мережі.

Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети.

Collection 24. Heat supply and gas pipeline are outside systems.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 24

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Зміна № 2

чинна з 01.04.2004 р.

та із змінами і доповненнями, затвердженими наказами

Держбуду України від: 10.03.04 № 41,

28.02.06 №55.

ДБН Д.2.2-25-99

Збірник 25. Магістральні та промислові трубопроводи газо- та нафтопродуктів.

Сборник 25. Магистральные и промышленные трубопроводы газо- и нефтепродуктов.

Collection 25. Main and industrial pipelines of gas and oil products.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 25

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р.

та із змінами і доповненнями, затвердженими наказами Держбуду України від: 10.03.04 № 41,

28.02.06 №55.

ДБН Д.2.2-26-99

Збірник 26. Теплоізоляційні роботи. Сборник 26. Теплоизоляционные работы. Collection 26. Thermal insulation works.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 26

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Зміна № 2

чинна з 01.04.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-27-99

Збірник 27. Автомобільні дороги. Сборник 27. Автомобильные дороги. Collection 27. Motor roads.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 27

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 2

чинна з 01.04.2004 р.

та із доповненням, затвердженим наказом

Держбуду України від: 28.02.06 №55.

ДБН Д.2.2-28-99

Збірник 28. Залізниці.

Сборник 28. Железные дороги. Collection 28. Railways.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 28

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

ДБН Д.2.2-29-99

Збірник 29. Тунелі та метрополітени.

Сборник 29. Тоннели и метрополитены. Collection 29. Tunnels and underground railways.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 29

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 2

чинна з 01.04.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

Зміна № 4

чинна з 30.03.2007 р.

ДБН Д.2.2-30-99

Збірник 30. Мости і труби. Сборник 30. Мосты и трубы. Collection 30. Bridges and pipes.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 30

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-31-99

Збірник 31. Аеродроми. Сборник 31. Аэродромы. Collection 31. Air-fields.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 31.

Зі змінами і доповненнями, затвердженими наказами

Держбуду України від:

12.03.1       № 52,

11.03.2       № 48,

06.12.2       № 92,

30.12.3       № 230,

10.03.4       № 41, 28.02.06 №55.

ДБН Д.2.2-32-99

Збірник 32. Трамвайні колії. Сборник 32. Трамвайные пути. Collection 32. Tramways.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 32

Випуск № 1

чинний з 01 03.2001 р.

ДБН Д.2.2-33-99

Збірник 33. Лінії електропередачі.

Сборник 33. Линии электропередачи. Collection 33. Lines of electricity transmission.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 33

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 2

чинна з 01.04.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-34-99

Збірник 34. Споруди зв'язку, радіомовлення і телебачення.

Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения.

Collection 34. Connection, broadcasting and television construction works.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 34

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

ДБН Д.2.2-35-99

Збірник 35. Гірничопрохідницькі роботи Сборник 35. Горнопроходные работы. Collection 35. Mining and continous operation.

Чинний з 26.05.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 35 Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 4

чинна з 13.09.2011 р.

ДБН Д.2.2-36-99

Збірник 36. Земляні конструкції гідротехнічних споруд.

Сборник 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений.

Collection 36. Earth constructions of hydrotechnical construction works.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 36

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

ДБН Д.2.2-37-99

Збірник 37. Бетонні та залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд.

Сборник 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений.

Collection 37. Concrete and reinforced concrete constructions of hydrotechnical construction works.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 37

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

ДБН Д.2.2-38-99

Збірник 38. Кам'яні конструкції гідротехнічних споруд.

Сборник 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений.

Collection 38. Stone constructions of hydrotechnical construction works.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 38

ДБН Д.2.2-39-99

Збірник 39. Металеві конструкції гідротехнічних споруд.

Сборник 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений.

Collection 39. Metal constructions of hydrotechnical construction works.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 39

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

ДБН Д.2.2-40-99

Збірник 40. Дерев'яні конструкції гідротехнічних споруд.

Сборник 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений.

Collection 40. Wooden constructions of hydrotechnical construction works.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 40

ДБН Д.2.2-41-99

Збірник 41. Гідроізоляційні роботи гідротехнічних споруд.

Сборник 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях.

Collection 41. Damp course works in hydrotechnical construction works.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 41

ДБН Д.2.2-42-99

Збірник 42. Берегоукріплювальні роботи. Сборник 42. Берегоукрепительные работы. Collection 42. Bank anchering works

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 42

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

ДБН Д.2.2-43-99

Збірник 43. Судновозні колії стапелів та сліпів

Сборник 43. Судовозные пути стапелей и слипов.

Collection 43. Shiptransporting ways of stocks and slips.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 43

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-44-99

Збірник 44. Підводно-будівельні (водолазні) роботи.

Сборник 44. Подводностроительные (водолазные) работы.

Collection 44. Underwater building (diving) works.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 44

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

ДБН Д.2.2-45-99

Збірник 45. Промислові печі і труби. Сборник 45. Промышленные печи и трубы. Collection 45. Industrial ovens and pipes.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 45

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-46-99

Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель та споруд.

Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений.

Collection 46. The works concerning reconstruction of buildings and construction works.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 46

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.2-47-99

Збірник 47. Озеленення. Захисні лісонасадження. Багатолітні плодові насадження.

Сборник 47. Озеленение. Защитные

лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения.

Collection 47. Planting of trees and shrubs. Protection of forest plantation. Perennial fruit plantations.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну СНУ-93. Сборник 47 Випуск № 1 чинний з 01.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р.

ДСТУ Б Д.2.2-1-2008

Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. Збирання і розбирання опалубки (збірник 6).

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Сборка и разборка опалубки (сборник 6).

Concrete and ferro-concrete construct of monolithic. Assemble and reassemble casing (сollection 6).

Чинний з 01.08.2008 р.

На заміну ДБН Д.2.2-6-99 у частині норм 6-1-2-6-1-13; 6-120; 6-1-22-6-1-23; 6-14-1-6-14-14; 6-15-1; 6-16-1-6-16-Т2; 6-17-1-617-17; 6-18-1-6-18-6; 6-21-1; 6-22-1-6-22-6 га груп 50-58; 60-62

ДСТУ Б Д.2.2-2:2008

Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. Арматурні роботи (збірник 6).

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Арматурные работы (сборник 6).

Concrete and ferro-concrete construct of monolithic. Armature works (Election 6).

Чинний з 01.08.2008 р.

На заміну ДБН Д.2.2-6-99 у частині норм 6-1-2-6-1-13; 6-120; 6-1-22-6-1-23; 6-14-1-6-14-14; 6-15-1; 6-16-1-6-16-12; 6-17-1-617-17; 6-18-1-6-18-6; 6-21-1; 622-1-6-22-6 та груп 50-58, 60-62

ДСТУ Б Д.2.2-3:2008

Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. Бетонні роботи (збірник 6).

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Бетонные работы (сборник 6).

Concrete and ferro-concrete construct of monolithic. Concrete works (Election 6).

Чинний з 01.08.2008 р.

На заміну ДБН Д.2.2-6-99 у частині норм 6-1-2-6-1-13; 6-120; 6-1-22-6-1-23; 6-14-1-6-14-14; 6-15-1; 6-16-1-6-16-12; 6-17-1-617-17; 6-18-1-6-18-6; 6-21-1; 622-1-6-22-6 та груп 50-58, 60-62

ДСТУ Б Д.2.2-4:2008

Оздоблювальні роботи. Облицювання колон природним каменем (збірник 15).

Отделочные работы. Облицовка колон природным камнем (сборник 15).

Plaster works. Facing colons natural stone (collection 15).

Чинний з 01.08.2008 р.

На заміну ДБН Д.2.2-15-99 у частині груп 6, 7, 25, 27

ДСТУ Б Д.2.2-5:2008

Оздоблювальні роботи. Облицювання стін природним каменем (збірник 15).

Отделочные работы. Облицовка стен природным камнем (сборник 15).

Plaster works. Facing walls natural stone (collection 15).

Чинний з 01.08.2008 р.

На заміну ДБН Д.2.2-15-99 у частині груп 4, 5, 10-12, 24, 26, 34

ДСТУ Б Д.2.2-6:2008

Оздоблювальні роботи. Облицювання поверхонь та інші оздоблювальні роботи (збірник 15).

Отделочные работы. Облицовка поверхностей и прочие отделочные работы (сборник 15).

Plaster works. Facing surface and another plaster works (collection 15).

Чинний з 01.08.2008 р.

На заміну ДБН Д.2.2-15-99 у частині груп 13, 28-33

ДСТУ Б Д.2.2-7:2008

Дерев'яні конструкції (збірник 10). Деревянные конструкции (сборник 10). Wooden construction (collection 10).

Чинний з 01.06.2009 р. Введено вперше

ДСТУ Б Д.2.2-8:2008

Мости і труби. Монтаж прогонових будов (збірник 30).

Мосты и трубы. Монтаж пролетных строений (сборник 30).

Bridges and pipes. Assembling elements of bridges (collection 30).

Чинний з 01.06.2009 р. Введено вперше

ДСТУ Б Д.2.2-9:2008

Підлоги (збірник 11). Полы (сборник 11). Floor (collection 11).

Чинний з 01.07.2009 р. Введено вперше

ДСТУ Б Д.2.2-10:2009

Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси (збірник 29).

Тунели и метрополитены. Обслуживающие процессы (сборник 29).

Tunnels and underground passages. Attendant processes (collection 29).

Чинний з 01.02.2010 р. Втрачає чинність розділ 6 «Обслуговуючі процеси» в частині груп 270-275 га пунктів 1.1.19.1-1.1.19.15 технічної частини ДБН Д.2.2-29-99

Д 2.3. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування

ДБН Д.2.3-1-99

Збірник 1. Металообробне устаткування.

Сборник 1. Металлообрабатывающее оборудование.

Collection 1. Metal-working equipment.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 1

ДБН Д.2.3-2-99

Збірник 2. Деревообробне устаткування.

Сборник 2. Деревообрабатывающее оборудование.

Collection 2. Woodworking equipment.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 2 Доповнення № 3 чинне з 01.03.2002 р.

ДБН Д.2.3-3-99

Збірник 3. Підйомно-транспортне устаткування.

Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование.

Collection 3. Lifting and transport equipment.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 3

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 3

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 3

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 1

чинна 3 01.04.2004 р.

Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.3-4-99

Збірник 4. Дробильно-розмельне, збагачувальне та агломераційне устаткування.

Сборник 4. Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование.

Collection 4. Crushing and grinding enriching and agglomeration equipment.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 4

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.3-5-99

Збірник 5. Вагове устаткування.

Сборник 5. Весовое оборудование. Collection 5. Heavy equipment.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 5

ДБН Д.2.3-6-99

Збірник 6. Теплосилове устаткування.

Сборник 6. Теплосиловое оборудование. Collection 6. Diesel equipment.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 6

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 3

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 4

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.3-7-99

Збірник 7. Компресорні установки, насоси і вентилятори.

Сборник 7. Компрессорные установки, насосы и вентиляторы.

Collection 7. Compressor equipment, pumps and ventilators.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 7

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.3-8-99

Збірник 8. Електротехнічні установки.

Сборник 8. Электротехнические установки. Collection 8. Electrotechnical equipment.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 8

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 2

чинне з 22.02.2002 р.

Доповнення № 3

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 4

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 1

чинна з 01.04.2004 р.

Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р.

Зміна № 4

чинна з 13.09.2011 р.

ДБН Д.2.3-9-99

Збірник 9. Електричні печі.

Сборник 9. Электрические печи. Collection 9. Electric stoves.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 9

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

ДБН Д.2.3-10-99

Збірник 10. Устаткування зв'язку.

Сборник 10. Оборудование связи. Collection 10. Connection equipment.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 10

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 3

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 4

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 1

чинна з 01.04.2004 р.

Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р.

Зміна № 3

чинна з 01.06.2011 р.

ДБН Д.2.3-11-99

Збірник 11. Прилади, засоби автоматизації та обчислювальної техніки.

Сборник 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники.

Collection 11. Appliances, automation means and computers.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 11

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.3-12-99

Збірник 12. Технологічні трубопроводи.

Сборник 12. Технологические трубопроводы. Collection 12. Technlogical pipelines.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 12 Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 22.02.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 1

чинна з 01,04.2004 р. Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р. Зміна № 4

чинна з 13.09.2011 р.

ДБН Д.2.3-13-99

Збірник 13. Устаткування атомних електричних станцій.

Сборник 13. Оборудование атомных электрических станций.

Collection 13. Equipment of atomic power stations.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 13

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

ДБН Д.2.3-14-99

Збірник 14. Устаткування прокатних виробництв.

Сборник 14. Оборудование прокатных производств.

Collection 14. Equipment of rolling production.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 14

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.3-15-99

Збірник 15. Устаткування для очищення газів Сборник 15. Оборудование для очистки газов. Collection 15. Equipment for gas refinement.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 15

ДБН Д.2.3-16-99

Збірник 16. Устаткування підприємств чорної металургії.

Сборник 16. Оборудование предприятий черной металлургии.

Collection 16. Plant equipment of ferrous metallurgy.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 16

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.3-17-99

Збірник 17. Устаткування підприємств кольорової металургії.

Сборник 17. Оборудование предприятий цветной металлургии.

Collection 17. Plant equipment of non- ferrous metallurgy.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 17

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.3-18-99

Збірник 18. Устаткування підприємств хімічної га нафтопереробної промисловості.

Сборник 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Collection 18. Plant equipment of chemical and oil-processing industry.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 18

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.3-19-99

Збірник 19. Устаткування підприємств вугільної та торф'яної промисловості.

Сборник 19. Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности.

Collection 19. Plant equipment of coal and peaty industry.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 19

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 4

чинна з 13.09.2011 р.

 

ДБН Д.2.3-20-99

Збірник 20. Устаткування сигналізації, централізації та блокування на залізничному транспорті.

Сборник 20. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте.

Collection 20. Equipment of signalling, centralization and blocking on the railway transport.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 20

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

ДБН Д.2.3-21-99

Збірник 21. Устаткування метрополітенів і тунелів.

Сборник 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей.

Collection 21. Equipment of underground railways and tunnels.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93 Сборник 21

ДБН Д.2.3-22-99

Збірник 22. Устаткування гідроелектричних станцій та гідротехнічних споруд.

Сборник 22. Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений.

Collection 22. Equipment of hydroelectric power stations and hydrotechnical construction works.

Чинний з 01,01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 22

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.3-23-99

Збірник 23. Устаткування підприємств електротехнічної промисловості.

Сборник 23. Оборудование предприятий электротехнической промышленности.

Collection 23. Plant equipment of electrotechnical industry.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 23

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 3

чинне з 11.03.2002 р.

ДБН Д.2.3-24-99

Збірник 24. Устаткування підприємств промисловості будівельних матеріалів.

Сборник 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов.

Collection 24. Plant equipment of building materials industry.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 24

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

ДБН Д.2.3-25-99

Збірник 25. Устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості.

Сборник 25. Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.

Collection 25. Plant equipment of pulp and paper industry.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 25

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

ДБН Д.2.3-26-99

Збірник 26. Устаткування підприємств текстильної промисловості.

Сборник 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности.

Collection of 26. The equipment of the textile industry.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 26

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

ДБН Д.2.3-27-99

Збірник 27. Устаткування підприємств поліграфічної промисловості.

Сборник 27. Оборудование предприятий полиграфической промышленности.

Collection 27. Plant equipment of printing industry.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 27

ДБН Д.2.3-28-99

Збірник 28. Устаткування підприємств харчової промисловості.

Сборник 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности.

Collection 28. Plant equipment of food industry.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 28

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.3-29-99

Збірник 29. Устаткування театрально- видовищних підприємств.

Сборник 29. Оборудование театральнозрелищных предприятий.

Collection 29. Equipment of theatre and show plants.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 29 Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р.

ДБН Д.2.3-30-99

Збірник 30. Устаткування зерносховищ і підприємств з переробки зерна.

Сборник 30. Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна.

Collection 30. Equipment of granaries and grain processing plants.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 30

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 3

чинне з 11.03.2002 р.

ДБН Д.2.3-31-99

Збірник 31. Устаткування підприємств кінематографії.

Сборник 31. Оборудование предприятий кинематографии.

Collection 31. Plant equipment of cinematography.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 31

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

ДБН Д.2.3-32-99

Збірник 32. Устаткування підприємств електричної промисловості і промисловості засобів зв'язку.

Сборник 32. Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи.

Collection 32. Plant equipment of electric and communication means industry.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 32

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

ДБН Д.2.3-33-99

Збірник 33. Устаткування підприємств легкої промисловості.

Сборник 33. Оборудование предприятий легкой промышленности.

Collection 33. Plant equipment of light industry.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 33

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

ДБН Д.2.3-34-99

Збірник 34. Устаткування установ охорони здоров'я і підприємств медичної промисловості.

Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности.

Collection 34. Equipment of public health institutions and plants of medical industry.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 34 Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р.

ДБН Д.2.3-35-99

Збірник 35. Устаткування сільськогосподарських виробництв.

Сборник 35. Оборудование сельскохозяйственных производств.

Collection 35. Equipment of agricultural production.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 35

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

ДБН Д.2.3-36-99

Збірник 36. Устаткування підприємств побутового обслуговування і комунального господарства

Сборник 36. Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства.

Collection 36. Plant equipment of everyday repairs and other services, and municipal economy.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 36

ДБН Д.2.3-37-99

Збірник 37. Контроль якості зварних з'єднань.

Сборник 37. Контроль качества сварных соединений.

Collection 37. Quality test of welded joints.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 37

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 3

чинне з 11.03.2002 р.

Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.3-38-99

Збірник 38. Устаткування загального призначення.

Сборник 38. Оборудование общего назначения. Collection 38. Equipment of general purpose.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 38

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 3

чинне з 11.03.2002 р.

Зміна № 2

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.3-39-99

Збірник 39. Монтаж електроустаткування і підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів і приладів низьковольтних комплектних пристроїв.

Сборник 39. Монтаж электрооборудования и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств.

Collection 39. Installation of electrical equipment and connecting cables and live wires of outer network with apparatus of low-voltage complex devices.

Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну НМО-93. Сборник 39

Випуск № 1

чинний з 01.03.2001 р.

Доповнення № 3

чинне з 11.03.2002 р.

Доповнення № 4

чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 1

чинна 3 01.04.2004 р.

Д 2.4.Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи

ДБН Д.2.4-1-2000

Збірник 1. Земляні роботи. Сборник 1. Земляные работы.

Collection 1. Earthworks.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник 51

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.

Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р. Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

 

ДБН Д.2.4-2-2000

Збірник 2. Фундаменти.

Сборник 2. Фундаменты. Collection 2. Foundations.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник 52

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.4-3-2000

Збірник 3. Стіни.

Сборник 3. Стены. Collection 3. Walls.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник 53

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р.

Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

Зміна № 2

чинна з 21.01.2005 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.4-4-2000

Збірник 4. Перекриття.

Сборник 4. Перекрытия. Collection 4. Overhead cover.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник 54

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р.

Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

ДБН Д.2.4-5-2000

Збірник 5. Перегородки.

Сборник 5. Перегородки. Collection 5. Dividing walls.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник 55

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.4-6-2000

Збірник 6. Прорізи.

Сборник 6. Проемы. Collection 6. Embrasures.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник 56

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.4-7-2000

Збірник 7. Підлоги.

Сборник 7. Полы. Collection 7. Floors.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник 57

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р.

Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р. 3міна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

 

ДБН Д.2.4-8-2000

Збірник 8. Дахи, покрівлі. Сборник 8. Крыши, кровли. Collection 8. Roofs, roofings.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник 58 Доповнення № 1 чинне з 01.04 2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

ДБН Д.2.4-9-2000

Збірник 9. Сходи, ґанки.

Сборник 9. Лестницы, крыльца. Collection 9. Stairs, porches

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник 59

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.

ДБН Д.2.4-10-2000

Збірник 10. Пічні роботи.

Сборник 10. Печные работы. Collection 10. Stove works.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник

60

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.4-11-2000

Збірник 11. Штукатурні роботи.

Сборник 11. Штукатурные работы. Collection 11. Plaster works.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник 61

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.4-12-2000

Збірник 12. Малярні роботи.

Сборник 12. Малярные работы. Collection 12. Painting works.

Чинний 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник

62

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.4-13-2000

Збірник 13. Склярські, шпалерні та облицьовувальні роботи.

Сборник 13. Стекольные, обойные и облицовочные работы.

Collection 13. Glass, wallpaper and facing works.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник

63

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Доповнення № 4

чинне з 01.01.2002 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р. Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.4-14-2000

Збірник 14. Ліпні роботи.

Сборник 14. Лепные работы. Collection 14. Plastic works.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник 64

Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р.

Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

ДБН Д.2.4-15-2000

Збірник 15. Внутрішні санітарно-технічні роботи.

Сборник 15. Внутренние сантехнические работы.

Collection 15. Inside sanitary and technical works.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник 65

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.4-16-2000

Збірник 16. Зовнішні інженерні мережі.

Сборник 16. Наружные инженерные сети. Collection 16. Outside engineering networks.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник

66

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 17.05.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

Зміна № 4

чинна з 28.02.2006 р.

ДБН Д.2.4-17-2000

Збірник 17. Електромонтажні роботи.

Сборник 17. Электромонтажные работы. Collection 17. Electrical installation works.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник

67

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.

ДБН Д.2.4-18-2000

Збірник 18. Благоустрій.

Сборник 18. Благоустройство.

Collection 18. Organization of public services and amenities.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник 68

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

Зміна № 5

чинна з 05.07.2007 р.

ДБН Д.2.4-19-2000

Збірник 19. Ізоляційні роботи.

Сборник 19. Изоляционные работы. Collection 19. Isolation works.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник 69

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.

ДБН Д.2.4-20-2000

Збірник 20. Інші ремонтно-будівельні роботи.

Сборник 20. Прочие ремонтно-строительные работы.

Collection 20. Other repair and building works.

Чинний з 01.10.2000 р.

На заміну СНИрР-93. Сборник 70

Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.

Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

Зміна № 3

чинна з 28.02.2006 р.

Д 2.5. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи

ДБН Д.2.5-1-2001

Збірник 1. Архітектурно-археологічні та земляні роботи в зоні пам'ятника історії і культури.

Сборник 1. Архитектурно-археологические и земляные роботы в зоне памятника истории и культуры.

Collection 1. Architectural and archaeological works in places of historical and cultural monuments.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 1

ДБН Д.2.5-2-2001

Збірник 2. Реставрація і відтворення фундаментів і конструкцій із бутового каменю.

Сборник 2. Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Collection 2. Restoration and reproduction of constructions from rubble.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 2

ДБН Д.2.5-3-2001

Збірник 3. Реставрація і відтворення цегляних кладок.

Сборник 3. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Collection 3. Restoration and reproduction of brickworks.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 3 Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

ДБН Д.2.5-4-2001

Збірник 4. Реставрація і заміна конструкцій і цекору з природного каменю.

Сборник 4. Реставрация и замена конструкций и декора из природного камня.

Collection 4. Restoration and reproduction of constructions and decorum from stone.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 4 Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

ДБН Д.2.5-5-2001

Збірник 5. Реставрація і відтворення дерев'яних конструкцій і деталей.

Сборник 5. Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Collection 5. Restoration and reproduction of wooden constructions and components.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 5 Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

ДБН Д.2.5-6-2001

Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель.

Сборник 6. Реставрация и воссоздание кровель.

Collection 6. Restoration and reproduction of roofings.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 6

ДБН Д.2.5-7-2001

Збірник 7. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів.

Сборник 7. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Collection 7. Restoration and reproduction of metal constructions and decorative elements.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 7

ДБН Д.2.5-8-2001

Збірник 8. Штукатурні роботи.

Сборник 8. Штукатурные работы.

Collection 8. Restoration and reproduction of plaster working.

Чинний 3 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 8

ДБН Д.2.5-9-2001

Збірник 9. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром.

Сборник 9. Реставрация и воссоздание отделки искусственным мрамором.

Collection 9. Restoration and reproduction of facings with artificial marble.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 9

ДБН Д.2.5-10-2001

Збірник 10. Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер'єрів.

Сборник 10. Реставрация и воссоздание покраски фасадов и интерьеров.

Collection 10. Restoration and reproduction of facades and interiors painting.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 10 Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

ДБН Д.2.5-11-2001

Збірник 11. Реставрація і відтворення облицювань керамічними кахлями.

Сборник 11. Реставрация и воссоздание керамических израсцов.

Collection 11. Restoration and reproduction of ceramic Dutch tiles.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 11

ДБН Д.2.5-12-2001

Збірник 12. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору.

Сборник 12. Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Collection 12. Restoration and reproduction of architectural and plastic decorum.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 12 Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

ДБН Д.2.5-13-2001

Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву.

Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Collection 13. Restoration and reproduction of wooden carving.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 13 Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

ДБН Д.2.5-14-2001

Збірник 14. Реставрація і відтворення меблів із цінних порід дерева і стильних меблів музейних.

Сборник 14. Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева и стильной мебели музейной.

Collection 14. Restoration and reproduction of furniture from valuable species of trees.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 14

ДБН Д.2.5-15-2001

Збірник 15. Реставрація і відтворення паркетних підлог.

Сборник 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Collection 15. Restoration and reproduction of parquet floors.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 15

ДБН Д.2.5-16-2001

Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів.

Сборник 16. Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Collection 16. Reproduction of artistic founding wares from nonferrous metals.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 16

ДБН Д.2.5-17-2001

Збірник 17. Карбувальні, вибивні, видавлювальні роботи.

Сборник 17. Чеканные, набивные, выдавливаемые работы.

Collection 17. Engraved, beating, pressing works.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 17 Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р.

ДБН Д.2.5-18-2001

Збірник 18. Реставрація інкрустованих поверхонь.

Сборник 18. Реставрация инкрустированных поверхностей.

Collection 18. Restoration and reproduction of inlaid surfaces.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 18

ДБН Д.2.5-19-2001

Збірник 19. Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів.

Сборник 19. Реставрация и воссоздание обивки мебели и обойных декоративных элементов.

Collection 19. Restoration and reproduction of upholstery of furniture and wall paper decorative elements.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 19

ДБН Д.2.5-20-2001

Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти.

Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты .

Collection 20. Restoration and reproduction of gilding.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 20

ДБН Д.2.5-21-2001

Збірник 21. Різні роботи. Сборник 21. Резные работы. Collection 21. Different works.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 21

ДБН Д.2.5-22-2001

Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів.

Сборник 22. Реставрация и воссоздание оконных и дверных наборов.

Collection 22. Restoration and reproduction of window and door sets from ferrous and nonferrous metals.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 22 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.

ДБН Д.2.5-23-2001

Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер.

Сборник 23. Реставрация и воссоздание тканей и обоев.

Collection 23. Restoration and reproduction of materials and wall papers.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Роздел 23

ДБН Д.2.5-24-2001

Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом.

Сборник 24. Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Collection 24. Artistic treatment of hardware by galvanic method.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 24

ДБН Д.2.5-25-2001

Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальної арматури і кришталевих підвісок.

Сборник 25. Реставрация и воссоздание осветительной арматуры и хрустальных подвесок.

Collection 25. Restoration and reproduction of illuminators.

Чинний з 01.10.2001 р.

На заміну ССН-84. Раздел 25

ДСТУ Б Д.2.5-1:2010

Живописні роботи. Живописные работы. Paintings.

Чинний з 01.07.10 р. Введено вперше

Д 2.6. Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи

ДБН Д.2.6-1-2000

Збірник 1. Електротехнічні пристрої. Сборник 1. Электротехнические устройства. Collection 1. Electrotechnical equipment.

Чинний з 01.01.2001 р. Введено вперше

ДБН Д.2.6-2-2000

Збірник 2. Автоматизовані системи управління.

Сборник 2. Автоматизированные системы управления.

Collection 2. Automation systems of control.

Чинний з 01.01.2001 р. Введено вперше

ДБН Д.2.6-3-2000

Збірник 3. Системи вентиляції і кондиціювання повітря.

Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Collection 3. Ventilation and air conditioning systems.

Чинний з 01.01.2001 р. Введено вперше

ДБН Д.2.6-4-2000

Збірник 4. Підйомно-транспортне обладнання

Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование.

Collection 4. Lifting and transport equipment.

Чинний з 01.01.2001 р. Введено вперше

ДБН Д.2.6-5-2000

Збірник 5. Металообробне обладнання.

Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование.

Collection 5. Metal-working equipment.

Чинний з 01.01.2001 р. Введено вперше

ДБН Д.2.6-6-2000

Збірник 6. Холодильні та компресорні установки.

Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки.

Collection 6. Refrigerating and compressor plants.

Чинний з 01.01.2001 р. Введено вперше

ДБН Д.2.6-7-2000

Збірник 7. Теплоенергетичне обладнання.

Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование.

Collection 7. Thermal and energy equipment.

Чинний з 01.01.2001 р. Введено вперше

ДБН Д.2.6-8-2000

Збірник 8 Деревообробне обладнання.

Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование.

Collection 8. Woodworking equipment.

Чинний з 01.01.2001 р. Введено вперше

ДБН Д.2.6-9-2000

Збірник 9. Заклади водопостачання і каналізації.

Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации.

Collection 9. Water supply and sewerage construction works.

Чинний з 01.01.2001 р. Введено вперше

Д 2.7. Ресурсні

кошторисні норми експлуатації будівельних

машин та механізмів

ДБН Д.2.7-2000

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів.

Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов.

Resource estimated norms of building machines and mechanisms.

Чинні з 01.01.2001 р. На заміну ДБН ГУ-3-97 Доповнення № 1 чинне з 01.05.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01 03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 1

чинна з 01.01.2004 р. Зміна № 2

чинна з 01.03.2006 р. Зміна № 3

чинна з 03.03.2008 р. Зміна № 4

чинна з 28.10.2008 р.

 

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ КОЛИШНЬОЇ УРСР, ЧИННІСТЬ ЯКИХ НЕ СКАСОВАНА

 

Позначення

Назва

Додаткові дані

PCH 192-86/ Госстрой УССР

Контроль якості герметизації зовнішніх стиків панельних житлових будинків.

Контроль качества герметизации наружных стыков панельных жилых зданий.

Quality control of sealing joints of the outer panel residential buildings.

 

РСН 199-88/ Госстрой УССР

Інструкція з заводського виготовлення і застосування в будівництві збірних залізобетонних комплексних плит покриття опалювальних виробничих будівель.

Инструкция по заводскому изготовлению и применению в строительстве сборных железобетонных комплексных плит покрытия отапливаемых производственных зданий.

Instructions for factory production and use in the construction of precast concrete slabs covering the heated complex of industrial buildings.

 

РСН 201-89/ Госстрой УССР

Використання кварцево-залізистого піску та тонкодисперсної фракції з відходів магнітного збагачення залізних рудгірзбагачувальних комбінатів Української РСР.

Использование кварцево-железистого песка и тонкодисперсной фракции из отходов магнитного обогащения железных руд горнообогатительных комбинатов Украинской ССР.

Using the quartz-iron sand and fine fractions of the waste magnetic separation of iron ore beneficiating plants of the Ukrainian SSR.

 

РСН 251-88/ Госстрой УССР

Зварювання поліетиленових захисних покриттів будівельних конструкцій.

Сварка полиэтиленовых защитных покрытий строительных конструкций.

Welding of plastic protective coatings constructions.

 

РСН 262-90/ Госстрой УССР

Проектування та улаштування свайних фундаментів сільських будівель на посадочних грунтах.

Проектирование и устройство свайных фундаментов сельских зданий на просадочных грунтах.

Design and construction of pile foundations of rural buildings subsiding soils.

 

РСН 272-82/ Госстрой УССР

Технологія будівництва заглиблених споруд способом «збірна стіна в грунті».

Технология строительства заглубленных сооружений способом "сборная стена в грунте" .

Construction technology underground installations with " prefabricated slurry wall” way.

 

РСН 278-83/ Госстрой УССР

Інструкція з виробництва та застосування важких бетонів з використанням зол шлаків та золошлакових сумішей теплових електростанцій.

Инструкция по изготовлению и применению тяжелых бетонов с использованием зол шлаков и золошлаковых смесей тепловых электростанций .

Instructions for the manufacture and use of heavy concrete with ash slag and ash mixtures of thermal power.

 

РСН 279-86/ Госстрой УССР

Застосування УПБ у якості добавки до бетону.

Применение УПБ в качестве добавки в бетон. Application UPB as an additive in concrete.

 

РСН 288-91/ Госстрой УССР

Застосування зол та шлаків теплових електростанцій України в дорожньому будівництві.

Применение зол и шлаков тепловых электростанций Украины в дорожном строительстве.

Application of ash and slag from thermal power stations of Ukraine in road construction.

 

РСН 302-85/ Госстрой УССР

Технологія обробки зовнішніх стінових панелей та деталей фасадів будівель у заводських умовах.

Технология отделки наружных стеновых панелей и деталей фасадов зданий в заводских условиях.

Technology trim exterior wall panels and parts of facades of buildings in the factory.

 

РСН 308-85/ Госстрой УССР

Норми проектування систем водяного опалення зі ступінчатою регенерацією тепла.

Нормы проектирования систем водного отопления со ступенчатой регенерацией тепла.

Design standards water heating systems with heat recovery step.

 

РСН 311-86/ Госстрой УССР

Технологія вироблення конструкцій з високоміцних бетонів.

Технология изготовления конструкций из высокопрочных бетонов.

Manufacturing technology of high-strength concrete structures.

 

РСН 316-88/ Госстрой УССР

Технологія та механізація будівництва противофільтраційних завіс та монолітних несучих стін засобом «стіна в грунті».

Технология и механизация строительства противофильтрационных завес и монолитных несущих стен способом "стена в грунте".

Technology and mechanization of the construction of cutoff curtains and solid walls means "slurry wall".

 

РСН 317-86/ Госстрой УССР

Технологія виробництва блоків з конструктивного ніздрюватого силікатного бетону автоклавного твердіння для стін житлових та громадських будівель.

Технология изготовления блоков из конструктивного ячеистого силикатного бетона автоклавного твердения для стен жилых и гражданских зданий.

Manufacturing units of meaningful cellular silicate concrete autoclave curing for walls of residential and civic buildings.

 

РСН 319-81/ Госстрой УССР

Інструкція з будівництва огороджень дамб хвостосховищ з використанням вскришних порід.

Инструкция по строительству ограждений дамб хвостохранилищ с использованием вскрышных пород.

Instructions for the construction of fences tailings dams using overburden.

 

РСН 320-86/ Госстрой УССР

Планування, забудова та благоустрій виробничих зон сільських населених пунктів Української РСР.

Планировка, застройка и благоустройство производственных зон сельских населенных пунктов Украинской ССР.

Planning, building and improvement of industrial zones in rural settlements of the Ukrainian SSR.

 

РСН 334-89/ Госстрой УССР

Технологія індустріального оброблення внутрішніх поверхонь будівель із застосуванням гіпсокартоних листів.

Технология индустриальной отделки внутренних поверхностей зданий с применением гипсокартонных листов.

The technology of the industrial finishing interior surfaces of buildings with drywall sheets.

 

PCH 335-91/ Госстрой УССР

Технологія і організація виконання оздоблювальних робіт в житлово-цивільному будівництві.

Технология и организация производства отделочных работ в жилищно-гражданском строительстве.

Technology and organization of production finishing works in civil construction.

 

РСН 336-90/ Госстрой УССР

Виробництво і застосування шлаколужних в’яжучих, бетонів і конструкцій.

Изготовление и применение шлакощелочных вяжущих, бетонов и конструкций.

Production and use of slagalkaline binders, concrete and structures.

 

PCH 337-91/ Госстрой УССР

Правила застосування радіоізотопних та зондувальних пристроїв для контролювання якості ущільнення грунтів.

Правила применения радиоизотопных и зондировочных устройств для контроля качества уплотнения грунтов.

Terms of radioisotope and probing devices for quality control of soil compaction.

 

РСН 339-86/ Госстрой УССР

Визначення несучей здатності інвентарних свай методом прискорених циклічних випробувань статичними навантаженями.

Определение несущей способности инвентарных свай методом ускоренных циклических испытаний статическими нагрузками.

Determination of bearing capacity of piles of inventory method of accelerated cyclic tests static loads.

 

РСН 341-86/ Госстрой УССР

Планування та забудова регіонів індивідуальної забудови у населених пунктах Української РСР.

Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР.

Planning and development areas of individual housing construction in the settlements of the Ukrainian SSR.

 

РСН 342-91/ Госстрой УССР

Технологія виробництва робіт з усилення будівельних конструкцій на підприємствах, що реконструюються.

Технология производства работ по усилению строительных конструкций на реконструируемых предприятиях.

Technology of Producting works to enhance the building structures on the reconstructed enterprises.

 

РСН 343-86/ Госстрой УССР

Технологія руйнування будівельних конструкцій при реконструюванні промислових підприємств.

Технология разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий.

The technology of destruction of building structures in the reconstruction of industrial enterprises.

 

РСН 346-87/ Госстрой УССР

Технологія виробництва робіт з улаштування основ підлоги з гіпсокартоних листів.

Технология производства работ по устройству оснований пола из гипсокартонных листов.

Production technology works on the device subfloors of plasterboard sheets.

 

РСН 348-88/ Госстрой УССР

Улаштування ноздрюватобетоних підлог з індустріальних виробів у сільськогосподарських виробничих будівлях.

Устройство ячеистобетонных полов из индустриальных изделий в сельскохозяйственных производственных зданиях.

The device cellconcrete floors of industrial products in agricultural production buildings.

 

РСН 350-88/ Госстрой УССР

Технологія облицювання фасадів та внутрішніх поверхонь будівель плитами з вапняка і туфу в зимових умовах.

Технология облицовки фасадов и внутренних поверхностей зданий плитами из известняка и туфа в зимних условиях.

Facades and interior surfaces of buildings facing technology with slabs of limestone and tuff in winter.

 

РСН 351-89/ Госстрой УССР

Розробка та впровадження адресних проектно-виробничих систем крупнопанельного домобудівництва (АПВС КПД).

Разработка и внедрение адресных проектно- производственных систем крупнопанельного домостроения (АППС КПД).

Developing and implementing targeted design of production systems of large panel construction.

 

РСН 352-89/ Госстрой УССР

Проектування, улаштування та експлуатація гідроізоляційних покриттів зі склоцементу.

Проектирование, устройство и эксплуатация гидроизоляционных покрытий из стеклоцемента.

Planning, design and operation of waterproofing coatings of glassconcrete.

 

РСН 354-90/ Госстрой УССР

Застосування шлаколужного бетону у монолітному будівництві.

Применение шлакощелочного бетона в монолитном строительстве.

Application of slugalkaline concrete in monolithic construction

 

РСН 355-91/ Госстрой УССР

Проектування та виконання герметизації стиків та гідрозахисту поверхонь з використанням бутил каучукових мастик.

Проектирование и выполнение герметизации стыков и гидрозащиты поверхностей с применением бутилкаучуковых мастик.

Design and implementation of sealing joints and protector of surfaces with butylrubber mastics.

 

РСН 357-91/ Госстрой УССР

Технологія улаштування підвалин із залізобетонних свай, що занурюють вдавлюванням.

Технология устройства фундаментов из железобетонных свай, погружаемых вдавливанием.

Technology of the foundations of ferroconcrete piles, submerged cave.

 

РСН 358-91/ Госстрой УССР

Зварювання поліетиленових труб при будівництві газопроводів.

Сварка полиэтиленовых труб при строительстве газопроводов.

Welding of polyethylene pipes for gas pipelines.

 

РСН 359-91/ Госстрой УССР

Визначення міцнісних та деформаційних характеристик грунтів основ спайних підвалин за даними випробувань свай-зондів.

Определение прочностных и деформационных характеристик грунтов оснований свайных фундаментов по данным испытаний свай-зондов.

Determination of strength and deformation characteristics of soil bases pile foundations according to the test pile-probes.

 

РСТ УССР 5007-90

Роботи по виготовленню залізобетонних та бетонних виробів для ремонту міських доріг, майданів та тротуарів. Вимоги безпеки.

Работы по приготовлению железобетонных и бетонных изделий для ремонта городских дорог, площадей и тротуаров. Требования безопасности.

Works on preparation of ferroconcrete and concrete products for repair of city roads, squares and sidewalks. Safety Requirements.

 

РСТ УССР 5010-91

Стойки железобетонные виноградных шпалер. Технические условия.

Стійки залізобетонні виноградних шпалер. Технічні умови.

Racks concrete grape trellises. Specifications

 

РСТ УССР 5015-84

Мати прошивні теплозвукоізоляційні на основі скляного штапельного волокна з гірських порід.

Маты прошивные теплозвукоизоляционные на основе стеклянного штапельного волокна из горных пород.

Mats sewed thermal and sound insulation on the basis of glass staple fiber from rocks.

 

РСТ УССР 5020-90

Сировина з гірських порід для виробництва штапельних волокон.

Сырье из горных пород для производства штапельных волокон.

Raw materials from the rocks for the production of staple fibers.

 

РСТ УССР 5027-89

Паста та мастика бітумна емульсійна на твердих емульгаторах. Технічні умови.

Паста и мастика битумная эмульсионная на твердых эмульгаторах. Технические условия.

Paste and mastic asphalt emulsion on a solid emulsifier. Specifications.

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ КОЛИШНІХ СРСР ТА РЕВ, ЧИННІСТЬ ЯКИХ НЕ СКАСОВАНА

 

Позначення

Назва

Додаткові дані

СНиП 1.04.03-85* Издание 1991 г.

Норми тривалості будівництва і заділу в будівництві підприємств, будівель і споруд.

Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

Norms of the duration of construction

and the backlog in the construction of facilities,

buildings and facilities.

Чинні з 15.07.85 р.

СНиП 2.01.14-83

Визначення розрахункових гідрологічних характеристик.

Определение расчетных гидрологических характеристик.

Determination of design hydrological characteristics

Чинні з 01.07.84 р.

Поправки

БСТ № 6, 1985 р.

СНиП 2.01.29-85

Основні положення по складу проекту полігону по знешкодженню і похованню токсичних промислових відходів.

Основные положения по составу проекта полигона по обезвреживанию и захоронению токсичних промышленных отходов.

The main provisions on the composition of the project landfill for neutralization and disposal of toxic industrial waste.

Чинні з 01.01.86 р.

Діють в частині,

що не суперечить вимогам ДБН А 2.2-3-2004

СНиП 2.02.02-85

Основи гідротехнічних споруд.

Основания гидротехнических сооружений. Foundations of hydraulic structures.

Чинні з 01.01.87 р. Поправки:

БСТ № 3, 1987 р. БСТ № 1, 1989 р.

СНиП 2.02.03-85

Пальові фундаменти.

Свайные фундаменты. Pile foundations.

Чинні з 01.01.87 р.

Зміна № 1,

що діє тільки в Україні - Збірник змін за 2001 р.

Поправка - БСТ № 3,1987 р.

З набранням чинності Зміни № 1 до ДБН В.2.1-10-2009 визнати таким, що не застосовується на території України,

СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты", крім розділу 5 "Определение несущей способности свай по результатам полевых исследований"

СНиП 2.02.05-87

Фундаменти машин з динамічними навантаженнями.

Фундаменты машин с динамическими нагрузками.

The foundations of machines with dynamic loads.

Чинні з 01.07.88 р.

СНиП 2.03.03-85

Армоцементні конструкції.

Армоцементные конструкции. Armo cement construction.

Чинні з 01.07.86 р.

СНиП 2.03.04-84

Бетонні і залізобетонні конструкції, призначені цля роботи в умовах впливу підвищених і високих температур.

Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур.

Concrete and reinforced concrete structures designed to operate in conditions of elevated and high temperatures.

Чинні з 01.01.86 р.

СНиП 2.03.09-85

Азбестоцементні конструкції.

Асбестоцементные конструкции. Asbestos cement structures.

Чинні з 01.01.86 р. Зміна

БСТ № 11, 1988 р.

СНиП 2.03.11-85

Захист будівельних конструкцій від корозії. Защита строительных конструкций от коррозии. Protection of building structures against corrosion.

Чинні з 01.01.86 р.

СНиП 2.03.13-88

Підлоги.

Полы.

Floors.

Чинні з 01.01.88 р.

СНиП 2.04.01-85

Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Внутренний водопровод и канализация зданий. Domestic water supply and sewerage of buildings

Чинні з 01.07.86 р.

Зміна № 1 БСТ № 7, 1992 р.

Поправки:

БСТ № 11 та № 12, 1992 р. Доповнення, що діє тільки в Україні, Збірник змін за 1994-2000 рр.

СНиП 2.04.02-84

Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Water supply. External networks and facilities.

Чинні з 01.01.85 р.

Зміна

БСТ № 9, 1986 р.

Зміна № 1,

що діє тільки в Україні, Збірник змін за 1994-2000 рр. Поправки:

БСТ № 9 та № 11, 1985 р.

БСТ № 2 та № 12, 1987 р.

СНиП 2.04.03-85

Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Канализация. Наружные сети и сооружения.

Sewerage. External networks and facilities.

Чинні з 01.01.86 р.

Зміна

БСТ № 9, 1986 р.

Зміна № 1,

що діє тільки в Україні, Збірник змін за 1994-2000 рр.

СНиП 2.04.05-91

Опалення, вентиляція і кондиціювання. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Heating, ventilation and air conditioning.

Чинні з 01.01.92 р. Зміна № 1,

що діє тільки в Україні, окреме видання

Зміна № 2,

що діє тільки в Україні, Збірник змін за 1994-2000 рр. Зміна № 2 (міждержавна) Збірник змін за 2001 р.

 

СНиП 2.04.12-86

Розрахунок на міцність сталевих трубопроводів. Расчет на прочность стальных трубопроводов. Calculation of the strength of steel pipes.

Чинні 01.01.87 р.

СНиП 2.04.14-88

Теплова ізоляція обладнання і трубопроводів.

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Thermal insulation of equipment and pipelines.

Чинні з 01.01.90 р.

СНиП 2.05.06-85

Магістральні трубопроводи. Магистральные трубопроводы. Pipelines.

Чинні з 01.01.86 р.

Зміни:

№ 1 - БСТ № 4, 1987 р.

№ 2 - БСТ № 11, 1990 р.

№ 3 - Збірник змін за 1994-2000 рр.

СНиП 2.05.07-91

Промисловий транспорт. Промышленный транспорт. Industrial vehicles.

Чинні з 01.07.92 р.

СНиП 2.05.08-85

Аеродроми.

Аэродромы.

Aerodromes.

Чинні з 01.01.86 р.

СНиП 2.05.13-90

Нафтопродуктопроводи, які прокладаються на території міст та інших населених пунктів.

Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.

Oil products pipelines, laid in the towns and other settlements.

Чинні з 01.01.91 р.

СНиП 2.06.04-82* Издание 1986 г.

Навантаження і впливи на гідротехнічні споруди (хвильові, льодові і від судів).

Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов).

Loads and effects on hydraulic structures (wave, ice, and from ships).

Чинні з 01.01.84 р.

Зміни:

№ 1 - БСТ № 3, 1989 р.

№ 2 - Збірник змін за 1994-2000 рр.

СНиП 2.06.05-84* Издание 1991 г.

Греблі з грунтових матеріалів. Плотины из ґрунтовьіх материалов. Earth dam.

Чинні з 01.07.85 р.

СНиП 2.06.06-85

Греблі бетонні та залізобетонні. Плотины бетонные и железобетонные. Dam concrete and reinforced concrete.

Чинні з 01.07.86 р. Зміна № 1 БСТ № 8, 1987 р. Поправка БСТ № 1, 1989 р.

СНиП 2.06.07-87

Підпірні стінки, судноплавні шлюзи, рибопропускні і рибозахисні споруди.

Подпорные стенки, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения.

Retaining walls, navigation lock, fish crossing and fish protective structures.

Чинні з 01.01 88 р.

СНиП 2.06.08-87

Бетонні і залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд.

Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений.

Concrete and reinforced concrete structures waterworks.

Чинні з 01.01. 88 р.

Поправка

БСТ № 1, 1989 р.

СНиП 2.06.09-84

Тунелі гідротехнічні. Tуннели гидротехнические. Hydraulic tunnels.

Чинні з 01.07.85 р.

Поправка

БСТ № 7, 1988 р.

СНиП 2.06.14-85

Захист гірничих виробок від підземних і поверхневих вод.

Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод.

Protection of mine workings of groundwater and surface water.

Чинні з 01.01.86 р.

Зміна № 1 (БСТ № 5, 1989 р.)

СНиП 2.09.02-85* Издание 1991 г.

Виробничі будівлі. Производственные здания. Industrial buildings.

Чинні з 01.07.87 р.

Зміна, що діє тільки в Україні, Збірник змін за 2004 р.

СНиП 2.09.03-85

Споруди промислових підприємств. Сооружения промышленных предприятий. Construction industry.

Чинні з 01.01.87 р. Поправки: БСТ № 3, 1987 р. БСТ № 10 та № 11, 1988 р. Розділ 6 замінено на ВБН В 2.2-58.2-94 Зміна № 1,

що діє тільки в Україні Збірник змін за 2004 р.

СНиП 2.11.01-85* Издание 1991 г.

Складські будівлі. Складские здания. Storage buildings

Чинні з 01.01.87 р.

Зміна № 1 БСТ № 6, 1991 р. Зміна № 1, що діє тільки в Україні, Збірник змін за 2004 р.

СНиП 2.11.02-87

Холодильники.

Холодильники.

Refrigerators

Чинні з 01.07.88 р.

СНиП 2.11.04-85

Підземні сховища нафти, нафтопродуктів і зріджених газів.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов.

Underground storage of oil, petroleum products and liquefied gases.

Чинні з 01.01.87 р.

СНиП 2.11.06-91

Склади лісових матеріалів.

Протипожежні норми проектування.

Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования.

Storehouses of forest materials. Fire protection design standards.

Чинні з 01.01.92 р.

СНиП 3.02.01-87

Земляні споруди, основи і фундаменти. Земляные сооружения, основания и

фундаменты.

Earthworks, bases and foundations.

Чинні з 01.07.88 р.

Зміна № 1,

що діє тільки в Україні - Збірник змін за 2001 р.

СТиП 3.02.03-84

Підземні гірничі виробки. Подземные горные выработки. Underground mining.

Чинні з 01.07.85 р.

СТиП 3.04.01-87

Ізоляційні і оздоблювальні покриття. Изоляционные и отделочные покрытия. Isolation and finishes coating.

Чинні з 01.03.88 р.

СТиП 3.04.03-85

Захист будівельних конструкцій і споруд від корозії.

Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

Protection of building structures and structures from corrosion.

Чинні з 01.07.86 р.

CНиП 3.05.01-85

Внутрішні санітарно-технічні системи. Внутренние санитарно-технические системы. The internal plumbing system.

Чинні з 01.07.86 р.

CНиП 3.05.03-85

Теплові мережі. Тепловые сети.

The thermal network.

Чинні з 01.07.86 р.

СТиП 3.05.04-85* Издание 1990 г.

Зовнішні мережі та споруди водопостачання і каналізації.

Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

External networks and water supply facilities and sewerage systems.

Чинні з 01.07.86 р.

CНиП 3.05.05-84

Технологічне обладнання та технологічні трубопроводи.

Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

Process equipment and process piping.

Чинні з 01.01.85 р.

СТиП 3.05.06-85

Електротехнічні пристрої. Электротехнические устройства. Electrotechnical devices.

Чинні з 01.07.86 р.

CНиП 3.05.07-85

Системи автоматизації.

Системы автоматизации. Automation system.

Чинні з 01.07.86 р. Зміна № 1 БСТ № 2, 1991 р.

CНиП 3.06.06-88

Аеродроми.

Аэродромы.

Aerodromes.

Чинні з 01.01.89 р.

СТиП 3.07.01-85

Гідротехнічні споруди річкові. Гидротехнические сооружения речные.

Hydraulic structures river.

Чинні з 01.01.86 р.

СНиП 3.07.02-87

Гідротехнічні морські і річкові транспортні споруди.

Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения.

Hydraulic marine and river transportation facilities.

Чинні з 01.07.87 р.

СНиП 3.08.01-85

Механізація будівельного виробництва. Рейкові шляхи баштових кранів.

Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов.

The mechanization of construction industry. Rails of tower cranes.

Чинні з 01.07.86 р.

Поправка

БСТ № 9, 1987 р.

СНиП ІІ-12-77

Захист від шуму. Защита от шума. Noise protection.

Чинні з 01.07.78 Зміни:

Зміна № 1

Держбуд України

Наказ від 29 січня 2003 року №

7

Чинна з 01.07.2003

СНиП II-35-76

Котельні установки. Котельные установки. Boiler installation

Чинні з 01.01.78 р.

Зміни:

БСТ № 11, 1977 р.

Постановою № 3 від 11.01.85 р. відмінено з 01.01.90 р. розділ 13 і додатки 6-8. Доповнення, що діє тільки в Україні,

БУ № 5-6, 1994 р.

Зміна № 1,

що діє тільки в Україні,

Збірник змін за 1994-2000 рр. Зміна № 2,

що діє тільки в Україні, Збірник змін за 2003 р Зміна № 3,

що діє тільки в Україні,

Збірник змін за 2006 р.

СНиП II-44-78

Тунелі залізничні і автодорожні.

Тоннели железнодорожные и автодорожные. Rail and road tunnels.

Чинні з 01.01 78 р. Зміна

БСТ № 12, 1981 р.

СНиП ІІ-58-75

Електростанції теплові. Электростанции тепловые. Thermal plants.

Чинні з 01.07.76 р. Зміни:

БСТ № 2, 1978 р. БСТ № 9, 1979 р. Поправка БСТ № 9, 1976 р.

СНиП ІІ-89-80

Генеральні плани промислових підприємств.

Генеральные планы промышленных предприятий.

Outline plans for industrial businesses.

Чинні з 01.01. 82 р.

СНиП ІІ-94-80

Підземні гірничі виробки. Подземные горные выработки. Underground mining.

Чинні з 01.01.82 р. Поправки БСТ 1982 р.

СНиП ІІІ-24-75

Промислові печі та цегляні труби.

Промышленные печи и кирпичные трубы. Industrial furnaces and brick chimneys.

Чинні з 01.07.78 р.

СНиП III-38-75

Залізниці. Железные дороги. Railroads.

Чинні з 01.07.76 р. Зміна

БСТ № 4, 1982 р.

СНиП III-39-76

Трамвайні колії. Трамвайные пути. Tramways.

Чинні з 01.01.77 р.

СНиП III-41-76

Контактні мережі електрифікованого транспорту.

Контактные сети электрифицированного транспорта.

Contact network of electrified transport.

Чинні з 01.07.77 р.

СНиП III-42-80

Магістральні трубопроводи. Магистральные трубопроводы. Pipelines.

Чинні з 01.01.81 р. Зміни:

БСТ № 1 та № 3, 1983 р. БСТ № 3, 1987 р.

СНиП III-44-77

Тунелі залізничні, автодорожні і гідротехнічні. Метрополітени.

Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены.

Tunnels rail, road and hydraulic engineering. Subways.

Чинні з 01.07.78 р.

Зміни

БСТ № 8, 1981 р.

Замінено з 01.01.2004 р. на ДБН В.2.3-7-2003 в частині вимог до метрополітенів

ГОСТ 11214-86

Вікна та балконні двері дерев'яні з подвійним склінням для житлових та громадських будівель. Типи, конструкція і розміри.

Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры.

The windows and balcony doors with double glazing for residential and public buildings.

Types, construction and dimensions.

Чинний з 01.01.87 р.

Поправка

ИУС № 5, 1988 р.

ГОСТ 24594-81

Панелі та блоки стінові з цегли і керамічних каменів. Загальні технічні умови.

Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия.

The panels and building blocks of brick and ceramic stones. General specifications.

Чинний з 01.01.82 р.

ГОСТ 24699-81

Вікна та балконні двері дерев'яні зі склопакетами і склом для житлових та громадських будівель. Типи, конструкція і розміри.

Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры.

The windows and balcony doors fiberglass and glass for residential and public buildings.

Types, construction and dimensions.

Чинний з 01.01.84 р.

ГОСТ 24816-81

Матеріали будівельні. Методи визначення сорбційної вологості.

Материалы строительные. Методы определения сорбционной влажности .

Materials of construction. Methods determine the humidity sorption.

Чинний з 01.01.82 р.

ГОСТ 24846-81

Грунти. Методи вимірювання деформацій основ будівель і споруд.

Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений.

Soils. Measuring methods of strains of structures and buildings bases

Чинний 3 01.01.82 р.

СТ СЭВ 1406-78

Конструкції бетонні і залізобетонні. Основні положення проектування.

Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования.

Concrete and reinforced concrete structures. The main provisions of the design.

Чинний з 01.01.1981 р.

СТ СЭВ 2440-80

Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Класифікація агресивних середовищ.

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Классификация агрессивных сред.

Corrosion protection in construction. Concrete and reinforced concrete structures. Classification of aggressive media.

Чинний з 01.01.84 р.

СТ СЭВ 2441-80

Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Основні положення проектування.

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования.

Corrosion protection in construction. Concrete and reinforced concrete structures. The main provisions of the design.

Чинний з 01.01.82 р.

СТ СЭВ 3477-81

Цементи. Відбір і підготовка проб. Цементы. Отбор и подготовка проб. Cements. Sampling and sample preparation.

Чинний з 01.01.83 р.

СТ СЭВ 3976-83

Будинки житлові і громадські. Основні положення проектування.

Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования.

Residential and public buildings.The main provisions of the design.

Чинний з 01.01.85 р.

СТ СЭВ 3977-83

Будинки виробничі промислових підприємств. Основні положення проектування.

Здания производственные промышленных предприятий. Основные положения проектирования.

Industrial buildings of industrial enterprises. The main provisions of the design.

Чинний з 01.01.85 р.

СТ СЭВ 4419-83

Захист від корозії в будівництві. Конструкції будівельні. Терміни та визначення.

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения.

Corrosion protection in construction. Building structures. Terms and definitions

Чинний з 01.01.85 р.

СТ СЭВ 4927-84

Вироби азбестоцементні. Класифікація. Изделия асбестоцементные. Классификация. Asbestos cement products. Classification

Чинний з 01.01.86 р.

СТ СЭВ 5058-85

Захист від корозії в будівництві. Добавки для підвищення стійкості бетону. Класифікація.

Защита от коррозии в строительстве. Добавки цля повышения стойкости бетона. Классификация.

Corrosion protection in construction. Additives to improve durability of concrete. Classification.

Чинний з 01.01.87 р.

СТ СЭВ 5980-87

Захист від корозії в будівництві. Конструкції дерев'яні. Класифікація агресивних середовищ.

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции деревянные. Классификация агрессивных сред.

Corrosion protection in construction. Wood structures. Classification of aggressive media.

Чинний з 01.01.89 р.

СН 174-75

Інструкція з проектування електропостачання промислових підприємств.

Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий.

Instructions for designing power industry.

На заміну СН 174-67 Чинний з 01.10.1976 р.

Зміни і доповнення затверджено Держбудом СРСР від:

22.08.1977    р. № 125,

12.09.1978    р. №178,

06.03.1979    р. №25,

28.06.1984 р. № 98.

СН 181-70

Вказівки по проектуванню колірної обробки інтер'єрів виробничих будівель промислових підприємств.

Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий.

Design information finishing interiors of industrial buildings industry.

 

СН 277-80

Інструкція по виготовленню виробів з ніздрюватого бетону.

Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона.

Instructions for the manufacture of products of cellular concrete.

 

СН 322-74

Вказівки з виробництва і приймання робіт по будівництву в містах і на промислових підприємствах колекторних тунелів, які споруджуються способом щитової проходки.

Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки.

Guidelines for the production and acceptance of work the construction of urban and industrial collector tunnels constructed shield tunneling method.

На заміну СН 322-65. Чинні з 01.10.1974 р.

СН 338-65

Тимчасові вказівки з проектування внутрішньоквартальних інженерних комунікацій в колекторах, у технічних підпіллях і технічних коридорах.

Временные указания по проектированию внутриквартальных инженерных коммуникаций в коллекторах, в технических подпольях и технических коридорах.

Temporal guidance for the design of inter-utilities in the sewers, in the technical underground and technical corridors

 

СН 364-67

Вказівки з проектування підприємств (об'єктів), що споруджуються на базі комплектного імпортного устаткування і обладнання, виготовленого за іноземними ліцензіями.

Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям.

Guidelines for designing business (objects), constructed on the basis of complete sets of imported equipment and equipment manufactured under foreign licenses.

 

СН 428-74

Вказівки з проектування, монтажу та експлуатації конструкцій із профільного скла.

Указания по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла.

Guidelines for the design, installation and operating structures of the structural glass.

 

СН 437-81

Інструкція з проектування технологічних трубопроводів зі скляних труб.

Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из стеклянных труб.

Instructions for the design of process piping made of glass tubes.

 

СН 441-72

Вказівки з проектування огороджень площадок і ділянок підприємств, будівель і споруд.

Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.

Guidance on the design of fencing sites and sites of enterprises, buildings and structures.

 

СН 452-73

Норми відведення земель для магістральних трубопроводів.

Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов.

Norms of land acquisition for the main pipeline.

 

СН 456-73

Норми відведення земель для магістральних водоводів та каналізаційних колекторів.

Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

Norms of land acquisition for the main water mains and sewers.

 

СН 457-74

Норми відведення земель для аеропортів. Нормы отвода земель для аэропортов. Norms of land acquisition for airport.

 

СН 459-74

Норми відведення земель для нафтових і газових свердловин.

Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин.

Norms of allotment of land for oil and gas wells.

 

СН 461-74

Норми відведення земель для лінії зв'язку.

Нормы отвода земель для линии связи.

The norms for land allocation lines of communication.

 

СН 462-74

Норми відведення земель для споруд геологорозвідувальних свердловин.

Нормы отвода земель для сооружений геологоразведочных скважин.

The norms for land allocation plants exploration wells.

 

СН 474-75

Норми відведення земель для меліоративних каналів.

Нормы отвода земель для мелиоративных каналов.

The norms for land allocation meliorative channels.

 

СН 484-76

Інструкція з інженерних вишукувань у гірських виробках, що призначаються для розміщення об'єктів народного господарства.

Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках, предназначаемых для размещения объектов народного хозяйства.

Instructions for engineering surveys in mines, destined for the facilities of the national economy.

 

СН 496-77

Тимчасова інструкція з проектування споруд цля очищення поверхневих стічних вод.

Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

Temporary instruction on designing facilities for the treatment of surface wastewater.

 

СН 497-77

Тимчасова інструкція з проектування, монтажу та експлуатації повітряноопорних пневматичних споруд.

Временная инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации воздухоопорных пневматических сооружений.

Temporary instruction on designing, Installation and operation of inflatable pneumatic structures.

 

СН 515-79

Інструкція з проектування будівель і споруд, що пристосовуються під лікувальні установи.

Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения.

Instructions for building design and facilities, adaptable by hospitals.

 

СН 522-79

Інструкція з проектування, будівництву та експлуатації гідротехнічних споруд на підроблюваних гірничими роботами територіях.

Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях.

Instructions for designing, building and operation of hydraulic structures undermined by mining areas

 

СН 527-80

Інструкція з проектування технологічних сталевих трубопроводів Ру до 10 МПа.

Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа.

Instructions for the design process of steel pipes Ru up to 10 MPa.

 

СН 528-80

Перелік одиниць фізичних величин, які підлягають застосуванню в будівництві.

Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве.

List of physical quantities, be applied in the construction.

 

СН 531-80

Інструкція про склад, порядок розробки та затвердження схем теплопостачання населених пунктів з сумарним тепловим навантаженням до 116 МВт (1000 Гкал / год).

Инструкция о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт (1000 Гкал/ч).

Instructions on the composition, the order of development district heating schemes and approval of settlements with a total heat load up to 116 MW (1000 Gcal / h).

 

СН 541-82

Інструкція з проектування зовнішнього освітлення міст, селищ і сільських населених пунктів.

Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов.

Instructions for designing the outdoor coverage of cities, towns and rural settlements.

 

СН 550-82

Інструкція з проектування технологічних трубопроводів із пластмасових труб.

Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб.

Instructions for the design of process piping with plastic pipes.

 

СН 551-82

Інструкція з проектування і будівництва протифільтраційних пристроїв з поліетиленової плівки для штучних водойм.

Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов.

Instructions for design and construction of impervious polyethylene film devices for artificial water bodies.

 

 

 


Науково-інформаційний центр "ЛЕОНОРМ" є агентом з розповсюдження офіційних паперових копій нормативних документів (НД), що діють на території України згідно агентської угоди № 001 від 27.12.2013 р. з УкрНДНЦ Мінекономрозвитку України та офіційних копій НД на паперових і електронних носіях в галузі будівництва (ДСТУ Б та ДБН) згідно договору № ЛН/181.1/2006 від 12.04.2006 р. з офіційним видавцем Мінрегіонбуду України ДП Укрархбудінформ.


Пропонуємо Вам безкоштовно завантажити ПРАЙС на НД в галузі будівництва у вигляді фaйлу у форматі EXCEL (Zip-архів
NDBUD_PRICE.zip).
 

Ви маєте можливість замовити в нас офіційні копії тексти цих документів:

ТЕЛ/ФАКС: (032) 244-89-39

Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua

Якщо спроба надіслати нам електронного листа на адресу leonorm.lviv.ua виявилась невдалою, пропонуємо скористатись альтернативною поштовою скринькою Е-mail: LvivLeonorm@ukr.net

 

Ви також маєте можливість замовити в нас офіційні копії ДСТУ та ДСТУ Б в Інтернет-магазині "Леонорм"

 


Назад


\

Продукція та послугиСупровід продуктівАвтоматизовані системиПосиланняКлієнтиДопомога


 

 

Украинская баннерная сеть

 

 
    Rambler's Top100    Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2013, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені